Výzva na účasť
pre Základná škola

Stavebné úpravy v cvičnej kuchynke

POZVÁNKA


Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Základná škola
Sídlo: Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín
IČO: 36126543
DIČ: 2021609612
(ďalej v texte len: „verejný obstarávateľ“)

Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou. V tejto súvislosti si vás dovoľujeme pozvať na účasť vo výberovom konaní, ktoré sa uskutoční formou on-line elektronickej aukcie dňa 20.06.2013 14:00 hod.

V prípade vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Pozvánky.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://trencin.proebiz.com.

Trenčín, dňa 11.6.2013 11:33
Mgr. Michal Galko
telefón: +421 26 521 012
e-mail: m.galko@zsdhony.sk
Výzva na účasť
pre Základná škola

Stavebné úpravy v cvičnej kuchynke

PREDMET


Predmetom on-line výberového konania sú tieto položky:
(Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!)

Uchádzač musí predložiť ponuku na všetky požadované služby/tovary/práce v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto pozvánke a jej prípadných prílohách. Jeho ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu zákazky verejnému obstarávateľovi.

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.stavebné úpravy v cvičnej kuchynke

Bližšia špecifikácia položky:
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy a súvisiace služby a práce bližšie špecifikované v prílohách.

D HSV Práce a dodávky HSV
D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie
1 K 014 310218813 Zamurovanie otvoru s plochou nad 0, 25 m2 do 1 m2 vrátane nosného materiálu)v murive nadzákladovom kameňom m3 1,168
2 K 011 317162102 Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm ks 1,000
3 K 011 317162107 Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2500 mm ks 2,000
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
4 K 014 612421421 Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých m2 83,465
5 K 011 612464232 Vnútorná omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm m2 2,960
6 K 011 632451053 Poter pieskovocementový hr. do 30 mm m2 41,748
7 K 011 642942111 Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2 ks 1,000
8 M MAT 5533194700 Zárubeň oceľová CgU 90x197x10cm ks 1,000
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
9 K 011 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 41,748
10 K 013 962031132 Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t m2 18,914
11 K 013 965043331 Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t m3 0,100
12 K 013 965081812 Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t m2 6,517
13 K 013 968061125 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 ks 5,000
14 K 013 968061126 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2 ks 1,000
15 K 013 968063455 Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t m2 7,262
16 K 013 978059531 Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t m2 22,534
17 K 013 979011131 Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m t 7,050
18 K 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 7,050
19 K 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 70,500
20 K 013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 7,050
21 K 013 979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 42,300
22 K 013 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné t 7,050
D 99 Presun hmôt HSV
23 K 014 999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 4,824
D PSV Práce a dodávky PSV
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia
24 K 721 721210814 Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 125, -0,04285t ks 1,000
D 723 Zdravotechnika - plynovod
25 K 721 723150807 Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých, zakrátiť a ukončiť -0,03534t kpl 1,000
D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety
26 K 721 725110811 Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t súb 1,000
27 K 721 725220831 Demontáž vane liatinovej rohovej, -0.09510t súb 1,000
28 K 721 725610810 Demontáž plynoveho sporáka, variča,infražiariča,chladničky, -0,06700t súb 1,000
29 K 721 7258208011 Demontáž batérie vaňovej -0,00156t kus 1,000
D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
30 K 731 7331208445 Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých vedených k vykurovacím telesám , -0,10344t kpl 1,000
D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
31 K 731 735111811 Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02380t kpl 1,000
D 763 Konštrukcie - drevostavby
32 K 763 763147112 Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, hr.konštrukcie 30 mm,doska RB 15,0 mm m2 2,328
D 766 Konštrukcie stolárske
33 K 766 766661132 Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové ks 1,000
34 M MAT 6116020100 Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm vrátane kovania ks 1,000
35 K 766 766662811 Demontáž prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t ks 3,000
36 K 766 766662812 Demontáž prahu dverí dvojkrídlových, -0,00200t ks 1,000
37 K 766 766695212 Montáž prahu dverí, jednokrídlových ks 1,000
38 M MAT 6118741600 Prah bukový dĺžky 92 šírky 10 cm ks 1,000
39 K 766 766812821 Demontáž kuchynskej linky do 1800 mm, -0,13900t ks 1,000
40 K 766 766825821 Demontáž nábytku vstavaného, skriňa dvojkrídlová, -0,11000t ks 1,000
D 776 Podlahy povlakové
41 K 775 776511820 Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, 3vrstvy -0,00300t m2 36,479
D 781 Dokončovacie práce a obklady
42 K 771 781445013 Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 200x100 mm m2 2,343
43 M MAT 5976583000 Obkladačky keramické glazované hladké B 200x100 m2 2,530
44 K 771 781445014š Špárovanie keramických obkladov bielou špárovacou hmotou m2 2,343
D 783 Dokončovacie práce - nátery
45 K 783 783222101 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné- zárubňa 900x1970mm kus 1,000
D 784 Dokončovacie práce - maľby
46 K 784 784411301 Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m m2 94,445
47 K 784 784451272 Maľby z maliarskych zmesí práškových bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky nad 3, 80 m m2 94,445


Ponúknutá cena je cena konečná /s DPH/ vrátane všetkých činností spojených s predmetom zákazky /doprava, dovoz materiálu .../.
Predmetné priestory je možné si prezrieť v pracovných dňoch po predchádzajúcom telefonickom dohovore. Najlepšie v popoludňajších hodinách.

kus1.00

Výzva na účasť
pre Základná škola

Stavebné úpravy v cvičnej kuchynke

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - Rekonštrukcia výkaz výmer .xls

2. Príloha výzvy na účasť - súčasný stav.jpeg

3. Príloha výzvy na účasť - búracie práce.jpeg

4. Príloha výzvy na účasť - konečný stav.jpeg

5. Príloha výzvy na účasť - ZMLUVA.doc

Výzva na účasť
pre Základná škola

Stavebné úpravy v cvičnej kuchynke

PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII A KRITÉRIÁ


PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII:
Uchádzač musí počas Zadávacieho kola (najneskôr do jeho skončenia) predložiť verejnému obstarávateľovi aktuálny doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom obstarávania. Uchádzači, ktorí túto podmienku nesplnia (a nepriložia tento požadovaný doklad), budú zo zákazky vylúčení ešte pred začiatkom Súťažného kola.

Úspešný uchádzač je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie doručiť verejnému obstarávateľovi (príp. administrátorovi tejto e-aukcie) návrh zmluvy, ktorý bude vyhotovený v súlade s návrhom zmluvy, ktorý je priložený k tejto pozvánke. V prípade, ak pri tejto pozvánke nie je priložený návrh zmluvy, platí, že predmet obstarávania bude dodaný na základe objednávky, ktorú vystaví verejný obstarávateľ po ukončení el. aukcie a doručí úspešnému uchádzačovi. Pre odstránenie pochybností uvádzame, že deň, v ktorom bola ukončená el. aukcia sa do lehoty 5 pracovných dní nezapočítava (t.z. prvým dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň). Návrh zmluvy musí byť predložený v počte vyhotovení, ktorý je uvedený v Záverečných ustanoveniach návrhu zmluvy.

Po ukončení aukcie zašle verejný obstarávateť uchádzačovi, ktorého cena bola v aukcii najnižšia mail za účelom, aby potvrdil, že je schopný vykonať práce uvedené v aukcii za cenu, ktorú ponúkol v aukcii. V prípade, ak tento uchádzač svoju cenu nepotvrdí do dvoch dní odo dňa obdržania mailovej výzvy, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo osloviť ďalších uchádzačov v poradí, v akom ponúkli svoje ceny od najnižšej po najvyššiu

Zmluvy musia byť podpísané účastníkom/účastníkmi, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v záväzkových vzťahoch.

Úspešný uchádzač je povinný do predložených návrhov zmlúv uviesť cenu/ceny za predmet súťaže, ktorá bude totožná s cenou/cenami, ktorú uviedol ako návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk v okamihu ukončenia el. aukcie.

V prípade, ak počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi úspešný uchádzač od ponuky, resp. od uzavretia zmluvy s verejným obstarávateľom, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení ponúk ako ďalší v poradí z ostatných vyhodnocovaných ponúk – t. z. spomedzi neúspešných uchádzačov. V tomto prípade má teda verejný obstarávateľ právo (nie povinnosť) uskutočniť nové vyhodnotenie ponúk. Za odstúpenie uchádzača od zmluvy považuje verejný obstarávateľ najmä tieto situácie, ak:
- uchádzač odstúpi od svojej ponuky vyhlásením doručeným verejnému obstarávateľovi,
- uchádzač odmietne uzavrieť s verejným obstarávateľom zmluvu,
- ak úspešný uchádzač v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie nedoručí verejnému obstarávateľovi určený počet vyhotovení návrhu zmluvy, ktoré budú vyhotovené v zmysle vyššie uvedených pokynov.


KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK V ELEKTRONICKEJ AUKCII:
- Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet zákazky (e-aukcie).

- Uchádzač predkladá cenovú ponuku vrátane DPH. Víťazom e-aukcie je ten, kto ponúkne najnižšiu celkovú cenu za celý predmet elektronickej aukcie vrátanie DPH. Platcovia DPH uvádzajú ceny vrátane DPH.

Predpokladaná hodnota zákazky je 2935 ,- € bez DPH.

V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude v momente ukončenia el. aukcie vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom, ku ktorej sa pripočíta DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.

Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navýšiť počas trvania zmluvy, a to ani v dôsledku registrácie úspešného uchádzača za platiteľa DPH.


OSTATNÉ PODMIENKY:
Uchádzači nemajú právo na úhradu akýchkoľvek nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.
Výzva na účasť
pre Základná škola

Stavebné úpravy v cvičnej kuchynke

PRIEBEH


Výberové konanie prebehne formou elektronickej nákupnej aukcie. Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Zadávacie kolo
14.06.2013 09:00 bol sprístupnený e-aukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, pričom každý uchádzač vidí iba svoju ponuku. V tomto kole môžu uchádzači svoje ponuky a voliteľné podmienky ľubovoľne meniť. V tomto kole je nutné vložiť do svojej aukčnej siene elektronické dokumenty požadované verejným obstarávateľom (napr. aktuálny doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom obstarávania). Uchádzači, ktorí túto podmienku nesplnia (a nepriložia tento požadovaný doklad), budú zo zákazky vylúčení ešte pred začiatkom Súťažného kola.

Medzikolo
Od 20.06.2013 13:00 prebehne Medzikolo, ktoré slúži na to, aby verejný obstarávateľ skontroloval uchádzačmi predložené doklady (najmä či uchádzači k ponukám priložili doklady o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom obstarávania) a na to, aby boli z obstarávania vylúčení uchádzači, ktorí nesplnili podmienky účasti.

Súťažné kolo
20.06.2013 14:00 bude on-line výberové konanie začaté a všetkým uchádzačom sa zobrazí najnižšia cenová ponuka (pri každej položke), celková najnižia ponuka a celkové poradie. V priebehu 20 min. majú jednotliví uchádzači možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom dole). Nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou cenou (pri položke a rovnako pri celkovej cene predmetu tendru).

Minimálny krok zníženia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možné znižovať minimálne o 0.50 %.
(Minimálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k ponuke uchádzača.)

Maximálny krok zníženia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možno znižovať maximálne o 50 %.
Maximálny krok zníženia ceny je vo vzťahu k najnižšej cene.
Systém pri pokuse o prekročenie tohto max. kroku upozorní na túto skutočnosť uchádzača a ak uchádzač po zobrazení upozornenia opätovne potvrdí svoju ponuku, tak takáto ponuka bude prijatá.

Predlžovanie
Súťažné kolo bude predĺžené o 2 min. pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 2 min.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do e-aukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v e-aukcii a histórie e-aukčného prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po skončení e-aukcie.
Výzva na účasť
pre Základná škola

Stavebné úpravy v cvičnej kuchynke

KONTAKTY


Verejným obstarávateľom výberového konania je:
Základná škola
Dlhé Hony 1
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie:
Mgr. Michal Galko
telefón: +421 326 521 012
e-mail: m.galko@zsdhony.sk
Výzva na účasť
pre Základná škola

Stavebné úpravy v cvičnej kuchynke

PRIHLÁŠKA


Na účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Uchádzačom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači zapnuté "cookies." Viac informácií nájdete v záložke Návod.
Výzva na účasť
pre Základná škola

Stavebné úpravy v cvičnej kuchynke

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÉHO SW PROE.BIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Pre bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Microsoft Internet Explorer, verzia 7.0 a vyššie
- Mozilla Firefox 2.0 a vyššie

Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnutý javascript a "cookies". Návod, ako cookies vo webovom prehliadači povoliť, nájdete na http://support.proebiz.com/ v časti Nastavenia.

Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Prosíme, použite radšej niektorý z odporúčaných prehliadačov. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za prípady, ak uchádzačovi vzniknú počas el. aukcie problémy v dôsledku technických problémov na strane uchádzača (napr. použitie iného ako odporúčaného prehliadača, výpadok internetového pripojenia a pod.)

AKO SA PRIHLÁSITE DO ELEKTRONICKÉHO VÝBEROVÉHO KONANIA
V sekcii PRIHLÁŠKA tejto pozvánky kliknite na TU. Dostanete sa do svojho prihlasovacieho formulára. Tu vyplňte požadované údaje, potvrďte súhlas s Pravidlami on-line výberových konaní PROe.biz a prihlášku odošlite. Týmto je Vaša firma prihlásená do elektronického výberového konania.

Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je 8 znakov). Pomocou týchto údajov môžete následne (po doručení kľúča) vstúpiť do e-aukčnej siene. Odporúčame Vám zvoliť si zapamätateľné meno aj heslo, nepoužívajte, prosím, medzery ani diakritické znaky (č, ž , á, atď.).
Svoje prihlasovacie údaje si zapamätajte!

AKO VSTÚPIŤ DO E-AUKČNEJ SIENE?
Pre vstup do e-aukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto pozvánky. Kliknutím na ňu sa Vám otvorí internetový prehliadač na adrese e-aukčnej siene verejného obstarávateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si sami v prihláške a kľúč – bol Vám doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa Vám e-aukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Do e-aukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom e-aukcie (začiatkom býva obvykle zadávacie kolo).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z E-AUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ?
Odhlásenie preveďte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu e-aukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie prevediete zatvorením okna internetového prehliadača, do e-aukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až za 1 minútu.

ČO MÔŽETE V ZADÁVACOM KOLE?
Zadávacie kolo slúži na zadanie vstupných cenových ponúk a voliteľných podmienok. V tomto kole si môžete prehliadnuť a vyskúšať prácu v e-aukčnom prostredí. Zvlášť sa sústreďte na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd (pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej než 24 hodín). Pokiaľ sa tak nedeje, pravdepodobne máte prerušené spojenie a bude potrebné sa do e-aukčnej siene znovu prihlásiť.

V tomto kole je Vašou povinnosťou zadať vstupné cenové ponuky. Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER! V Zadávacom kole je možné ceny aj voliteľné podmienky ľubovoľne meniť a upravovať. Uvidíte iba svoje cenové ponuky. Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa Vám zobrazí poznámka k položke (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, príp. fotka, príloha, apod.).

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo „Zmeniť“ alebo je políčko prázdne).

ČO MÔŽETE V MEDZIKOLE?
Toto kolo slúži verejnému obstarávateľovi. Účastníci v tomto kole nemôžu svoje ponuky meniť.

ČO MÔŽETE V SÚŤAŽNOM KOLE?
V Súťažnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nadol.

Vaša nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou cenou.

V priebehu on-line výberového konania prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje Váš kontakt s e-aukčným systémom.
V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 pre obnovenie zobrazenia siene.
Komunikácia s administrátorom - nástroj pre komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky prevádzané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania Vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia histórie a protokol Vašej účasti.

Súťažné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v e-aukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému.

AKO VLOŽIŤ PRÍLOHU?
V prípade, ak potrebujete radu ohľadom vloženia prílohy, prosím, kontaktujte Hotline (+421 220 255 999). Tieto požiadavky sú riešené operatívne.

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.