Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Prenájom hnuteľnej veci - drevený uzamykateľný stánok č. 3 na predaj nápojov

POZVÁNKA


Dovoľujeme si vás pozvať na účasť vo výberovom konaní na Prenájom majetku, ktoré sa uskutoční formou on-line elektronickej aukcie dňa 26.10.2015 10:30 hod.

V prípade vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Pozvánky.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://trencin.proebiz.com.

Trenčín, dňa: 24.09.2023 05:50

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Jarmila Blašková
telefón: 032/6504705
e-mail: jarmila.blaskova@trencin.sk
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Prenájom hnuteľnej veci - drevený uzamykateľný stánok č. 3 na predaj nápojov

PREDMET


Predmetom on-line výberového konania sú tieto položky:
(Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!)

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Prenájom hnuteľnej veci - drevený uzamykateľný stánok č. 3 na predaj nápojov

Bližšia špecifikácia položky:
Ide o prenájom hnuteľnej veci - dreveného uzamykateľného stánku č. 3, ktorý bude umiestnený počas Vianočných trhov 2015 na Mierovom námestí v Trenčíne za účelom predaja nápojov v nasledovnej štruktúre: nápoje (vianočné alkoholické a nealkoholické nápoje minimálne jeden druh horúceho vianočného nápoja, káva, čaj ….).
Štruktúru sortimentu je pri danom stánku potrebné dodržať a vyhlasovateľ na nej trvá.
Stánok pozostáva z častí: podlaha, štyri obvodové steny, strecha, prívod el.energie 6 kWh.
Stánok je uzamykateľný.
Rozmery stánku sú 2,5 m x 2 m (šxh)
Prívod vody do stánku nie je zabezpečený.
Verejne prístupná pitná voda pre potreby predaja sa nachádza na Mierovom námestí (pred Spolkom Sv. Vojtecha).
Stánok bude počas celej doby nájmu umiestnený na Mierovom námestí tak, ako je uvedené v Situačnom nákrese, ktorý tvorí súčasť prílohy.
Bližšie podmienky nájmu a prevádzkovania stánku sú špecifikované v Nájomnej zmluve, ktorá taktiež tvorí súčasť prílohy.

Prílohy:
[ Situacny_nakres_rozmiestnenie_stankov.JPG ] [ Stanok_c_3_specifikacia.docx ]
hnuteľná vec1.00

Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Prenájom hnuteľnej veci - drevený uzamykateľný stánok č. 3 na predaj nápojov

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - Najomna_zmluva_trhy_stanok_3.rtf

2. Príloha výzvy na účasť - Priloha_1_a_k_Najomnej_zmluve.JPG

3. Príloha výzvy na účasť - Priloha_1_b_k_Najomnej_zmluve_s3.docx

Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Prenájom hnuteľnej veci - drevený uzamykateľný stánok č. 3 na predaj nápojov

PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII A KRITÉRIÁ


ÚČEL NÁJMU:
Ide o prenájom hnuteľnej veci - drevený uzamykateľný stánok č. 3 na predaj nápojov v štruktúre nápoje (vianočné alkoholické a nealkoholické nápoje minimálne jeden druh horúceho vianočného nápoja, káva, čaj …)., na podujatí Vianočné trhy 2015, ktoré sa budú konať na Mierovom námestí v Trenčíne.
Sortiment, ktorý uchádzač ponúkne bude záväznou prílohou č. 2 nájomnej zmluvy a nájomca je povinný ponuku tohto sortimentu dodržať po celé obdobie nájmu.
Prílohou tejto výzvy je návrh nájomnej zmluvy, ktorý upresňuje podmienky predaja a nájmu predmetu nájmu, na ktorom MHSL, m.r.o., Trenčín trvá a považuje ho za nemenný.


DOBA NÁJMU:
Doba nájmu je stanovená na obdobie od 5.12.2015 do 23.12.2015 (vrátane).
V termíne od 24.12.2015 do 31.12.2015 je prevádzkovanie stánku voliteľné. Na zvolené obdobie bude uzatvorený dodatok k nájomnej zmluve s výškou nájmu za stánok 50,- €/deň v súlade s VZN č. 11/2014.


CENA NÁJMU:
Vyvolávacia cena predmetu nájmu je vo výške 950,00 € vrátane energií za stánok za celú dobu nájmu.

Záujemcovia ponúkajú svoju konečnú cenu s DPH za stánok č. 3PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII:

1. Uchádzač musí počas vstupného kola vložiť svoju navrhovanú ponuku, pričom v tomto kole každý účastník bude vidieť iba svoju ponuku. Ponuka musí byť minimálne 950,- € (pri dvojstánku 1900,- €), pričom systém neumožní vložiť nižšiu ponuku. Ak viacero uchádzačov vloží rovnakú ponuku, systém vyhodnotí poradie účastníkov podľa časového hľadiska, t.z. ten uchádzač, ktorý zadal svoju ponuku skôr, bude systémom umiestnený na vyššie miesto v poradí, ako ten uchádzač, ktorý zadal cenu neskôr.

2. Uchádzač musí počas vstupného kola (najneskôr do jeho skončenia) predložiť vyhlasovateľovi aktuálny doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary, ktoré sú predmetom elektronickej aukcie - vloží ho ako prílohu.

3. Uchádzač musí počas vstupného kola predložiť (vloží ako prílohu) - podrobnú špecifikáciu sortimentu predaja, ktorý sa v danom stánku vyžaduje a uviesť:
a) aké nápoje bude predávať - vianočné alkoholické a nealkoholické nápoje, požadujeme minimálne 1 druh vianočného horúceho nápoja,
b) aké občerstvenie bude predávať - požadujeme minimálne 2 druhy tepelne pripravovaných jedál gastronomického sortimentu typického pre adventné obdobie a oslavy Vianočných sviatkov, najmä: kapustnica, cigánska pečienka, husacia pečienka, zabíjačkové špeciality, plnené lokše, pečené klobásy, grilované špeciality a pod. Za gastronomický sortiment typický pre adventné obdobie nepovažujeme párok v rožku, hranolky, varené párky, varená kukurica a pod.
Dodržanie požiadaviek na gastronomický sortiment určený pre daný stánok bude základným kritériom pre zaradenie uchádzačov do elektronickej aukcie.

4. Uchádzač musí počas vstupného kola predložiť (vloží ako prílohu) - doklad o ambulantnom predaji:
- predložiť predbežné stanovisko RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva) o ambulantnom predaji v Trenčíne v drevenom uzamykateľnom stánku. Predbežné stanovisko vydá RÚVZ Trenčín na základe písomnej žiadosti bezplatne alebo,
- predloží rozhodnutie o ambulantnom predaji (predajcovia, ktorí už predávali v Trenčíne a majú platné rozhodnutie z RÚVZ Trenčín pre drevený uzamykateľný stánok.)

5. Uchádzač musí počas vstupného kola vložiť na účet MHSL, m.r.o., Trenčín zábezpeku k elektronickej aukcii vo výške 150,- €.
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Trenčín
IBAN: SK40 7500 0000 0040 1657 2319
SWIFT/BIC: CEKOSKBX
VS: 32221
Do poznámky uviesť obchodný názov, pod ktorým sa uchádzač bude zúčastňovať elektronickej aukcie a identifikačné číslo aukcie (ID), pre identifikáciu platby.
Scan dokladu o úhrade vloží ako prílohu.
Úspešnému uchádzačovi bude zábezpeka zadržaná a bude použitá ako kaucia za stánok v zmysle nájomnej zmluvy do ukončenia predaja a vrátená bude za predpokladu, že stánok uchádzač odovzdá nepoškodený, v pôvodnom stave.
Termín vrátenia kaucie:
- pri predaji do 23.12.2015 bude kaucia vrátená do 31.12.2015,
- pri zvolení predĺženého predaja v termíne od 24.12.2015 do 31.12.2015 bude kaucia vrátená najskôr po 15.1.2016.
Neúspešným uchádzačom bude kaucia vrátená v termíne do 16.11.2015.

6. Uchádzač musí počas vstupného kola predložiť (vloží ako prílohu) - scan strany „ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU“ z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo fotokópiu potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice.
V prípade, že ide o predajcu s preukazom ZŤP, ten predloží scan preukazu ZŤP - obe strany.

Uchádzači, ktorí vyššie uvedené podmienky nesplnia, prípadne splnia iba čiastočne, resp. neúplne (nepriložia požadovane doklady a neuhradia zábezpeku), budú z elektronickej aukcie vylúčení ešte pred začiatkom Aukčného kola.


Úspešný účastník je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie doručiť vyhlasovateľovi (na sekretariát MHSL, m.r.o., Trenčín, Hviezdoslavova 6) návrh nájomnej zmluvy vrátane povinných príloh č. 1 a č.2, ktorý je vyhotovený v súlade s návrhom zmluvy, a ktorý je priložený k tejto pozvánke. Návrh zmluvy vrátane povinných príloh č. 1 a č.2 musí byť predložený v počte vyhotovení, ktorý je uvedený v Záverečných ustanoveniach návrhu zmluvy.
Zmluvy musia byť podpísané účastníkom/účastníkmi, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v záväzkových vzťahoch.
Úspešný účastník je povinný do predložených návrhov zmlúv uviesť svoje identifikačné údaje, cenu za prenájom, ktorá bude totožná s cenou, ktorú uviedol ako návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk v okamihu ukončenia el.aukcie a prílohy č. 1 a č. 2.

Pre odstránenie pochybností uvádzame, že deň, v ktorom bola ukončená el. aukcia sa do lehoty 5 pracovných dní nezapočítava (t.z. prvým dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň).

V prípade, ak úspešný účastník v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie nedoručí vyhlasovateľovi určený počet vyhotovení návrhu zmluvy vrátane povinných príloh č. 1 a č.2, na ktorom MHSL, m.r.o., TN trvá, bude toto konanie považované za odstúpenie účastníka od návrhu (ponuky). V tomto prípade si vyhlasovateľ vyhradzuje právo uskutočniť nové vyhodnotenie zostávajúcich ponúk.

Tomu účastníkovi aukcie, ktorého cena bude po ukončení aukcie najvyššia, bude zaslaný mail za účelom, aby potvrdil cenu, ktorú ponúkol v elektronickej aukcii. V prípade, ak cena nebude zo strany účastníka potvrdená v termíne uvedenom v predmetnom maily, verejný obstarávateľ bude toto konanie považovať za odstúpenie uchádzača od ponuky a vyhradzuje si právo osloviť ďalších uchádzačov, v tom poradí, v akom boli ich cenové ponuky v momente ukončenia el. aukcie - počnúc od najvyššej.

Nájomné za celé obdobie trvania zmluvy uhradí nájomca po podpise zmluvy, najneskôr do 4.11.2015.

V prípade, že úspešný účastník neuzatvorí nájomnú zmluvu a neuhradí nájomné v termíne do 4.11.2015, ním uhradená zábezpeka prepadá v prospech MHSL, m.r.o., Trenčín a bude oslovený účastník, ktorý sa v elektronickej aukcii umiestnil ako ďalší v poradí.

MHSL, m.r.o., Trenčín si vyhradzuje možnosť odstúpenia od nájomnej zmluvy v prípade, že jeho ponuka gastronomického sortimentu uvedená v nájomnej zmluve nebude dodržaná po celé obdobie nájmu.


KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK V ELEKTRONICKEJ AUKCII:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet dražby (e-aukcie).

Hodnotí sa výška nájmu za celé obdobie trvania zmluvy.

Po ukončení aukcie bude účastníkom aukcie doručené oznámenie prostredníctvom aukčného systému o úspešnosti, resp. neúspešnosti ponuky.


OSTATNÉ PODMIENKY:
Zrušenie, zmena podmienok súťaže, odmietnutie návrhov
1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky tejto súťaže zmeniť. Zmenu uverejní vyhlasovateľ spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.

2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky tejto súťaže zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu zrušenia. Zrušenie uverejní vyhlasovateľ spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.

3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, a to aj bez uvedenia dôvodu.

4. Účastníci nemajú právo na úhradu akýchkoľvek nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Prenájom hnuteľnej veci - drevený uzamykateľný stánok č. 3 na predaj nápojov

PRIEBEH


Výberové konanie prebehne formou "ERMMA (predaj)". Po prihlásení účastníka do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Vstupné kolo
01.10.2015 08:00 bude sprístupnený e-aukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, pričom každý účastník vidí iba svoju ponuku. V tomto kole môžu účastníci svoje ponuky a voliteľné podmienky ľubovoľne meniť.

Kontrolné kolo
Od 09.10.2015 16:00 do 26.10.2015 10:30 prebehne Kontrolné kolo, ktoré slúži na formálnu kontrolu ponúk zo strany vyhlasovateľa. Počas trvania tohto kola účastníci nemôžu svoje ponuky meniť.

Aukčné kolo
26.10.2015 10:30 bude on-line výberové konanie začaté a všetkým účastníkom sa zobrazí najvyššia cenová ponuka. V priebehu 20 min. majú jednotliví účastníci možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom hore). Nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou maximálnou cenou položky.

Minimálny krok zvýšenia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možno zvyšovať minimálne o 20.00 EUR.
(Minimálny krok zvýšenia jednotkovej ceny je vo vzťahu k aktuálnej cene položky uchádzača.)

Maximálny krok zvýšenia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možno zvyšovať maximálne o 100.00 EUR.
(Maximálny krok zvýšenia jednotkovej ceny je vo vzťahu k maximálnej cene danej položky.)

Predlžovanie
Aukčné kolo bude predĺžené o 2 min. pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 2 min.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú za 30 dní od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do e-aukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v e-aukcii a histórie e-aukčného prípadu, doporučujeme vytlačenie vykonať hneď po skončení e-aukcie.
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Prenájom hnuteľnej veci - drevený uzamykateľný stánok č. 3 na predaj nápojov

KONTAKTY


Vyhlasovateľom výberového konania je:
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Soblahovská 65
912 50 Trenčín
Slovensko

Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie:
Jarmila Blašková
telefón: 032/6504705
email: jarmila.blaskova@trencin.sk
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Prenájom hnuteľnej veci - drevený uzamykateľný stánok č. 3 na predaj nápojov

PRIHLÁŠKA


Na účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Záujemcom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Pre správnu funkciu je nutné mať v prehliadači zapnutý cookie. Viac informácií nájdete v záložke Návod.
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Prenájom hnuteľnej veci - drevený uzamykateľný stánok č. 3 na predaj nápojov

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÉHO SW PROE.BIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 9.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://podpora.proe.biz v časti Nastavenie pod položkou Nastavenie cookies.

Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Prosíme, použite radšej niektorý z odporúčaných prehliadačov. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za prípady, ak uchádzačovi vzniknú počas el. aukcie problémy v dôsledku technických problémov na strane uchádzača (napr. použitie iného ako odporúčaného prehliadača, výpadok internetového pripojenia a pod.)

AKO SA PRIHLÁSITE DO ELEKTRONICKÉHO VÝBEROVÉHO KONANIA
V sekcii PRIHLÁŠKA tejto pozvánky kliknite na TU. Dostanete sa do svojho prihlasovacieho formulára. Tu vyplňte požadované údaje, potvrďte súhlas s Pravidlami on-line výberových konaní PROe.biz a prihlášku odošlite. Týmto sa prihlásite do elektronického výberového konania.

Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je 8 znakov). Pomocou týchto údajov môžete následne (po doručení kľúča) vstúpiť do e-aukčnej siene. Odporúčame Vám zvoliť si zapamätateľné meno aj heslo, nepoužívajte, prosím, medzery ani diakritické znaky (č, ž , á, atď.).
Svoje prihlasovacie údaje si zapamätajte!

AKO VSTÚPIŤ DO E-AUKČNEJ SIENE?
Pre vstup do e-aukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto pozvánky. Kliknutím na ňu sa Vám otvorí internetový prehliadač na adrese e-aukčnej siene vyhlasovateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si sami v prihláške a kľúč – bol Vám doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa Vám e-aukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Do e-aukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom e-aukcie (začiatkom býva obvykle Vstupné kolo).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z E-AUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ?
Odhlásenie preveďte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu e-aukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie prevediete zatvorením okna internetového prehliadača, do e-aukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až za 1 minútu.

ČO MÔŽETE VO VSTUPNOM KOLE?
Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných cenových ponúk a voliteľných podmienok vyhlasovateľom. V tomto kole sa môžete oboznámiť s e-aukčným prostredím. Zvlášť sa sústreďte na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd (pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej než 24 hodín). Pokiaľ sa tak nedeje, pravdepodobne máte prerušené spojenie a bude potrebné sa do e-aukčnej siene znovu prihlásiť.

V tomto kole uvidíte iba svoje cenové ponuky. Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa Vám zobrazí poznámka k položke (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, príp. fotka, príloha, apod.).

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo „Zmeniť“ alebo je políčko prázdne).

ČO MÔŽETE V AUKČNOM KOLE?
V Aukčnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nahor.

Vaša nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou maximálnou cenou.

V priebehu on-line výberového konania prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje Váš kontakt s e-aukčným systémom.
V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 pre obnovenie zobrazenia siene.
komunikácie s administrátorom - nástroj pre komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky prevádzané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania Vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia histórie a protokol Vašej účasti.

Aukčné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v e-aukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému.

AKO VLOŽIŤ PRÍLOHU?
V prípade, ak potrebujete radu ohľadom vloženia prílohy, prosím, kontaktujte Hotline (+421 220 255 999). Tieto požiadavky sú riešené operatívne.

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.