Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Nájom stanovišťa taxislužby - Box č. 2 na Hviezdovej ulici

POZVÁNKA


Dovoľujeme si vás pozvať na účasť vo výberovom konaní na Prenájom majetku, ktoré sa uskutoční formou on-line elektronickej aukcie dňa 20.02.018 o 10:00 hod..

V prípade vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Pozvánky.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://trencin.proebiz.com.

Trenčín, dňa: 19.02.2018 07:54

Mesto Trenčín
Andrea Fraňová
telefón: +421 902 911 914
e-mail: andrea.franova@trencin.sk
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Nájom stanovišťa taxislužby - Box č. 2 na Hviezdovej ulici

PREDMET


Predmetom on-line výberového konania sú tieto položky:
(Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!)

Bližšia špecifikácia položky
prenájom stanovišťa taxislužby, t.j. graficky vyznačeného parkovacieho miesta (box č. 2) na miestnej komunikácii - na ulici Hviezdová v Trenčíne, na účely užívania predmetu nájmu ako stanovišťa taxislužby pri poskytovaní dopravných služieb taxislužby
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Nájom stanovišťa taxislužby - Box č. 2 na Hviezdovej ulici

PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII A KRITÉRIÁ


PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII:
Do e-aukcie budú vyhlasovateľom zaevidovaní len tí účastnící, ktorí zložili zábezpeku a splnili všetky podmienky verejnej obchodnej súťaže vyhlásenej dňa 25.01.2018.

Úspešný účastník je povinný v lehote do 23.02.2018 do 13,00 hod. odo dňa ukončenia elektronickej aukcie doručiť Mestu Trenčín (na podateľňu MsÚ v Trenčíne) návrh nájomnej zmluvy, ktorý bude vyhotovený v súlade so súťažnými podkladmi, ktoré účastník dostal k tejto VOS od Mesta Trenčín. Návrh zmluvy, ktorý bude vyhotovený v súlade so súťažnými podkladmi, považuje Mesto Trenčín za nemenný a záväzný. V prípade, ak účastník nedodrží text návrhu zmluvy, bude toto konanie považované za odstúpenie účastníka od návrhu (ponuky).

Návrh zmluvy musí byť predložený v počte vyhotovení, ktorý bol uvedený v súťažných podkladoch.
Zmluvy musia byť podpísané účastníkom/účastníkmi, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v záväzkových vzťahoch.
Úspešný účastník je povinný do predložených návrhov zmlúv uviesť cenu za predmet súťaže, ktorá bude totožná s cenou, ktorú uviedol ako návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk v okamihu ukončenia el. aukcie.

V prípade, ak úspešný účastník v lehote do 23.02.2018 do 13,00 hod. odo dňa ukončenia elektronickej aukcie nedoručí Mestu Trenčín určený počet vyhotovení návrhu zmluvy, ktoré budú vyhotovené v súlade so súťažnými podkladmi, bude toto konanie považované za odstúpenie účastníka od návrhu (ponuky). V tomto prípade si Mesto Trenčín vyhradzuje právo uskutočniť nové vyhodnotenie zostávajúcich ponúk.

Nájomná zmluva bude s víťazným účastníkom uzatvorená za predpokladu schválenia prenájmu v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne a po doručení žiadosti o určenie stanovišťa taxislužby podľa prílohy č. 1 k VZN č. 19/2014 o taxislužbách v platnom znení (vzor žiadosti tvorí prílohu č. 2 súťažných podmienok), na základe ktorej Mesto Trenčín bude môcť vydať povolenie vyhradenia parkovacieho miesta (stanovišťa taxislužby) a určenie dopravného značenia.


KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK V ELEKTRONICKEJ AUKCII:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je výška nájomného za celý predmet obchodnej verejnej súťaže (e-aukcie).

Hodnotí sa výška nájmu za rok.


OSTATNÉ PODMIENKY:
Zrušenie, zmena podmienok súťaže, odmietnutie návrhov
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky tejto súťaže zmeniť. Zmenu uverejní vyhlasovateľ spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky tejto súťaže zrušiť a to aj bez uvedenia dôvodu zrušenia. Zrušenie uverejní vyhlasovateľ spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Účastníci nemajú právo na úhradu akýchkoľvek nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.

V prípade technických otázok a problémov s elektronickým aukčným systémom je potrebné kontaktovať dodávateľa PROEBIZ, službu HOTLINE na telefónnom čísle +421 220 255 999, email: houston@proebiz.com.
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Nájom stanovišťa taxislužby - Box č. 2 na Hviezdovej ulici

PRIEBEH


Výberové konanie prebehne formou elektronickej predajnej aukcie. Po prihlásení účastníka do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Vstupné kolo
16.02.2018 10:00 začne Vstupné kolo. Vstupné kolo je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení e-aukčnej siene účastníci oboznámia s e-aukčným prostredím pred zahájením e-aukcie. Vo Vstupnom kole sa účastníci oboznámia s priebehom a pravidlami e-aukcie. Pravidlá obsahujú aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zvýšenia ceny predmetu súťaže, pravidlá predlžovania Aukčného kola a pod..

Aukčné kolo
20.02.2018 10:00 bude on-line výberové konanie začaté a všetkým účastníkom sa zobrazí najvyššia cenová ponuka a vlastná cenová ponuka účastníka. V priebehu 20 min. majú jednotliví účastníci možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom hore). Nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou maximálnou cenou.

Minimálny krok zvýšenia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možno zvyšovať minimálne o 50.00 EUR.
(Minimálny krok zvýšenia jednotkovej ceny je vo vzťahu k ponuke účastníka, t. z. z ceny/cien Vašej ponuky.)

Maximálny krok zvýšenia cenovej ponuky
Maximálny krok nie je stanovený. V prípade, ak však jedným krokom bude chcieť uchádzač zvýšiť svoju ponukovú cenu o viac ako 50%, bude na túto skutočnosť softvérom automaticky upozornený, a ak napriek upozorneniu potvrdí správnosť svojej ceny, bude táto cena akceptovaná. Upozornenie sa vzťahuje k cenovej ponuke účastníka, nie k maximálnej ponuke v sieni.

Predlžovanie
Aukčné kolo bude predĺžené o 2 min. pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 2 min.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú za 30 dní od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do e-aukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v e-aukcii a histórie e-aukčného prípadu, doporučujeme vytlačenie vykonať hneď po skončení e-aukcie.
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Nájom stanovišťa taxislužby - Box č. 2 na Hviezdovej ulici

KONTAKTY


Vyhlasovateľom výberového konania je:
Mesto Trenčín
Mierové námestie 2
911 64 Trenčín
Slovensko

Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie:
Andrea Fraňová
telefón: +421 902 911 914
email: andrea.franova@trencin.sk
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Nájom stanovišťa taxislužby - Box č. 2 na Hviezdovej ulici

PRIHLÁŠKA


Na účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Záujemcom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Pre správnu funkciu je nutné mať v prehliadači zapnutý cookie. Viac informácií nájdete v záložke Návod.
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Nájom stanovišťa taxislužby - Box č. 2 na Hviezdovej ulici

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÉHO SW PROE.BIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://podpora.proe.biz v časti Nastavenie pod položkou Nastavenie cookies.

Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Prosíme, použite radšej niektorý z odporúčaných prehliadačov. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za prípady, ak uchádzačovi vzniknú počas el. aukcie problémy v dôsledku technických problémov na strane uchádzača (napr. použitie iného ako odporúčaného prehliadača, výpadok internetového pripojenia a pod.)

AKO SA PRIHLÁSITE DO ELEKTRONICKÉHO VÝBEROVÉHO KONANIA
V sekcii PRIHLÁŠKA tejto pozvánky kliknite na TU. Dostanete sa do svojho prihlasovacieho formulára. Tu vyplňte požadované údaje, potvrďte súhlas s Pravidlami on-line výberových konaní PROe.biz a prihlášku odošlite. Týmto sa prihlásite do elektronického výberového konania.

Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je 8 znakov). Pomocou týchto údajov môžete následne (po doručení kľúča) vstúpiť do e-aukčnej siene. Odporúčame Vám zvoliť si zapamätateľné meno aj heslo, nepoužívajte, prosím, medzery ani diakritické znaky (č, ž , á, atď.).
Svoje prihlasovacie údaje si zapamätajte!

AKO VSTÚPIŤ DO E-AUKČNEJ SIENE?
Pre vstup do e-aukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto pozvánky. Kliknutím na ňu sa Vám otvorí internetový prehliadač na adrese e-aukčnej siene vyhlasovateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si sami v prihláške a kľúč – bol Vám doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa Vám e-aukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Do e-aukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom e-aukcie (začiatkom býva obvykle Vstupné kolo).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z E-AUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ?
Odhlásenie preveďte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu e-aukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie prevediete zatvorením okna internetového prehliadača, do e-aukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až za 1 minútu.

ČO MÔŽETE VO VSTUPNOM KOLE?
Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných cenových ponúk a voliteľných podmienok vyhlasovateľom. V tomto kole sa môžete oboznámiť s e-aukčným prostredím. Zvlášť sa sústreďte na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd (pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej než 24 hodín). Pokiaľ sa tak nedeje, pravdepodobne máte prerušené spojenie a bude potrebné sa do e-aukčnej siene znovu prihlásiť.

V tomto kole uvidíte iba svoje cenové ponuky. Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa Vám zobrazí poznámka k položke (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, príp. fotka, príloha, apod.).

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo „Zmeniť“ alebo je políčko prázdne).

ČO MÔŽETE V AUKČNOM KOLE?
V Aukčnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nahor.

Vaša nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou maximálnou cenou.

V priebehu on-line výberového konania prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje Váš kontakt s e-aukčným systémom.
V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 pre obnovenie zobrazenia siene.
komunikácie s administrátorom - nástroj pre komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky prevádzané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania Vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia histórie a protokol Vašej účasti.

Aukčné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v e-aukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému.

AKO VLOŽIŤ PRÍLOHU?
V prípade, ak potrebujete radu ohľadom vloženia prílohy, prosím, kontaktujte Hotline (+421 220 255 999). Tieto požiadavky sú riešené operatívne.

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA DODÁVATEĽA PROEBIZ.com, tel. č. +421 220 255 999.