Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Predaj drevnej hmoty na pni

POZVÁNKA


Dovoľujeme si vás pozvať na účasť vo výberovom konaní na Predaj hnuteľného majetku, ktoré sa uskutoční formou on-line elektronickej aukcie dňa 25.02.2014 10:00 hod.

V prípade vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Pozvánky.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://trencin.proebiz.com.

Trenčín, dňa: 27.09.2023 00:34

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Peter Kubinský
telefón: +421 902 911 139
e-mail: peter.kubinsky@trencin.sk
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Predaj drevnej hmoty na pni

PREDMET


Predmetom on-line výberového konania sú tieto položky:
(Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!)

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.listnaté a ihličnaté drevo na pni - ťažba OÚ

Bližšia špecifikácia položky:
Listnaté a ihličnaté drevo na pni:
porast:
- 376 v množstve 120 m3 - dreviny BK, JS, JH, HB, LP - druh ťažby OÚ - vek porastu 105
- 37711 v množstve 390 m3 - dreviny BK, JS, JH, HB, SC - druh ťažby OÚ - vek porastu 110
- 37811 v množstve 30 m3 - dreviny BK, JS, JH, HB, LP - druh ťažby OÚ - vek porastu 100
m3540.00
002.listnaté a ihličnaté drevo na pni - ťažba VÚ

Bližšia špecifikácia položky:
Listnaté a ihličnaté drevo na pni:
porast:
- 391b1 v množstve 60 m3 - dreviny BK, JS, JH, HB, SM - druh ťažby VÚ - vek porastu 35
- 392 v množstve 40 m3 - dreviny BK, JS, JH, HB, LP - druh ťažby VÚ - vek porastu 55
- 4142 v množstve 20 m3 - dreviny BK, JS, JH, HB, SM - druh ťažby VÚ - vek porastu 35
- 3852 v množstve 20 m3 - dreviny BK, JS, JH, HB, LP - druh ťažby VÚ - vek porastu 45
- 373 v množstve 40 m3 - dreviny BK, JS, JH, HB, LP - druh ťažby VÚ - vek porastu 85
- 374 v množstve 50 m3 - dreviny BK, JS, JH, HB, LP - druh ťažby VÚ - vek porastu 70
- 383 v množstve 50 m3 - dreviny BK, JS, JH, HB, LP - druh ťažby VÚ - vek porastu 75
- 384 v množstve 50 m3 - dreviny BK, JS, JH, HB, SM - druh ťažby VÚ - vek porastu 75
m3330.00


Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Predaj drevnej hmoty na pni

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - MHSL_Kupna_zmluva_tazba_jar_2014_PROE.rtf

Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Predaj drevnej hmoty na pni

PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII A KRITÉRIÁ


PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII:
Podmienkou účasti v tejto e-aukcii je vyplnenie Prihlášky, ktorú nájdete vo všeobecnej časti Prihláška.

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín:
Sídlo: Soblahovská 65, 912 50 TRENČÍN
Zastúpené: Róbert Buchel, poverený vedením organizácie
Bankové spojenie: ČSOB Trenčín, a.s.,
číslo účtu: 4016572319/7500
IČO: 379 204 13
DIČ: 2021916083
Tel.: 0902 911 166
E-mail: robert.buchel@trencin.sk

ako správca lesného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín oznamuje svoj zámer predať v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov drevo na pni - drevnú hmotu zo stojacich stromov BK, LP, JH, JS, SM, SC ostatne určených na ťažbu v JPRL č. 376, 37711, 37811, 391b1, 392, 4142, 3852, 373, 374, 383, 384 pre LUC Mesto Trenčín v užívaní Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v predpokladanom množstve 870 m3, ktorého výrobu si kupujúci zabezpečí sám alebo prostredníctvom inej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá disponuje oprávnením na ťažbu a približovanie dreva.


PODROBNÝ OPIS MAJETKU:
Podrobný opis majetku:
1. Špecifikácia predmetu plnenia, množstva, ceny a doby plnenia

Názov výrobku : listnaté a ihličnaté drevo na pni, ktoré si kupujúci vyrobí sám
porast 376 v množstve 120 m3 - dreviny BK, JS, JH, HB, LP - druh ťažby OÚ - vek porastu 105 - doba plnenia 20.11.2014
porast 37711 v množstve 390 m3 - dreviny BK, JS, JH, HB, SC - druh ťažby OÚ - vek porastu 110 - doba plnenia 20.11.2014
porast 37811 v množstve 30 m3 - dreviny BK, JS, JH, HB, LP - druh ťažby OÚ - vek porastu 100 - doba plnenia 20.11.2014
porast 391b1 v množstve 60 m3 - dreviny BK, JS, JH, HB, SM - druh ťažby VÚ - vek porastu 35 - doba plnenia 20.11.2014
porast 392 v množstve 40 m3 - dreviny BK, JS, JH, HB, LP - druh ťažby VÚ - vek porastu 55 - doba plnenia 20.11.2014
porast 4142 v množstve 20 m3 - dreviny BK, JS, JH, HB, SM - druh ťažby VÚ - vek porastu 35 - doba plnenia 20.11.2014
porast 3852 v množstve 20 m3 - dreviny BK, JS, JH, HB, LP - druh ťažby VÚ - vek porastu 45 - doba plnenia 20.11.2014
porast 373 v množstve 40 m3 - dreviny BK, JS, JH, HB, LP - druh ťažby VÚ - vek porastu 85 - doba plnenia 20.11.2014
porast 374 v množstve 50 m3 - dreviny BK, JS, JH, HB, LP - druh ťažby VÚ - vek porastu 70 - doba plnenia 20.11.2014
porast 383 v množstve 50 m3 - dreviny BK, JS, JH, HB, LP - druh ťažby VÚ - vek porastu 75 - doba plnenia 20.11.2014
porast 384 v množstve 50 m3 - dreviny BK, JS, JH, HB, SM - druh ťažby VÚ - vek porastu 75 - doba plnenia 20.11.2014

Spolu 870 m3

2. Realizácia predpokladanej celkovej ťažby, vrátane úhrady je podmienená do 20.11.2014!!!

3. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ak by došlo k poškodzovaniu približovacích , lesných ciest a povrchu porastov, je možné posunúť čas plnenia na základe dohody s OLH a kupujúcim z 20.11.2014 najneskôr do 20.12.2014 za nasledovných podmienok:
- počet nepriaznivých dní prekročí 15 pracovných dní
- písomnú evidenciu počtu nepriaznivých dní vedie OLH na základe oznámenia - písomnej dohody s kupujúcim.

4. Objem surových kmeňov príslušnej dreviny sa stanoví po vyťažení drevnej hmoty v poraste a následne aj po manipulácii dreva na OM. Na zisťovanie objemu guľatiny sa použije STN 480009 – „Tabuľky objemu guľatiny bez kôry podľa stredovej hrúbky meranej s kôrou“, a po vzájomnej dohode je možné použiť aj „Tabuľky objemu výrezov podľa čapovej hrúbky bez kôry“ podľa ČSN 480008 alebo iné používané tabuľky a normy. Na zisťovanie objemu vlákniny v štandardných dĺžkach (3,4,5,6 m ) sa použije STN 480009, alebo meranie na prm a prepočet koeficientom na m3 podľa požívaných koeficientov.


OBHLIADKY PREDMETU PREDAJA:
Pre obhliadku predmetu predaja /jednotlivé porasty/ je stanovený termín na dni 21.2.2014 a 24.2.2014, záujemcovia si vopred jednotlivo dohodnú čas obhliadky v uvedených termínoch na tel. čísle 0902 911 060 s miestom stretnutia v areáli MHSL, m.r.o., ul. Soblahovská 65, Trenčín. Podrobnejšie informácie ohľadom ťažby a činností s tým súvisiacich, odpovede na prípadné Vaše otázky budú poskytnuté v priebehu prehliadky porastov, resp. ich môžete žiadať u zodpovedného odborného lesného hospodára MHSL, m.r.o., TN p. Ivana Jančičku na tel. čísle 0902 911 060.


KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK:
Minimálna sadzba stanovená za 1 m3 je vo výške 42,00 Eur pre všetky typy porastov OÚ.
Minimálna sadzba stanovená za 1 m3 je vo výške 38,00 Eur pre všetky typy porastov VÚ.
Predpokladaná minimálna hodnota zákazky 35 220 Eur vrátane DPH.

V rámci elektronickej aukcie budú mať kupujúci možnosť zvyšovať jednotkovú cenu za:
porasty OÚ (č.: 376, 37711, 37811) a porasty VÚ (č.: 391b1, 392, 4142, 3852, 373, 374, 383, 384),
pričom sa bude automaticky prerátavať celková cena za celý výmer porastov a zároveň aj celková cena za celý predmet zákazky. Víťazným sa stane ten kupujúci, ktorého celková cena za celé množstvo drevnej hmoty – 870 m3 bude najvyššia.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia celková cena (za predpokladané množstvo 870 m3) s DPH (s uvedením, či je kupujúci platcom DPH).
Návrh svojej vstupnej cenovej ponuky musíte vložiť najneskôr do konca vstupného kola.


PODMIENKY ÚČASTI V EL.AUKCII:
Aukčného kola sa môže zúčastniť len ten kupujúci, ktorý zložil zábezpeku.
Každý záujemca, ktorý sa chce zúčastniť aukčného kola je povinný zložiť najneskôr do 24.2.2014 do 15:00 hod. na účet MHSL, m.r.o (ČSOB Trenčín, a.s., č.ú. 4016572319/7500 a VS: 410999) zábezpeku vo výške 2 500 Eur. Zábezpeka bude neúspešným uchádzačom vrátená na účet, z ktorého bola prijatá do troch pracovných dní po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom.
Každý záujemca, ktorý sa chce zúčastniť aukčného kola je ďalej povinný vložiť počas zadávacieho kola ako prílohu doklad o oprávnení na spracovanie a predaj drevnej hmoty.
Vzhľadom na charakter porastu, bude prihliadané v súťaži aj na technológiu spracovania, t.j. pred klasickou technológiou ťažby dreva UKT a LKT bude uprednostnená technológia, ktorá nezničí porast a zároveň aj mladinu v poraste.

Za týmto účelom žiadame kupujúcich, ktorí zložia zábezpeku, aby okamžite na mail: peter.kubinsky@trencin.sk k rukám Ing. P. Kubinského zaslali svoj kontaktný mail a informáciu o dátume kedy bola zložená zábezpeka, ako aj názov banky a číslo bankového účtu, z ktorého bola vložená ako aj predpokladaný spôsob technológie ťažby dreva.


ĎALŠIE PODMIENKY:
Víťazný uchádzač bude vybratý na základe výsledku elektronickej aukcie.
Víťazný uchádzač musí písomne do 5 dní odo dňa skončenia elektronickej aukcie predložiť MHSL Trenčín, m.r.o. , Soblahovská 65, 912 50 (alebo k rukám Ing. Kubinského, tel. 0902911139 - ul. Hviezdoslavova 6, Trenčín) doklad o oprávnení na spracovanie a predaj drevnej hmoty a podpísanú zmluvu, ktorá je prílohou k elektronickej aukcii.

Pre odstránenie pochybností uvádzame, že deň, v ktorom bola ukončená el. aukcia sa do lehoty 5 pracovných dní nezapočítava (t.z. prvým dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň). Návrh zmluvy musí byť predložený v takom počte vyhotovení ako je uvedený v texte zmluvy.

Zmluvy musia byť podpísané účastníkom/účastníkmi, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v záväzkových vzťahoch.
Úspešný účastník je povinný do predložených návrhov zmlúv uviesť cenu za predmet súťaže, ktorá bude totožná s cenou, ktorú uviedol ako návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk v okamihu ukončenia el. aukcie.

Obsah zmluvy je záväzný pre obe strany. Pokiaľ víťazný uchádzač nedoručí požadované podklady, alebo nepodpíše zmluvu v znení, v akom bola priložená k elektronickej aukcii v lehote 5 dní odo dňa ukočenia aukcie, ním zložená zábezpeka prepadne v prospech MHSL, m.r.o. Trenčín. V tomto prípade si vyhradzujeme právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorého cena bola druhá najvyššia.
Kupujúci zaplatí celú kúpnu cenu predmetu predaja najneskôr do 5 dní od účinnosti zmluvy na základe vystavenej zálohovej faktúry na účet predávajúceho.

Ostatné obvyklé podmienky /zabezpečenie dodržania predpisov BOZP a PO, spôsob odovzdania a preberania pracoviska, približovacích liniek, spôsob spracovania a preukazovania dreva, predaj dreva, kontrola množstva vyťaženého a odvezeného dreva, zmluvné pokuty a pod./ budú spresnené v zmluve (tvorí prílohu el.aukcie).OSTATNÉ PODMIENKY:
Zrušenie, zmena podmienok súťaže, odmietnutie návrhov
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky tejto e-aukcie zmeniť. Zmenu uverejní vyhlasovateľ spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky e-aukcie.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky tejto e-aukcie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu zrušenia. Zrušenie uverejní vyhlasovateľ spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky e-aukcie.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Účastníci nemajú právo na úhradu akýchkoľvek nákladov spojených s účasťou v tejto e-aukcii.
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Predaj drevnej hmoty na pni

PRIEBEH


Výberové konanie prebehne formou "ERMMA (predaj)". Po prihlásení účastníka do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Vstupné kolo
04.02.2014 09:00 bude sprístupnený e-aukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, pričom každý účastník vidí iba svoju ponuku. V tomto kole môžu účastníci svoje ponuky a voliteľné podmienky ľubovoľne meniť.

Kontrolné kolo
Od 25.02.2014 09:00 do 25.02.2014 10:00 prebehne Kontrolné kolo, ktoré slúži na formálnu kontrolu ponúk zo strany vyhlasovateľa. Počas trvania Kontrolného kola účastníci nemôžu svoje ponuky meniť.

Aukčné kolo
25.02.2014 10:00 bude on-line výberové konanie začaté a všetkým účastníkom sa zobrazí najvyššia cenová ponuka (pri každej položke). V priebehu 20 min. majú jednotliví účastníci možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom hore). Nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou maximálnou cenou položky.

Minimálny krok zvýšenia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možno zvyšovať minimálne o 0.50 %.
(Minimálny krok zvýšenia jednotkovej ceny je vo vzťahu k aktuálnej cene položky uchádzača.)

Maximálny krok zvýšenia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možno zvyšovať maximálne o 0.00.
(Maximálny krok zvýšenia jednotkovej ceny je vo vzťahu k maximálnej cene danej položky.)

Predlžovanie
Aukčné kolo bude predĺžené o 2 min. pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 2 min.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú za 30 dní od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do e-aukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v e-aukcii a histórie e-aukčného prípadu, doporučujeme vytlačenie vykonať hneď po skončení e-aukcie.

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve ukončení elektronického výberového konania.
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Predaj drevnej hmoty na pni

KONTAKTY


Vyhlasovateľom výberového konania je:
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Soblahovská 65
912 50 Trenčín
Slovensko

Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie:
Peter Kubinský
telefón: +421 902 911 139
email: peter.kubinsky@trencin.sk
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Predaj drevnej hmoty na pni

PRIHLÁŠKA


Na účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Záujemcom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Pre správnu funkciu je nutné mať v prehliadači zapnutý cookie. Viac informácií nájdete v záložke Návod.
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Predaj drevnej hmoty na pni

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÉHO SW PROE.BIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 7.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://podpora.proe.biz v časti Nastavenie pod položkou Nastavenie cookies.

Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Prosíme, použite radšej niektorý z odporúčaných prehliadačov. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za prípady, ak uchádzačovi vzniknú počas el. aukcie problémy v dôsledku technických problémov na strane uchádzača (napr. použitie iného ako odporúčaného prehliadača, výpadok internetového pripojenia a pod.)

AKO SA PRIHLÁSITE DO ELEKTRONICKÉHO VÝBEROVÉHO KONANIA
V sekcii PRIHLÁŠKA tejto pozvánky kliknite na TU. Dostanete sa do svojho prihlasovacieho formulára. Tu vyplňte požadované údaje, potvrďte súhlas s Pravidlami on-line výberových konaní PROe.biz a prihlášku odošlite. Týmto sa prihlásite do elektronického výberového konania.

Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je 8 znakov). Pomocou týchto údajov môžete následne (po doručení kľúča) vstúpiť do e-aukčnej siene. Odporúčame Vám zvoliť si zapamätateľné meno aj heslo, nepoužívajte, prosím, medzery ani diakritické znaky (č, ž , á, atď.).
Svoje prihlasovacie údaje si zapamätajte!

AKO VSTÚPIŤ DO E-AUKČNEJ SIENE?
Pre vstup do e-aukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto pozvánky. Kliknutím na ňu sa Vám otvorí internetový prehliadač na adrese e-aukčnej siene vyhlasovateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si sami v prihláške a kľúč – bol Vám doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa Vám e-aukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Do e-aukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom e-aukcie (začiatkom býva obvykle Vstupné kolo).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z E-AUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ?
Odhlásenie preveďte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu e-aukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie prevediete zatvorením okna internetového prehliadača, do e-aukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až za 1 minútu.

ČO MÔŽETE VO VSTUPNOM KOLE?
Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných cenových ponúk a voliteľných podmienok. V tomto kole si môžete prehliadnuť a vyskúšať prácu v e-aukčnom prostredí. Zvlášť sa sústreďte na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd (pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej než 24 hodín). Pokiaľ sa tak nedeje, pravdepodobne máte prerušené spojenie a bude potrebné sa do e-aukčnej siene znovu prihlásiť.

V tomto kole je Vašou povinnosťou zadať vstupné cenové ponuky. Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER! Vo Vstupnom kole je možné ceny aj voliteľné podmienky ľubovoľne meniť a upravovať. Uvidíte iba svoje cenové ponuky. Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa Vám zobrazí poznámka k položke (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, príp. fotka, príloha, apod.).

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo „Zmeniť“ alebo je políčko prázdne).

ČO MÔŽETE V AUKČNOM KOLE?
V Aukčnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nahor.

Vaša nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou maximálnou cenou.

V priebehu on-line výberového konania prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje Váš kontakt s e-aukčným systémom.
V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 pre obnovenie zobrazenia siene.
komunikácie s administrátorom - nástroj pre komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky prevádzané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania Vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia histórie a protokol Vašej účasti.

Aukčné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v e-aukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému.

AKO VLOŽIŤ PRÍLOHU?
V prípade, ak potrebujete radu ohľadom vloženia prílohy, prosím, kontaktujte Hotline (+421 220 255 999). Tieto požiadavky sú riešené operatívne.

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.