Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Vianočné remeselné trhy 2022 Trenčín 8: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov-medovina

POZVÁNKA


Dovoľujeme si vás pozvať na účasť vo výberovom konaní na Prenájom majetku, ktoré sa uskutoční formou on-line elektronickej aukcie dňa 13.10.2022 12:00 hod.

V prípade vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Pozvánky.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://trencin.proebiz.com.

Trenčín, dňa: 27.09.2022 10:07

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Sara Matys
telefón: 0902 911 202
e-mail: sara.matys@trencin.sk
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Vianočné remeselné trhy 2022 Trenčín 8: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov-medovina

PREDMET


Predmetom on-line výberového konania sú tieto položky:
(Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!)

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Prenájom hnuteľnej veci - drevený uzamykateľný stánok č. 8 na predaj nápojov - medovina

Bližšia špecifikácia položky:
Ide o prenájom hnuteľnej veci - dreveného uzamykateľného stánku č. 8, ktorý bude umiestnený počas Vianočných remeselných trhov 2022 na Mierovom námestí v Trenčíne za účelom predaja nápojov - medovina v nasledovnej štruktúre: čapovaná medovina, med, včelie produkty a výrobky.
Štruktúru sortimentu je pri danom stánku potrebné dodržať a vyhlasovateľ na nej trvá.
Stánok pozostáva z častí: podlaha, štyri obvodové steny, strecha, prívod el.energie 6 kWh.
Stánok je uzamykateľný.
Rozmery stánku sú 2,5 m x 2,5 m (šxh)
Prívod vody do stánku nie je zabezpečený.
Verejne prístupná pitná voda pre potreby predaja sa nachádza na Mierovom námestí.
Stánok bude počas celej doby nájmu umiestnený na Mierovom námestí tak, ako je uvedené v Situačnom nákrese, ktorý tvorí súčasť prílohy.
Bližšie podmienky nájmu a prevádzkovania stánku sú špecifikované v Nájomnej zmluve, ktorá taktiež tvorí súčasť prílohy.

Prílohy:
[ Stanok_c_8_specifikacia_2022.docx ] [ Situacny_nakres_rozmiest_stankov_2022.pdf ]
hnuteľná vec1.00

Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Vianočné remeselné trhy 2022 Trenčín 8: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov-medovina

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - Najomna_zmluva_trhy_stanok_8_2022.docx

2. Príloha výzvy na účasť - PODMIENKY_prenajmu_EAaVB_2022_plati.pdf

3. Príloha výzvy na účasť - Priloha_1a_NZ_2022.pdf

4. Príloha výzvy na účasť - Priloha_1b_NZ_s8.docx

Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Vianočné remeselné trhy 2022 Trenčín 8: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov-medovina

PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII A KRITÉRIÁ


ÚČEL NÁJMU:
Ide o prenájom hnuteľnej veci - drevený uzamykateľný stánok č. 8 na predaj nápojov - čapovaná medovina, med, včelie produkty a výrobky, na podujatí Vianočné remeselné trhy 2022, ktoré sa budú konať na Mierovom námestí v Trenčíne.

Predaj čapovanej medoviny, včelích produktov a výrobkov je špecialitou stánku č. 8, tzn. nie je povolený predaj týchto produktov v žiadnom inom stánku, ktorých nájom je výsledkom elektronickej aukcie/výberového konania.

Sortiment, ktorý uchádzač ponúkne bude záväznou prílohou č. 2 nájomnej zmluvy a nájomca je povinný ponuku tohto sortimentu dodržať po celé obdobie nájmu.
Prílohou tejto výzvy je návrh nájomnej zmluvy, ktorý upresňuje podmienky predaja a nájmu predmetu nájmu, na ktorom MHSL, m.r.o., Trenčín trvá a považuje ho za nemenný.V prípade nedodržania tejto podmienky bude prenajímateľ oprávnený odstúpiť od nájomnej zmluvy.


DOBA NÁJMU:
Doba nájmu je stanovená na obdobie od 25.11.2022 do 23.12.2022 (vrátane).
V termíne od 26.12.2022 do 31.12.2022 je prevádzkovanie stánku voliteľné. Na zvolené obdobie bude uzatvorený dodatok k nájomnej zmluve s výškou nájmu za stánok 50,- €/deň v súlade s platným VZN.
Nájomca bude povinný prevádzkovať stánok na Vianočnom trhu od 10.00 – 22.00 hod v období od 25.11.2022 do 23.12.2022.


CENA NÁJMU:
Vyvolávacia cena predmetu nájmu je vo výške 1.450,00 € vrátane energií za stánok za celú dobu nájmu.
Záujemcovia ponúkajú svoju konečnú cenu s DPH za stánok č. 8.


OSTATNÉ POPLATKY:
Budúci nájomca je povinný uhradiť aj poplatok za odvoz a likvidáciu odpadu vo výške 50,00 EUR na celé obdobie trvania zmluvy.


PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII:
1. Uchádzač musí počas vstupného kola vložiť svoju navrhovanú ponuku, pričom v tomto kole každý účastník bude vidieť iba svoju ponuku. Ponuka musí byť minimálne 1.450,- € (pri dvojstánku 2.900,- €), pričom systém neumožní vložiť nižšiu ponuku. Ak viacero uchádzačov vloží rovnakú ponuku, systém vyhodnotí poradie účastníkov podľa časového hľadiska, t.z. ten uchádzač, ktorý zadal svoju ponuku skôr, bude systémom
umiestnený na vyššie miesto v poradí, ako ten uchádzač, ktorý zadal cenu neskôr.


2. Uchádzač musí počas vstupného kola (najneskôr do jeho skončenia) predložiť vyhlasovateľovi aktuálny doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary, ktoré sú predmetom elektronickej aukcie - vloží ho ako prílohu.
Uvedené (doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce) sa nevyžaduje (a uchádzač nebude vylúčený) v prípade ak má uchádzač aktuálny zápis vo verejne prístupnom registri na stránke www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk. V tomto prípade si oprávnenie uchádzača poskytovať služby/dodávať tovary overí vyhlasovateľ.


3. Uchádzač musí počas vstupného kola predložiť (vloží ako prílohu) - podrobnú špecifikáciu sortimentu predaja,ktorý sa v danom stánku vyžaduje a uviesť:
a) aké nápoje bude predávať - vianočné alkoholické a nealkoholické nápoje, požadujeme minimálne 1 druh vianočného horúceho nápoja,
(Predaj čapovanej medoviny, včelích produktov a výrobkov je špecialitou stánku č. 8, tzn. nie je povolený predaj týchto produktov v žiadnom inom stánku, ktorých nájom je výsledkom elektronickej aukcie.)

V prípade ak sa špecifikácia ponúkaného sortimentu nezhoduje s požiadavkami na predaj sortimentu v jednotlivých stánkoch je prenajímateľ oprávnený vylúčiť predaj takéhoto sortimentu z ponuky uchádzača, t. j. uchádzač nie je v prípade uzavretia nájomnej zmluvy daný sortiment predávať.

Dodržanie požiadaviek na gastronomický sortiment určený pre daný stánok bude základným kritériom pre zaradenie uchádzačov do elektronickej aukcie.


4. Uchádzač o predaj občerstvenia musí počas vstupného kola predložiť (vloží ako prílohu) - doklad o ambulantnom predaji:
- predbežné stanovisko RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva) o ambulantnom predaji v Trenčíne v drevenom uzamykateľnom stánku. Predbežné stanovisko vydá RÚVZ Trenčín na základe písomnej žiadosti bezplatne alebo,
- rozhodnutie o ambulantnom predaji (napr. predajcovia, ktorí už predávali v Trenčíne a majú platné rozhodnutie z RÚVZ Trenčín pre drevený uzamykateľný stánok.)

Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na uchádzačov, ktorí poskytujú výlučne predaj nápojov. Títo musia doložiť rozhodnutie o ambulantnom predaji, ktorý bol vydaný uchádzačovi príslušným RÚVZ v mieste podnikania uchádzača.

Uchádzač o predaj čapovanej medoviny, medu, včelích produktov a výrobkov (stánok č. 8) musí počas vstupného kola doložiť (vloží ako prílohu) potvrdenie o registrácii:
a) vydáva RVPS (Regionálna potravinová a veterinárna správa) o povolenom chove včiel, o stáčaní medu a výrobe medoviny, a
b) rozhodnutie príslušného RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva) o ambulantnom predaji

5. Uchádzač musí počas vstupného kola vložiť na účet MHSL, m.r.o., Trenčín kauciu k elektronickej aukcii vo výške 1.000,- €.
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Trenčín
IBAN: SK93 7500 0000 0040 1657 2335
SWIFT/BIC: CEKOSKBX
VS: 32221
Do poznámky uviesť obchodný názov, pod ktorým sa uchádzač bude zúčastňovať elektronickej aukcie a identifikačné číslo aukcie (ID), pre identifikáciu platby.
Scan dokladu o úhrade vloží ako prílohu počas vstupného kola.

Úspešnému uchádzačovi bude pri uzavretí nájomnej zmluvy kaucia započítaná so zábezpekou vo výške 150,- € v zmysle nájomnej zmluvy.
Termín vrátenia zábezpeky a kaucie:
- pri predaji do 23.12.2022 bude zábezpeka (150 €) vrátená do 27.1.2023,
- pri zvolení predĺženého predaja v termíne od 26.12.2022 do 31.12.2022 bude kaucia (150 €) vrátená do 27.1.2023.
Kaucia (1000 € v prípadne neúspešného uchádzača, 850 € /po započítaní so zábezpekou / v prípade úspešného uchádzača) bude vrátená v termíne do 21.11.2022.

6. Uchádzač musí počas vstupného kola predložiť (vloží ako prílohu) - scan strany „ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU“ z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo fotokópiu potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice.
V prípade, že ide o predajcu s preukazom ZŤP, ten predloží scan preukazu ZŤP - obe strany a čestné vyhlásenie, že nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu.

Uchádzači, ktorí vyššie uvedené podmienky nesplnia, prípadne splnia iba čiastočne, resp. neúplne (nepriložia požadovane doklady/predložené doklady nebudú spĺňať požiadavky uvedené v týchto podmienkach alebo neuhradia kauciu), budú z elektronickej aukcie vylúčení ešte pred začiatkom Aukčného kola.

Úspešný účastník je povinný v lehote do 20.10.2022 doručiť vyhlasovateľovi (na sekretariát MHSL, m.r.o., Trenčín, Soblahovská 65) návrh nájomnej zmluvy vrátane povinných príloh č. 1 a č.2, ktorý je vyhotovený v súlade s návrhom zmluvy, a ktorý je priložený k tejto pozvánke.
Návrh zmluvy vrátane povinných príloh č. 1 a č.2 musí byť predložený v počte vyhotovení, ktorý je uvedený v Záverečných ustanoveniach návrhu zmluvy.

Nájomné zmluvy musia byť podpísané účastníkom/účastníkmi, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v záväzkových vzťahoch.
Úspešný účastník je povinný do predložených návrhov zmlúv uviesť svoje identifikačné údaje, cenu za prenájom, ktorá bude totožná s cenou, ktorú uviedol ako návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk v okamihu ukončenia el.aukcie a prílohy č. 1 a č. 2.

V prípade, ak úspešný účastník v lehote do 20.10.2022 nedoručí vyhlasovateľovi určený počet vyhotovení návrhu zmluvy vrátane povinných príloh č. 1 a č.2, na ktorom MHSL, m.r.o., TN trvá, bude toto konanie považované za odstúpenie účastníka od návrhu (ponuky). V tomto prípade si vyhlasovateľ vyhradzuje právo osloviť uchádzača, ktorý sa v elektronickej aukcii umiestnil ako ďalší v poradí.

Nájomné za celé obdobie trvania zmluvy uhradí nájomca najneskôr do 7.11.2022.

V prípade, že úspešný účastník neuzatvorí nájomnú zmluvu a/alebo neuhradí nájomné v termíne do 7.11.2022, ním uhradená kaucia prepadá v prospech MHSL, m.r.o., Trenčín a bude oslovený účastník, ktorý sa v elektronickej aukcii umiestnil ako ďalší v poradí.
MHSL, m.r.o., Trenčín si vyhradzuje možnosť odstúpenia od nájomnej zmluvy v prípade, že jeho ponuka gastronomického sortimentu uvedená v nájomnej zmluve nebude dodržaná po celé obdobie nájmu.KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK V ELEKTRONICKEJ AUKCII:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet dražby (e-aukcie).
Hodnotí sa výška nájmu za celé obdobie trvania zmluvy.

Každý stánok sa draží individuálne podľa priloženej mapy s presným označením stánkov a sortimentu v nich. Stánky č. 1 a č. 12 sa každý draží ako dve predajné miesta, pretože na vydražené miesto je možné k nim pristaviť prístrešok 1a, 12a.

Víťazom sa stáva účastník, ktorý ponúkol v elektronickej aukcii najvyššiu sumu za konkrétny dražený stánok, okrem prípadu kedy ten istý účastník ponúkne najvyššiu sumu za viac stánkov (vo viacerých aukciách). V takom prípade si vyhlasovateľ vyhradzuje právo uzatvoriť nájomnú zmluvu s týmto účastníkom ako víťazom tej aukcie, v ktorej predložil najvyššiu cenovú ponuku zo všetkých aukcií. V ostatných prípadoch (teda tam, kde vyhlasovateľ z dôvodu uvedeného v predchádzajúcej vete neuzavrie nájomnú zmluvu s účastníkom, ktorý predložil najvyššiu cenovú ponuku) si vyhlasovateľ vyhradzuje právo osloviť ďalších uchádzačov v tom poradí, v akom boli ich cenové ponuky v momente ukončenia el. aukcie – počnúc od najvyššej.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť s tým istým účastníkom aukcií len jednu nájomnú zmluvu k jednému stánku.

Po ukončení všetkých aukcií budú účastníkom aukcií doručené oznámenia prostredníctvom aukčného systému o úspešnosti, resp. neúspešnosti ponuky a všetkým účastníkom bude zaslaný Súhrnný protokol.

Tomu účastníkovi aukcie, ktorého cena bude po ukončení aukcie najvyššia, bude po ukončení všetkých aukcií zaslaný mail za účelom, aby potvrdil cenu, ktorú ponúkol v elektronickej aukcii. V prípade, ak cena nebude zo strany účastníka potvrdená v termíne uvedenom v predmetnom e-maile (a ktorá nebude kratšia ako 1 pracovný deň odo dňa odoslania mailu), vyhlasovateľ bude toto konanie považovať za odstúpenie uchádzača od ponuky (kaucia uhradená uchádzačom v tomto prípade prepadá v prospech MHSL, m.r.o., Trenčín) a vyhradzuje si právo osloviť ďalších uchádzačov, v tom poradí, v akom boli ich cenové ponuky v momente ukončenia el. aukcie - počnúc od najvyššej.

V prípade, že cenová ponuka toho istého účastníka bude najvyššia vo viacerých aukciách, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť nájomnú zmluvu s týmto účastníkom ako víťazom tej aukcie, v ktorej predložil najvyššiu cenovú ponuku zo všetkých aukcií. V ostatných prípadoch (teda tam, kde vyhlasovateľ z dôvodu uvedeného v predchádzajúcej vete neuzavrie nájomnú zmluvu s účastníkom, ktorý predložil najvyššiu cenovú ponuku) si vyhlasovateľ vyhradzuje právo osloviť ďalších uchádzačov v tom poradí, v akom boli ich cenové ponuky v momente ukončenia el. aukcie – počnúc od najvyššej.OSTATNÉ PODMIENKY:

POUŽÍVANIE riadu pri výdaji nápojov a občerstvenia.
Uchádzači berú na vedomie, že víťaz elektronickej aukcie/vybratý uchádzač vo výberovom konaní ako budúci nájomca, ktorý bude predávať nápoje,je povinný zapojiť sa do systému používania vratných pohárov realizovanom prenajímateľom prostredníctvom určenej servisnej spoločnosti.

Na tieto účely sa predajca nápojov zaväzuje uzavrieť s určenou servisnou spoločnosťou zmluvu o poskytovaní servisných služieb. Poskytovanie servisných služieb predajcom nápojov servisnou spoločnosťou zahŕňa poskytnutie vratných pohárov od servisnej spoločnosti a zároveň odber, odvoz, umývanie použitých vratných pohárov v certifikovaných umývačkách v zmysle príslušných hygienických noriem, distribúciu čistých vratných pohárov predajcom nápojov v hygienických obaloch a celkovú inventarizáciu množstva čistých a použitých vratných pohárov. Náklady na poskytovanie týchto služieb znáša v plnom rozsahu predajca nápojov a to na základe reálneho počtu poskytnutých vratných pohárov zákazníkom.


Systém vratných pohárov zahŕňa povinnosť predajcu nápojov:
- vydávať nápoje výlučne do vratných pohárov s objemom 0,3 l (mierkou označených na 0,2l, 0,25l, 0,3l),
- vydávať zákazníkom nápoje typu káva, horúca čokoláda, destiláty a nápoje určené na ochutnávku výlučne do vratných pohárov s objemom 0,1 l, ktoré predajcom nápojov bude v pravidelných časových intervaloch poskytovať určená servisná spoločnosť.
- poskytovať zákazníkom vratné poháre za úhradu zálohy vo výške 2,00 €/jeden vratný pohár. Každý nápoj musí byť načapovaný do čistého vratného pohára. Predajca nápojov je povinný:
a) ak si zákazník kúpi ďalší nápoj: odoberie použitý vratný pohár a nápoj naplní do čistého bez vrátenia zálohy
b) ak si zákazník nekúpi ďalší nápoj: odoberie použitý vratný pohár a vráti zákazníkovi zálohu.

Vratné poháre môžu zákazníci vracať u ktoréhokoľvek predajcu zapojeného do vratného systému.

Predajca je povinný na podávanie občerstvenia používať výlučne papierové misky, tácky, kompostovateľný príbor. Občerstvenie a výrobky, ktoré nebude zákazník konzumovať na mieste, bude predajca baliť do papierových obalov a vreciek.

ZRUŠENIE, zmena podmienok súťaže, odmietnutie návrhov.
1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky tejto súťaže zmeniť. Zmenu uverejní vyhlasovateľ spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.

2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky tejto súťaže zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu zrušenia. Zrušenie uverejní vyhlasovateľ spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.

3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, a to aj bez uvedenia dôvodu.

4. Účastníci nemajú právo na úhradu akýchkoľvek nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Vianočné remeselné trhy 2022 Trenčín 8: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov-medovina

PRIEBEH


Výberové konanie prebehne formou "ERMMA (predaj)". Po prihlásení účastníka do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Vstupné kolo
27.09.2022 09:00 bude sprístupnený e-aukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, pričom každý účastník vidí iba svoju ponuku. V tomto kole môžu účastníci svoje ponuky a voliteľné podmienky ľubovoľne meniť.

Kontrolné kolo
Od 11.10.2022 09:00 do 13.10.2022 12:00 prebehne Kontrolné kolo, ktoré slúži na formálnu kontrolu ponúk zo strany vyhlasovateľa. Počas trvania tohto kola účastníci nemôžu svoje ponuky meniť.

Aukčné kolo
13.10.2022 12:00 bude on-line výberové konanie začaté a všetkým účastníkom sa zobrazí najvyššia cenová ponuka. V priebehu 20 min. majú jednotliví účastníci možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom hore). Nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou maximálnou cenou položky.

Minimálny krok zvýšenia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možno zvyšovať minimálne o 20.00 EUR.
(Minimálny krok zvýšenia jednotkovej ceny je vo vzťahu k aktuálnej cene položky uchádzača.)

Maximálny krok zvýšenia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možno zvyšovať maximálne o 100.00 EUR.
(Maximálny krok zvýšenia jednotkovej ceny je vo vzťahu k maximálnej cene danej položky.)

Predlžovanie
Aukčné kolo bude predĺžené o 2 min. pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 2 min.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú za 30 dní od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do e-aukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v e-aukcii a histórie e-aukčného prípadu, doporučujeme vytlačenie vykonať hneď po skončení e-aukcie.
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Vianočné remeselné trhy 2022 Trenčín 8: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov-medovina

KONTAKTY


Vyhlasovateľom výberového konania je:
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Soblahovská 65
912 50 Trenčín
Slovensko

Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie:
Sara Matys
telefón: 0902 911 202
email: sara.matys@trencin.sk
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Vianočné remeselné trhy 2022 Trenčín 8: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov-medovina

PRIHLÁŠKA


Na účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Záujemcom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Pre správnu funkciu je nutné mať v prehliadači zapnutý cookie. Viac informácií nájdete v záložke Návod.
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Vianočné remeselné trhy 2022 Trenčín 8: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov-medovina

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÉHO SW PROE.BIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Edge (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://podpora.proe.biz v časti Nastavenie pod položkou Nastavenie cookies.

Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Prosíme, použite radšej niektorý z odporúčaných prehliadačov. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za prípady, ak uchádzačovi vzniknú počas el. aukcie problémy v dôsledku technických problémov na strane uchádzača (napr. použitie iného ako odporúčaného prehliadača, výpadok internetového pripojenia a pod.)

AKO SA PRIHLÁSITE DO ELEKTRONICKÉHO VÝBEROVÉHO KONANIA
V sekcii PRIHLÁŠKA tejto pozvánky kliknite na TU. Dostanete sa do svojho prihlasovacieho formulára. Tu vyplňte požadované údaje, potvrďte súhlas s Pravidlami on-line výberových konaní PROe.biz a prihlášku odošlite. Týmto sa prihlásite do elektronického výberového konania.

Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je 8 znakov). Pomocou týchto údajov môžete následne (po doručení kľúča) vstúpiť do e-aukčnej siene. Odporúčame Vám zvoliť si zapamätateľné meno aj heslo, nepoužívajte, prosím, medzery ani diakritické znaky (č, ž , á, atď.).
Svoje prihlasovacie údaje si zapamätajte!

AKO VSTÚPIŤ DO E-AUKČNEJ SIENE?
Pre vstup do e-aukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto pozvánky. Kliknutím na ňu sa Vám otvorí internetový prehliadač na adrese e-aukčnej siene vyhlasovateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si sami v prihláške a kľúč – bol Vám doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa Vám e-aukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Do e-aukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom e-aukcie (začiatkom býva obvykle Vstupné kolo).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z E-AUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ?
Odhlásenie preveďte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu e-aukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie prevediete zatvorením okna internetového prehliadača, do e-aukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až za 1 minútu.

ČO MÔŽETE VO VSTUPNOM KOLE?
Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných cenových ponúk a voliteľných podmienok vyhlasovateľom. V tomto kole sa môžete oboznámiť s e-aukčným prostredím. Zvlášť sa sústreďte na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd (pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej než 24 hodín). Pokiaľ sa tak nedeje, pravdepodobne máte prerušené spojenie a bude potrebné sa do e-aukčnej siene znovu prihlásiť.

V tomto kole uvidíte iba svoje cenové ponuky. Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa Vám zobrazí poznámka k položke (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, príp. fotka, príloha, apod.).

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo „Zmeniť“ alebo je políčko prázdne).

ČO MÔŽETE V AUKČNOM KOLE?
V Aukčnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nahor.

Vaša nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou maximálnou cenou.

V priebehu on-line výberového konania prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje Váš kontakt s e-aukčným systémom.
V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 pre obnovenie zobrazenia siene.
komunikácie s administrátorom - nástroj pre komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky prevádzané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania Vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia histórie a protokol Vašej účasti.

Aukčné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v e-aukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému.

AKO VLOŽIŤ PRÍLOHU?
V prípade, ak potrebujete radu ohľadom vloženia prílohy, prosím, kontaktujte Hotline (+421 220 255 999). Tieto požiadavky sú riešené operatívne.

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.