Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Výmena umelého trávnika - športový areál ZŠ Novomeského

POZVÁNKA


Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Trenčín
Sídlo:Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
(ďalej v texte len: „verejný obstarávateľ“)

Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou. V tejto súvislosti si vás dovoľujeme pozvať na účasť vo výberovom konaní, ktoré sa uskutoční formou on-line elektronickej aukcie dňa 14.05.2019 13:00 hod.

V prípade vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Pozvánky.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://trencin.proebiz.com.

Trenčín, dňa: 06.05.2019 11:07

Mesto Trenčín
Radoslava Hašková
telefón: +421 911 041 806
e-mail: radoslava.haskova@trencin.sk
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Výmena umelého trávnika - športový areál ZŠ Novomeského

PREDMET


Predmetom on-line výberového konania sú tieto položky:
(Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!)

Uchádzač musí predložiť ponuku na všetky požadované služby/tovary/práce v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto pozvánke a jej prípadných prílohách. Jeho ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu zákazky verejnému obstarávateľovi.

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Výmena umelého trávnika - športový areál ZŠ Novomeského

Bližšia špecifikácia položky:
Predmetom zákazky je výmena umelého trávnika na futbalovom ihrisku v športovom areály ZŠ Novomeského v Trenčíne. Súčasťou stavebných prác je odstránenie súčasného pôvodne zhotoveného zvetraného umelého trávnika spolu s podkladovou tlmiacou vrstvou, vyrovnanie podkladu pre nový trávnik, zhotovenie nového umelého trávnika a čiarovanie ihriska.

Termín realizácie: 2 mesiace od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.

Súpis prác a materiálov je uvedený vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.
Technická špecifikácia umelého trávnika tvorí prílohu č.2 tejto výzvy.

Predmet zákazky musí byť realizovaný na základe priložených príloh a v súlade so zmluvou o dielo.

Zoznam príloh:
1.) Výkaz výmer
2.) Špecifikácia umelého trávnika
3.) pôdorys FI
4.) Zmluva o dielo
5.) Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie
celok1.00


V súvislosti s označením niektorých materiálov, výrobkov a pod. obchodným názvom vo výkaze-výmer a v špecifikácii umelého trávnika, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky podľa § 42 odsek 3 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – t. z. predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný vo výkaze - výmer a v špecifikácii umelého trávnika tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. V týchto prípadoch je uchádzač povinný vo svojej ponuke presne špecifikovať o ktoré výrobky ide a musí zároveň presne uviesť ktoré výrobky použije pri plnení zákazky s verejným obstarávateľom. Zároveň uvedie ich presné parametre, vlastnosti atď., aby mohol verejný obstarávateľ posúdiť, či ponúkané riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené výrobky určené a či sú v rovnakej alebo vyššej kvalite ako tie, ktoré boli uvedené vo výkaze – výmer a v špecifikácii umelého trávnika.
Nedodržanie rozmerov vrátane odchýlky nie je prípustné. Rozmery mimo odchýlok nebudú považované za ekvivalent, ale za nesplnenie požiadaviek pre predmet zákazky.Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Výmena umelého trávnika - športový areál ZŠ Novomeského

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - Príloha_č.1_-_Výkaz_výmer.xls

2. Príloha výzvy na účasť - Príloha_č._2-_Špecifikácia_umelého_trávnika.docx

3. Príloha výzvy na účasť - Príloha_č._3_-_pôdorys_FI.pdf

4. Príloha výzvy na účasť - Príloha_č._4_-_Zmluva_o_dielo.docx

5. Príloha výzvy na účasť - Odpoveď_na_žiadosť_o_vysvetlenie..pdf

Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Výmena umelého trávnika - športový areál ZŠ Novomeského

PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII A KRITÉRIÁ


PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII:

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní týmto nie je dotknuté.

Tohto verejného obstarávania sa teda môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Túto podmienku účasti preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Za účelom preukázania tejto podmienky sa vyžaduje predloženie fotokópie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra. Uvedené (doklad o oprávnení podnikať) sa nevyžaduje (a uchádzač nebude v prípade nepredloženia vylúčený) v prípade, ak má uchádzač aktuálny zápis vo verejne prístupnom registri na stránke www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk alebo www.uvo.gov.sk alebo v inom, verejne prístupnom registri. V tomto prípade si oprávnenie uchádzača realizovať predmet zákazky overí verejný obstarávateľ.

b) Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Túto podmienku účasti uchádzač nepreukazuje, ale v prípade, ak verejný obstarávateľ zistí, že uchádzač má uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, bude vylúčený.

Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Uchádzač musí počas Vstupného kola (najneskôr do jeho skončenia) predložiť verejnému obstarávateľovi t.j. vložiť prílohu do aukčnej siene:

1.) Aktuálny doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom obstarávania.

Uvedené (doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce) sa nevyžaduje (a uchádzač nebude vylúčený) v prípade ak má uchádzač aktuálny zápis na stránke www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk alebo v inom verejne prístupnom registri. V tomto prípade si oprávnenie uchádzača realizovať predmet zákazky overí verejný obstarávateľ.

2.) Zoznam stavebných prác (podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky t. z. realizácia výmeny a opráv umelých trávnikov, realizácia nových umelých trávnikoch na verejných, súkromných plochách a pod. pre plochu min. 2 000 m2 trávnika uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania ( tzv. rozhodné obdobie), s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác.

Zoznam (referencia) musí byť doplnený potvrdením:
- o uspokojivom vykonaní stavebných prác a
- zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.


Verejný obstarávateľ taktiež vyžaduje, aby uchádzač uviedol pre každé stavebné práce aj názov odberateľa (t. z. druhej zmluvnej strany), kontaktnú osobu odberateľa a prípadne aj telefón na ňu a aj stručný opis predmetu zmluvy (aby bolo zrejmé, či išlo o stavebné práce rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky, pokiaľ to nie je zrejmé už z názvu "referencie").

Verejný obstarávateľ bude uznávať zo zoznamu stavebných prác len tie časti stavebných prác, ktoré boli uskutočnené v rozhodnom období.

Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby uchádzač preukázal uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky t. z. realizácia výmeny a opráv umelých trávnikov, realizácia nových umelých trávnikoch na verejných, súkromných plochách a pod. pre plochu min. 2 000 m2 trávnika v rozhodnom období.
Pre odstránenie pochybností uvádzame, že verejný obstarávateľ požaduje minimálne 3 referencie v rozhodnom období za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.
V prípade, ak budú v zmluvnej cene stavebných prác (v referenčnom liste) zarátané aj iné stavebné práce ako požadované (t. z. stavebné práce iné ako rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky – stavebné práce na realizáciu) t. z. realizácia výmeny a opráv umelých trávnikov, realizácia nových umelých trávnikoch na verejných, súkromných plochách a pod. pre plochu min. 2 000 m2 trávnika, uchádzač je povinný uviesť len rozsah prác rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky uvedený v tomto bode. (Aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie požadovanej minimálnej úrovne.)

V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok minimálnej úrovne, bude toto považované za nesplnenie podmienok účasti.

Pri každej referencii (t.z. pri každých uskutočnených stavebných prácach) platí:
- ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
- ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.


Pozn.: Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí, že: Referenciou na účely tohto zákona je elektronický dokument obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby.
Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí, že: Evidencia referencií je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a v ktorom sa vedú referencie od verejných obstarávateľov a obstarávateľov.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť hodnotenie a pravdivosť údajov u odberateľov uvedených v zozname.

Ak bude v zozname uskutočnených stavebných prác alebo v potvrdení odberateľa uvedený objem v inej mene ako euro použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz inej meny k mene euro, ktorý bol v období rokov 2014 až 2019 zverejnený ECB ako posledný v príslušnom roku, príp. ak ide o rok 2019, bude použitý prepočet aktuálny ku dňu predloženia ponuky. Príslušným rokom sa v rámci rozhodného obdobia rozumie rok, v ktorom bola uzavretá zmluva, na základe ktorej sa uskutočňovali stavebné práce (t. z. nie rok ukončenia alebo začatia stavebných prác). Tento prepočet vykoná uchádzač, pričom k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz.

Uchádzači, ktorí túto podmienku nesplnia a nepredložia verejnému obstarávateľovi t. j. nevložia do aukčnej siene:
- Požadovaný doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom obstarávania.
- Zoznam stavebných prác (t.j. referenciu) (podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní) rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky t. z. realizácia výmeny a opráv umelých trávnikov, realizácia nových umelých trávnikoch na verejných, súkromných plochách a pod. pre plochu min. 2 000 m2 trávnika uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania ( tzv. rozhodné obdobie), s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, budú zo zákazky vylúčení ešte pred začiatkom Aukčného kola.

Pozn. pre uchádzačov: VENUJTE PROSÍM NÁLEŽITÚ POZORNOSŤ USTANOVENIAM TÝKAJÚCIM SA „REFERENCIE“.
V prípade, ak Vaša referencia nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky, má to za následok vylúčenie zo zákazky!

Zhrnutie pre referenciu:
- Musí byť min. 3 referencie uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania
- V referencii musí byť uvedená cena, lehota a miesto uskutočnených prác
- ak obdobie realizácie predmetu plnenia uvedené v referencii presahuje 5 rokov od vyhlásenia tohto verejného obstarávania, treba vyslovene uviesť, aký objem prác bol realizovaný len v rozhodnom období – t.j.v období 5 rokov pred vyhlásením tohto verejného obstarávania
- referencia musí obsahovať potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotenie ich uskutočnenia podľa obchodných podmienok.
- Referencia musí obsahovať kontaktnú osobu odberateľa a prípadne aj telefón na ňu a aj stručný opis predmetu zmluvy (aby bolo zrejmé, či išlo o stavebné práce rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky, pokiaľ to nie je zrejmé už z názvu "referencie")
- Ak objednávateľom bol verejný obstarávateľ (t.j. napr. mesto, obec, štátny orgán...) musí sa jednať o referenciu vystavenú v evidencii referencii na UVO, t.z., nie je možné predložiť „potvrdený papier“
- Ak objednávateľom bola iná osoba, ako verejný obstarávateľ, referenciou môže byť buď „potvrdený papier“ (obsahujúci vyššie uvedené skutočnosti) alebo ak takéto potvrdenie nemáte k dispozícii, tak predložíte vaše vyhlásenie, že práce boli uskutočnené a predložíte dôkaz – napr. zmluva, faktúra a pod.


3.)
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk. Uchádzači sú viazaní svojimi ponukami 30 dní po ukončení aukčného kola.

4.) Úspešný uchádzač je povinný v lehote do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie doručiť verejnému obstarávateľovi (na podateľňu MsÚ v Trenčíne, príp. administrátorovi tejto e-aukcie) návrh zmluvy, ktorý bude vyhotovený v súlade s návrhom zmluvy, ktorý je priložený k tejto pozvánke. V tejto lehote 3 pracovných dní je úspešný uchádzač povinný doručiť aj prílohu zmluvy č.1, t. j. ocenený výkaz výmer.

V tejto lehote 3 pracovných dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie je úspešný uchádzač povinný doručiť verejnému obstarávateľovi (na podateľňu MsÚ v Trenčíne, alebo administrátorovi tejto e-aukcie, prípadne na mailovú adresu : radoslava.haskova@trencin.sk ) vyjadrenie výrobcu - povolenie k pokládke umelého trávnika a špecifikáciu umelého trávnika (doručí napr. prospekty, opisy a pod.), ktorý plánuje pre verejného obstarávateľa realizovať, aby mohol verejný obstarávateľ posúdiť splnenie požiadaviek na predmet zákazky.

Pre odstránenie pochybností uvádzame, že deň, v ktorom bola ukončená el. aukcia sa do lehoty 3 pracovných dní nezapočítava (t.z. prvým dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň). Návrh zmluvy musí byť predložený v počte vyhotovení, ktorý je uvedený v Záverečných ustanoveniach návrhu zmluvy.

Zmluvy musia byť podpísané účastníkom/účastníkmi, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v záväzkových vzťahoch.

Úspešný uchádzač je povinný do predložených návrhov zmlúv uviesť cenu/ceny za predmet súťaže, ktorá bude totožná s cenou/cenami, ktorú uviedol ako návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk v okamihu ukončenia el. aukcie.

Podľa čl. X. ods.4 zmluvy o dielo, ktorá bude výsledkom zadávania tejto zákazky platí:
- "1. Zhotoviteľ za účelom zabezpečenia svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ako i povinnosti na zaplatenie zmluvných pokút, nárokov na náhradu škody ako aj akýchkoľvek ďalších nárokov Objednávateľa z tejto Zmluvy zložil na účet Objednávateľa vedený v Československej obchodnej banke, a.s., korporátna pobočka Trenčín, č. účtu: SK70 7500 0000 0000 2587 3633, VS: (2019001107) sumu vo výške 5 000,- € ( „Záruka za vykonanie diela“)."

Na základe uvedeného je teda úspešný uchádzač povinný zložiť finančné prostriedky podľa vyššie uvedeného najneskôr v lehote na doručenie podpísaných zmlúv verejnému obstarávateľovi (t.j. 3 pracovné dni po skončení elektronickej aukcie. V tejto lehote musia byť finančné prostriedky pripísané na účet verejného obstarávateľa).

V prípade, ak počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi úspešný uchádzač od ponuky, resp. od uzavretia zmluvy s verejným obstarávateľom, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení ponúk ako ďalší v poradí z ostatných vyhodnocovaných ponúk – t. z. spomedzi neúspešných uchádzačov. V tomto prípade má teda verejný obstarávateľ právo (nie povinnosť) uskutočniť nové vyhodnotenie ponúk. Za odstúpenie uchádzača od zmluvy považuje verejný obstarávateľ najmä tieto situácie, ak:

- uchádzač odstúpi od svojej ponuky vyhlásením doručeným verejnému obstarávateľovi,
- uchádzač odmietne uzavrieť s verejným obstarávateľom zmluvu,
- ak úspešný uchádzač v lehote do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie nedoručí verejnému obstarávateľovi určený počet vyhotovení návrhu zmluvy, ktoré budú vyhotovené v zmysle vyššie uvedených pokynov
- nezloží finančné prostriedky (záruka za vykonanie diela) podľa vyššie uvedeného
-ak úspešný uchádzač v lehote do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie nedoručí verejnému obstarávateľovi vyjadrenie výrobcu - povolenie k pokládke umelého trávnika a špecifikáciu umelého trávnika, ktoré budú vyhotovené v zmysle vyššie uvedených pokynov.

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK V ELEKTRONICKEJ E-AUKCII:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet zákazky (e-aukcie).
Návrh svojej vstupnej cenovej ponuky musíte vložiť najneskôr do konca vstupného kola.

Uchádzač predkladá cenovú ponuku vrátane DPH. Víťazom e-aukcie je ten, kto ponúkne najnižšiu celkovú cenu za celý predmet elektronickej aukcie vrátanie DPH. Platcovia DPH uvádzajú ceny vrátane DPH.


Predpokladaná hodnota zákazky je 124 567,36 € bez DPH.

V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude v momente ukončenia el. aukcie vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom, ku ktorej sa pripočíta DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.

Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navýšiť počas trvania zmluvy, a to ani v dôsledku registrácie úspešného uchádzača za platiteľa DPH.


OSTATNÉ PODMIENKY:
Uchádzači nemajú právo na úhradu akýchkoľvek nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.


Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Výmena umelého trávnika - športový areál ZŠ Novomeského

PRIEBEH


Výberové konanie prebehne formou elektronickej nákupnej aukcie. Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

UPOZORNENIE:
Žiadosť o účasť v elektronickej aukcii je potrebné zaslať najneskôr 15 min. pred koncom vstupného kola.
Pri žiadosti zaslanej neskôr (ako je vyššie uvedené) už nebude možné zúčastniť sa elektronickej aukcie.Vstupné kolo
06.05.2019 10:30 bol sprístupnený e-aukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, pričom každý uchádzač vidí iba svoju ponuku. V tomto kole môžu uchádzači svoje ponuky a voliteľné podmienky ľubovoľne meniť.

Uchádzači vložia návrh svojej vstupnej cenovej ponuky (vrátane DPH) a potvrdia podmienku: „ Súhlasíme s podmienkami zadávania tejto zákazky a vyhlasujeme, že berieme na vedomie, že verejný obstarávateľ bude na zadaných minimálnych technických parametroch predmetu zákazky a jeho kvalite trvať. Nie je možné neskôr z dôvodu zníženia cien v elektronickej aukcii nahradiť požadovaný predmet zákazky predmetom zákazky s nižšími alebo menej kvalitnými parametrami!“
Uchádzači, ktorí tieto podmienky nesplnia (nevložia návrh svojej vstupnej cenovej ponuky a/alebo nepotvrdia vyššie uvedenú podmienku), budú zo zákazky vylúčení ešte pred začiatkom Aukčného kola.

V tomto kole je nutné vložiť do svojej aukčnej siene elektronické dokumenty požadované verejným obstarávateľom (napr. aktuálny doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom obstarávania). Uchádzači, ktorí túto podmienku/podmienky nesplnia (a nepriložia tento požadovaný doklad/doklady), budú zo zákazky vylúčení ešte pred začiatkom Aukčného kola.

Doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce sa nevyžaduje (a uchádzač nebude vylúčený) v prípade ak má uchádzač aktuálny zápis na stránke www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk alebo v inom verejne prístupnom registri. V tomto prípade si oprávnenie uchádzača realizovať predmet zákazky overí verejný obstarávateľ.

Kontrolné kolo
Od 14.05.2019 09:00 prebehne Kontrolné kolo, ktoré slúži na to, aby verejný obstarávateľ skontroloval či uchádzači:
a) splnili všetky podmienky účasti v elektronickej aukcii a overil predložené doklady, resp. overil zápis uchádzačov na stránke www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk alebo v inom verejne prístupnom registri.
b) vložili návrh svojej vstupnej cenovej ponuky (vrátane DPH)
c) potvrdili podmienku: „Súhlasím s podmienkami zadávania tejto zákazky a vyhlasujem, že berieme na vedomie, že verejný obstarávateľ bude na zadaných minimálnych technických parametroch predmetu zákazky a jeho kvalite trvať. Nie je možné neskôr z dôvodu zníženia cien v elektronickej aukcii nahradiť požadovaný predmet zákazky predmetom zákazky s nižšími alebo menej kvalitnými parametrami!“.

V Kontrolnom kole budú z el. aukcie vylúčení uchádzači, ktorí nesplnili vyššie uvedené podmienky do momentu skončenia vstupného kola.


Aukčné kolo
14.05.2019 13:00 bude on-line výberové konanie začaté a všetkým uchádzačom sa zobrazí najnižšia cenová ponuka (pri každej položke), celková najnižia ponuka a celkové poradie. V priebehu 20 min. majú jednotliví uchádzači možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom dole). Nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou cenou (pri položke a rovnako pri celkovej cene predmetu tendru).

Minimálny krok zníženia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možné znižovať minimálne o 200.00 EUR.
(Minimálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k ponuke uchádzača, t. z. z ceny/cien Vašej ponuky.)

Maximálny krok zníženia cenovej ponuky
Maximálny krok nie je stanovený. V prípade, ak však jedným krokom bude chcieť uchádzač znížiť svoju ponukovú cenu o viac ako 50%, bude na túto skutočnosť softvérom automaticky upozornený, a ak napriek upozorneniu potvrdí správnosť svojej ceny, bude táto cena akceptovaná. Upozornenie sa vzťahuje k cenovej ponuke účastníka, nie k minimálnej ponuke v sieni.

Predlžovanie
Aukčné kolo bude predĺžené o 2 min. pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 2 min.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do e-aukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v e-aukcii a histórie e-aukčného prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po skončení e-aukcie.

Oznámenie: Administrátor elektronickej aukcie zašle účastníkom elektronickej aukcie po jej skončení súhrnný protokol.
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Výmena umelého trávnika - športový areál ZŠ Novomeského

KONTAKTY


Verejným obstarávateľom výberového konania je:
Mesto Trenčín
Mierové námestie 2
911 64 Trenčín
Slovensko

Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie:
Radoslava Hašková
telefón: +421 911 041 806
e-mail: radoslava.haskova@trencin.sk

Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Výmena umelého trávnika - športový areál ZŠ Novomeského

PRIHLÁŠKA


Na účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Uchádzačom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači zapnuté "cookies." Viac informácií nájdete v záložke Návod.
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Výmena umelého trávnika - športový areál ZŠ Novomeského

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÉHO SW PROE.BIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://podpora.proe.biz v časti Nastavenie pod položkou Nastavenie cookies.

Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Prosíme, použite radšej niektorý z odporúčaných prehliadačov. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za prípady, ak uchádzačovi vzniknú počas el. aukcie problémy v dôsledku technických problémov na strane uchádzača (napr. použitie iného ako odporúčaného prehliadača, výpadok internetového pripojenia a pod.)

AKO SA PRIHLÁSITE DO ELEKTRONICKÉHO VÝBEROVÉHO KONANIA
V sekcii PRIHLÁŠKA tejto pozvánky kliknite na TU. Dostanete sa do svojho prihlasovacieho formulára. Tu vyplňte požadované údaje, potvrďte súhlas s Pravidlami on-line výberových konaní PROe.biz a prihlášku odošlite. Týmto je Vaša firma prihlásená do elektronického výberového konania.

Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je 8 znakov). Pomocou týchto údajov môžete následne (po doručení kľúča) vstúpiť do e-aukčnej siene. Odporúčame Vám zvoliť si zapamätateľné meno aj heslo, nepoužívajte, prosím, medzery ani diakritické znaky (č, ž , á, atď.).
Svoje prihlasovacie údaje si zapamätajte!

AKO VSTÚPIŤ DO E-AUKČNEJ SIENE?
Pre vstup do e-aukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto pozvánky. Kliknutím na ňu sa Vám otvorí internetový prehliadač na adrese e-aukčnej siene verejného obstarávateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si sami v prihláške a kľúč – bol Vám doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa Vám e-aukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Do e-aukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom e-aukcie (začiatkom býva obvykle Vstupné kolo).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z E-AUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ?
Odhlásenie preveďte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu e-aukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie prevediete zatvorením okna internetového prehliadača, do e-aukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až za 1 minútu.

ČO MÔŽETE VO VSTUPNOM KOLE?
Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných cenových ponúk a voliteľných podmienok. V tomto kole si môžete prehliadnuť a vyskúšať prácu v e-aukčnom prostredí. Zvlášť sa sústreďte na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd (pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej než 24 hodín). Pokiaľ sa tak nedeje, pravdepodobne máte prerušené spojenie a bude potrebné sa do e-aukčnej siene znovu prihlásiť.

V tomto kole je Vašou povinnosťou zadať vstupné cenové ponuky. Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER! Vo Vstupnom kole je možné ceny aj voliteľné podmienky ľubovoľne meniť a upravovať. Uvidíte iba svoje cenové ponuky. Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa Vám zobrazí poznámka k položke (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, príp. fotka, príloha, apod.).

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo „Zmeniť“ alebo je políčko prázdne).

ČO MÔŽETE V KONTROLNOM KOLE
Toto kolo slúži verejnému obstarávateľovi. Účastníci v tomto kole nemôžu svoje ponuky meniť.

ČO MÔŽETE V AUKČNOM KOLE?
V Aukčnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nadol.

Vaša nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou cenou.

V priebehu on-line výberového konania prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje Váš kontakt s e-aukčným systémom.
V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 pre obnovenie zobrazenia siene.
Komunikácia s administrátorom - nástroj pre komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky prevádzané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania Vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia histórie a protokol Vašej účasti.

Aukčné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v e-aukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému.

AKO VLOŽIŤ PRÍLOHU?
V prípade, ak potrebujete radu ohľadom vloženia prílohy, prosím, kontaktujte Hotline (+421 220 255 999). Tieto požiadavky sú riešené operatívne.

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.