Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Prenájom nebytových priestorov a pozemku v areáli mestského letného kúpaliska I.

POZVÁNKA


Dovoľujeme si vás pozvať na účasť vo výberovom konaní na Prenájom majetku, ktoré sa uskutoční formou on-line elektronickej aukcie dňa 10.05.2017 11:00 hod.

V prípade vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Pozvánky.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://trencin.proebiz.com.

Trenčín, dňa: 25.04.2017 10:02

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ing. Ľuboš Balušík
telefón: 0902 924 982
e-mail: lubos.balusik@trencin.sk
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Prenájom nebytových priestorov a pozemku v areáli mestského letného kúpaliska I.

PREDMET


Predmetom on-line výberového konania sú tieto položky:
(Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!)

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Prenájom nebytových priestorov a pozemku v areáli mestského letného kúpaliska I. (B I. + T I.)

Bližšia špecifikácia položky:
Nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte mestského letného kúpaliska o celkovej výmere 30,27 m² = Bufet I. (B I.) za účelom ich využitia na poskytovanie gastronomických služieb – občerstvenie, predaj širokého sortimentu teplých a studených jedál a nápojov a časť pozemku so zastrešenou plochou o výmere 40,25 m² = Terasa I. (T I.) za účelom zriadenia letnej terasy prislúchajúcej k nebytovým priestorom v areáli mestského letného kúpaliska na Ostrove v Trenčíne.

Nebytový priestor B I. pozostáva z miestností:
1.13 – vstup personál
1.14 – hygienické zariadenie personál
1.15 – šatňa personál
1.16 – výdaj
1.17 – sklad

Vybavenie nebytových priestorov a terasy si zabezpečuje nájomca.
nebyt.priestor+pozemok1.00

Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Prenájom nebytových priestorov a pozemku v areáli mestského letného kúpaliska I.

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - Situacny_nakres_rozmiestnenia_prenajmy_LK_2017.pdf

2. Príloha výzvy na účasť - Legenda_k_situacnemu_nakresu_LP2017.pdf

3. Príloha výzvy na účasť - Situacny_nakres_rozmiestnenie_prenajmovB+TLK2017.pdf

4. Príloha výzvy na účasť - MHSL_zmluva_prenajom_LP2017_BufetI.docx

Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Prenájom nebytových priestorov a pozemku v areáli mestského letného kúpaliska I.

PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII A KRITÉRIÁ


Ide o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte mestského letného kúpaliska o celkovej výmere 30,27 m² = Bufet I. (B I.) za účelom ich využitia na poskytovanie gastronomických služieb – občerstvenie, predaj širokého sortimentu teplých a studených jedál a nápojov a časti pozemku so zastrešenou plochou o výmere 40,25 m² = Terasa I. (T I.) za účelom zriadenia letnej terasy prislúchajúcej k nebytovým priestorom v areáli mestského letného kúpaliska na Ostrove v Trenčíne.
Vybavenie nebytových priestorov a terasy si zabezpečuje nájomca.

Doba nájmu je stanovená na obdobie od 23.06.2017 do 03.09.2017.

Vyvolávacia cena predmetu nájmu je vo výške 1.500,- € za celú dobu nájmu.
Záujemcovia ponúkajú svoju konečnú cenu s DPH.

Nájomca je povinný okrem nájomného uhradiť čiastku vo výške 1.000,00 € za poskytovanie služieb vrátane energií, ktoré sú bližšie špecifikované v nájomnej zmluve.

Situačný nákres polohy predmetu nájmu je súčasťou tejto výzvy.

Prílohou tejto výzvy je návrh nájomnej zmluvy, na ktorom MHSL, m.r.o., TN trvá a považuje ho za nemenný a záväzný.

Predmet nájmu tejto elektronickej aukcie je možné obhliadnuť. Obhliadku je možné uskutočniť na základe telefonického dohovoru s p. Buchelom, tel. 0902 911 166 v pracovných dňoch počas vstupného kola 28.4.2017 a 2.5.2017 v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod. Náklady na obhliadku znáša uchádzač.PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII:
1. Uchádzač musí počas vstupného kola vložiť svoju navrhovanú ponuku, pričom v tomto kole každý účastník bude vidieť iba svoju ponuku. Ponuka musí byť minimálne 1.500,- €, pričom systém neumožní vložiť nižšiu ponuku. Ak viacero uchádzačov vloží rovnakú ponuku, systém vyhodnotí poradie účastníkov podľa časového hľadiska, t.z. ten uchádzač, ktorý zadal svoju ponuku skôr, bude systémom umiestnený na vyššie miesto v poradí, ako ten uchádzač, ktorý zadal cenu neskôr.

2. Uchádzač musí počas vstupného kola (najneskôr do jeho skončenia) predložiť vyhlasovateľovi aktuálny doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary, ktoré sú predmetom elektronickej aukcie - vloží ho ako prílohu. Uchádzač musí mať vysporiadané všetky záväzky voči MHSL, m.r.o., Trenčín.

3. Uchádzač musí počas vstupného kola predložiť (vloží ako prílohu) - podrobnú špecifikáciu sortimentu predaja: gastronomických služieb – občerstvenia, predaja širokého sortimentu teplých a studených jedál a nápojov.

4. Uchádzač musí počas vstupného kola vložiť na účet MHSL, m.r.o., Trenčín zábezpeku k elektronickej aukcii vo výške 500,- €.
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Trenčín
IBAN: SK93 7500 0000 0040 1657 2335
SWIFT/BIC: CEKOSKBX
VS: 26020
Do poznámky uviesť obchodný názov, pod ktorým sa uchádzač bude zúčastňovať elektronickej aukcie a identifikačné číslo aukcie (ID), pre identifikáciu platby.
Scan dokladu o úhrade vloží ako prílohu.
Úspešnému uchádzačovi bude zábezpeka zadržaná a bude použitá ako kaucia v zmysle nájomnej zmluvy do ukončenia predaja a vrátená bude za predpokladu, že objekt bude odovzdaný v pôvodnom stave.
Termín vrátenia kaucie do 30.9.2017.
Neúspešným uchádzačom bude kaucia vrátená v termíne do 17.07.2017.

Uchádzači, ktorí vyššie uvedené podmienky nesplnia, prípadne splnia iba čiastočne, resp. neúplne (nepriložia požadovane doklady a neuhradia zábezpeku), budú z elektronickej aukcie vylúčení ešte pred začiatkom Aukčného kola.

Úspešný účastník je povinný v lehote do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie doručiť vyhlasovateľovi (na sekretariát MHSL, m.r.o., Trenčín, Soblahovská 65) návrh nájomnej zmluvy, vrátane povinnej prílohy - špecifikácie poskytovaných gastronomických služieb, ktorý je vyhotovený v súlade s návrhom zmluvy, a ktorý je priložený k tejto pozvánke. Návrh zmluvy vrátane prílohy musí byť predložený v počte vyhotovení, ktorý je uvedený v Záverečných ustanoveniach návrhu zmluvy.
Zmluvy musia byť podpísané účastníkom/účastníkmi, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v záväzkových vzťahoch.
Úspešný účastník je povinný do predložených návrhov zmlúv uviesť svoje identifikačné údaje, cenu za prenájom, ktorá bude totožná s cenou, ktorú uviedol ako návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk v okamihu ukončenia el.aukcie a prílohy.

Pre odstránenie pochybností uvádzame, že deň, v ktorom bola ukončená el. aukcia sa do lehoty 3 pracovných dní nezapočítava (t.z. prvým dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň).

V prípade, ak úspešný účastník v lehote do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie nedoručí vyhlasovateľovi určený počet vyhotovení návrhu zmluvy, na ktorom MHSL, m.r.o., TN trvá, bude toto konanie považované za odstúpenie účastníka od návrhu (ponuky). V tomto prípade si vyhlasovateľ vyhradzuje právo uskutočniť nové vyhodnotenie zostávajúcich ponúk.

Tomu účastníkovi aukcie, ktorého cena bude po ukončení aukcie najvyššia, bude zaslaný mail za účelom, aby potvrdil cenu, ktorú ponúkol v elektronickej aukcii. V prípade, ak cena nebude zo strany účastníka potvrdená v termíne uvedenom v predmetnom maily, vyhlasovateľ bude toto konanie považovať za odstúpenie uchádzača od ponuky a vyhradzuje si právo osloviť ďalších uchádzačov, v tom poradí, v akom boli ich cenové ponuky v momente ukončenia el. aukcie - počnúc od najvyššej.

Nájomná zmluva bude s víťazným účastníkom uzatvorená za predpokladu schválenia v Mestskom
zastupiteľstve v Trenčíne a po splnení odkladacej podmienky účinnosti uvedenej v nájomnej zmluve, t.j. po predložení vydaného rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne. Vyhlasovateľovi je úspešný účastník povinný toto rozhodnutie doručiť najneskôr do 9.6.2017.

Nájomné za celé obdobie trvania zmluvy uhradí nájomca po podpise zmluvy, najneskôr do 17.05.2017 prevodným príkazom alebo vkladom na účet MHSL, m.r.o., TN uvedený v nájomnej zmluve.


V prípade, že úspešný účastník neuzatvorí nájomnú zmluvu a neuhradí nájomné v termíne do 17.05.2017, ním uhradená zábezpeka prepadá v prospech MHSL, m.r.o., Trenčín a bude oslovený účastník, ktorý sa v elektronickej aukcii umiestnil ako ďalší v poradí.

MHSL, m.r.o., Trenčín si vyhradzuje možnosť odstúpenia od nájomnej zmluvy v prípade, že jeho ponuka gastronomického sortimentu uvedená v nájomnej zmluve nebude dodržaná po celé obdobie nájmu.KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK V ELEKTRONICKEJ AUKCII:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet dražby (e-aukcie).

Hodnotí sa výška nájmu za celé obdobie trvania zmluvy.OSTATNÉ PODMIENKY:
Zrušenie, zmena podmienok súťaže, odmietnutie návrhov
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky tejto súťaže zmeniť. Zmenu uverejní vyhlasovateľ spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky tejto súťaže zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu zrušenia. Zrušenie uverejní vyhlasovateľ spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Účastníci nemajú právo na úhradu akýchkoľvek nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Prenájom nebytových priestorov a pozemku v areáli mestského letného kúpaliska I.

PRIEBEH


Výberové konanie prebehne formou elektronickej predajnej aukcie. Po prihlásení účastníka do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Vstupné kolo
25.04.2017 10:00 bude sprístupnený e-aukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, pričom každý účastník vidí iba svoju ponuku. V tomto kole môžu účastníci svoje ponuky a voliteľné podmienky ľubovoľne meniť.

Kontrolné kolo
Od 10.05.2017 10:00 do 10.05.2017 11:00 prebehne Kontrolné kolo, ktoré slúži na formálnu kontrolu ponúk zo strany vyhlasovateľa. Počas trvania Kontrolného kola účastníci nemôžu svoje ponuky meniť.

Aukčné kolo
10.05.2017 11:00 bude on-line výberové konanie začaté a všetkým účastníkom sa zobrazí najvyššia cenová ponuka (pri každej položke). V priebehu 20 min. majú jednotliví účastníci možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom hore). Nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou maximálnou cenou položky.

Minimálny krok zvýšenia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možno zvyšovať minimálne o 5.00 EUR.
(Minimálny krok zvýšenia jednotkovej ceny je vo vzťahu k aktuálnej cene položky uchádzača.)

Maximálny krok zvýšenia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možno zvyšovať maximálne o 50.00 EUR.
(Maximálny krok zvýšenia jednotkovej ceny je vo vzťahu k maximálnej cene danej položky.)

Predlžovanie
Aukčné kolo bude predĺžené o 2 min. pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 2 min.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú za 30 dní od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do e-aukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v e-aukcii a histórie e-aukčného prípadu, doporučujeme vytlačenie vykonať hneď po skončení e-aukcie.

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve ukončení elektronického výberového konania.
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Prenájom nebytových priestorov a pozemku v areáli mestského letného kúpaliska I.

KONTAKTY


Vyhlasovateľom výberového konania je:
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Soblahovská 65
912 50 Trenčín
Slovensko

Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie:
Ing. Ľuboš Balušík
telefón: 0902 924 982
email: lubos.balusik@trencin.sk
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Prenájom nebytových priestorov a pozemku v areáli mestského letného kúpaliska I.

PRIHLÁŠKA


Na účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Záujemcom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Pre správnu funkciu je nutné mať v prehliadači zapnutý cookie. Viac informácií nájdete v záložke Návod.
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Prenájom nebytových priestorov a pozemku v areáli mestského letného kúpaliska I.

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÉHO SW PROE.BIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Pre bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnutý javascript a "cookies". Návod, ako cookies vo webovom prehliadači povoliť, nájdete na http://support.proebiz.com/ v časti Nastavenia.

Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Prosíme, použite radšej niektorý z odporúčaných prehliadačov. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za prípady, ak uchádzačovi vzniknú počas el. aukcie problémy v dôsledku technických problémov na strane uchádzača (napr. použitie iného ako odporúčaného prehliadača, výpadok internetového pripojenia a pod.)

AKO SA PRIHLÁSITE DO ELEKTRONICKÉHO VÝBEROVÉHO KONANIA
V sekcii PRIHLÁŠKA tejto pozvánky kliknite na TU. Dostanete sa do svojho prihlasovacieho formulára. Tu vyplňte požadované údaje, potvrďte súhlas s Pravidlami on-line výberových konaní PROe.biz a prihlášku odošlite. Týmto sa prihlásite do elektronického výberového konania.

Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je 8 znakov). Pomocou týchto údajov môžete následne (po doručení kľúča) vstúpiť do e-aukčnej siene. Odporúčame Vám zvoliť si zapamätateľné meno aj heslo, nepoužívajte, prosím, medzery ani diakritické znaky (č, ž , á, atď.).
Svoje prihlasovacie údaje si zapamätajte!

AKO VSTÚPIŤ DO E-AUKČNEJ SIENE?
Pre vstup do e-aukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto pozvánky. Kliknutím na ňu sa Vám otvorí internetový prehliadač na adrese e-aukčnej siene vyhlasovateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si sami v prihláške a kľúč – bol Vám doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa Vám e-aukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Do e-aukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom e-aukcie (začiatkom býva obvykle vstupné kolo).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z E-AUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ?
Odhlásenie preveďte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu e-aukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie prevediete zatvorením okna internetového prehliadača, do e-aukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až za 1 minútu.

ČO MÔŽETE VO VSTUPNOM KOLE?
Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných cenových ponúk a voliteľných podmienok vyhlasovateľom. V tomto kole sa môžete oboznámiť s e-aukčným prostredím. Zvlášť sa sústreďte na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd (pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej než 24 hodín). Pokiaľ sa tak nedeje, pravdepodobne máte prerušené spojenie a bude potrebné sa do e-aukčnej siene znovu prihlásiť.

V tomto kole uvidíte iba svoje cenové ponuky. Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa Vám zobrazí poznámka k položke (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, príp. fotka, príloha, apod.).

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo „Zmeniť“ alebo je políčko prázdne).

ČO MÔŽETE V AUKČNOM KOLE?
V Aukčnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nahor.

Vaša nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou maximálnou cenou.

V priebehu on-line výberového konania prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje Váš kontakt s e-aukčným systémom.
V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 pre obnovenie zobrazenia siene.
komunikácie s administrátorom - nástroj pre komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky prevádzané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania Vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia histórie a protokol Vašej účasti.

Aukčné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v e-aukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému.

AKO VLOŽIŤ PRÍLOHU?
V prípade, ak potrebujete radu ohľadom vloženia prílohy, prosím, kontaktujte Hotline (+421 220 255 999). Tieto požiadavky sú riešené operatívne.

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.