Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Odborná prehliadka kotolne a tlakových zariadení

POZVÁNKA


Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: MESTO TRENČÍN
Sídlo: Mierové námestie 2, 911 64 TRENČÍN
Zastúpené: Mgr. Richardom Rybníčkom, primátorom mesta Trenčín
IČO: 00312037
DIČ: 2021079995
(ďalej v texte len: „verejný obstarávateľ“)

Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou. V tejto súvislosti si vás dovoľujeme pozvať na účasť vo výberovom konaní, ktoré sa uskutoční formou on-line elektronickej aukcie dňa 31.05.2013 10:30 hod.

V prípade vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Pozvánky.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://trencin.proebiz.com.

Trenčín, dňa: 23.02.2020 21:30

Mesto Trenčín
Ivana Sulíková
telefón: +421 902 911 083
e-mail: ivana.sulikova@trencin.sk
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Odborná prehliadka kotolne a tlakových zariadení

PREDMET


Predmetom on-line výberového konania sú tieto položky:
(Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!)

Uchádzač musí predložiť ponuku na všetky požadované služby/tovary/práce v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto pozvánke a jej prípadných prílohách. Jeho ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu zákazky verejnému obstarávateľovi.

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Odborná prehliadka kotolne v zmysle vyhl. SÚBP č. 5/1984 Z.z.

Bližšia špecifikácia položky:
Kotolne sa nachádzajú na území mesta Trenčín, v objektoch kde je potrebné vykonať aj odborné prehliadky tlakových zariadení v zmysle vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. ktoré tvoria ďalšie položky aukcie.
ks.24.00
002.Odborná prehliadka tlakových zariadení v zmysle vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v objektoch:
003.Materská škola NIVY, Trenčín

Bližšia špecifikácia položky:
V objekte kotolne sa nachádza:
1 x expanzná nádoba s objemom 140 l.
potrebné vykonať:
vonkajšiu prehliadku expanznej nádoby
vnútornú prehliadku expanznej nádoby
tlakovú skúšku expanznej nádoby
1.00
004.Základná škola, Kubranská ul. - kotolňa malá, Trenčín

Bližšia špecifikácia položky:
V objekte kotolne sa nachádza:
2 x expanzná nádoba s objemom 100 l.
1 x expanzná nádoba s objemom 150 l.
potrebné vykonať:
vonkajšiu prehliadku expanzných nádob
1.00
005.Základná škola, Kubranská ul. - kotolňa veľká, Trenčín

Bližšia špecifikácia položky:
V objekte kotolne sa nachádza:
4 x expanzná nádoba s objemom 100 l.
potrebné vykonať:
vonkajšiu prehliadku expanzných nádob
1.00
006.Kultúrne stredisko Kubra, Trenčín

Bližšia špecifikácia položky:
V objekte kotolne sa nachádza
2 x expanzná nádoba s objemom 50 l.
potrebné vykonať:
vonkajšiu prehliadku expanzných nádob
1.00
007.Materská škola Kubra, Trenčín

Bližšia špecifikácia položky:
V objekte kotolne sa nachádza:
3 x expanzná nádoba s objemom 100 l.
1 x expanzná nádoba s objemom 200 l.
potrebné vykonať:
vonkajšiu prehliadku expanzných nádob
1.00
008.Zimný štadión ul. Považská, Trenčín

Bližšia špecifikácia položky:
V objekte kotolne sa nachádza:
2 x plynový kotol s výkonom á 470 kW
potrebné vykonať:
vonkajšiu prehliadku plynových kotlov
1 x tlakovú skúšku na jednom plynovom kotly
1.00
009.Materská škola Švermova, Trenčín

Bližšia špecifikácia položky:
V objekte kotolne sa nachádza
4 x expanzná nádoba s objemom 50 l.
1 x expanzná nádoba s objemom 80 l.
potrebné vykonať:
vonkajšiu prehliadku expanzných nádob
1.00
010.Športová hala, Mládežnícka ul. Trenčín

Bližšia špecifikácia položky:
V objekte kotolne sa nachádza
1 x plynový kotol s výkonom 740 kW
1 x plynový kotol s ýkonom 455 kW.
potrebné vykonať:
vonkajšiu prehliadku plynových kotlov
1.00
011.Futbalový štadión, Mládežnícka ul. Trenčín

Bližšia špecifikácia položky:
V objekte kotolne sa nachádza
1 x plynový kotol s výkonom 150 kW
1 x expanzná nádoba s objemom 140 l.
potrebné vykonať:
vonkajšiu prehliadku plynového kotla
vonkajšiu prehliadku expanznej nádoby
vnútornú prehliadku expanznej nádoby
tlakovú skúšku expanznej nádoby
1.00
012.Krytá plaváreň v Trenčíne

Bližšia špecifikácia položky:
V objekte kotolne sa nachádza
3 x plynový kotol s výkonom á 756 kW
1 x expanzná nádoba s objemom 50 l.
potrebné vykonať:
vonkajšiu prehliadku plynových kotlov
vonkajšiu prehliadku expanznej nádoby
1.00
013.ZUŠ, nám SNP, Trenčín

Bližšia špecifikácia položky:
V objekte kotolne sa nachádza
2 x expanzná nádoba s objemom 1 000 l.
potrebné vykonať:
vonkajšiu prehliadku expanzných nádob
vnútornú prehliadku expanzných nádob
1.00
014.MsÚ, Farská ul. 1, Trenčín

Bližšia špecifikácia položky:
V objekte kotolne sa nachádza
2 x expanzná nádoba s objemom 50 l.
potrebné vykonať:
vonkajšiu prehliadku expanzných nádob
vnútornú prehliadku expanzných nádob
tlakovú skúšku expanzných nádob
1.00
015.MsÚ, Merové nám., Trenčín

Bližšia špecifikácia položky:
V objekte kotolne sa nachádza
2 x plynový kotol s výkon á 202 kW
1 x expanzná nádoba s objemom 500 l.
potrebné vykonať:
vonkajšiu prehliadku plynových kotlov
vonkajšiu prehliadku expanznej nádoby
vnútornú prehliadku expanznej nádoby
tlakovú skúšku expanznej nádoby
1.00
016.MsÚ, Hviezdoslvova 6, Trenčín

Bližšia špecifikácia položky:
V objekte kotolne sa nachádza
1 x expanzná nádoba s objemom 140 l.
potrebné vykonať:
vonkajšiu prehliadku expanznej nádoby
1.00
017.MsP Hviezdova ul, Trenčín

Bližšia špecifikácia položky:
V objekte kotolne sa nachádza
1 x expanzná nádoba s objemom 35 l.
potrebné vykonať:
vonkajšiu prehliadku expanznej nádoby
vnútornú prehliadku expanznej nádoby
tlakovú skúšku expanznej nádoby
1.00
018.Kultúrne stredisko Hviezda, Trenčín

Bližšia špecifikácia položky:
V objekte kotolne sa nachádza
3 x expanzná nádoba s objemom 280 l.
potrebné vykonať:
vonkajšiu prehliadku expanzných nádob
vnútornú prehliadku expanzných nádob
tlakovú skúšku expanzných nádob
1.00
019.Matreská škola Stromová ul. Trenčín

Bližšia špecifikácia položky:
V objekte kotolne sa nachádza
1 x expanzná nádoba s objemom 300 l.
potrebné vykonať:
vonkajšiu prehliadku expanznej nádoby
1.00
020.MHSL, Soblahovská ul, Trenčín

Bližšia špecifikácia položky:
V objekte kotolne sa nachádza
2 x plynový kotol s výkonom á 96,5 kW
1 x expanzná nádoba s objemom 300 l.
1 x expanzná nádoba s objemom 60 l.
potrebné vykonať:
vonkajšiu prehliadku plynových kotlov
vonkjašiu prehliadku expanzných nádob
1.00
021.Základná škola Východná ul., Trenčín

Bližšia špecifikácia položky:
V objekte kotolne sa nachádza
1 x expanzná nádoba s objemom 500 l.
1 x expanzná nádoba s objemom 200 l.
potrebné vykonať:
vonkjašiu prehliadku expanzných nádob
vnútornú prehliadku expanzných nádob
1.00
022.obytný dom Východná 6690, Trenčín

Bližšia špecifikácia položky:
V objekte kotolne sa nachádza
1 x expanzná nádoba s objemom 500 l.
1 x expanzná nádoba s objemom 18 l.
potrebné vykonať:
vonkajšiu prehliadku expanzných nádob
1.00
023.Základná škola Novomeského ul., Trenčín

Bližšia špecifikácia položky:
V objekte kotolne sa nachádza
1 x plynový kotol s výkonom 713 kW
2 x plynový kotol s výkonom á 660 kW
2 x expanzná nádoba s objemom 70 l.
1 x expanzná nádoba s objemom 2 500 l.
potrebné vykonať:
vonkajšiu prehliadku plynových kotlov
vonkjašiu prehliadku expanzných nádob
vnútornú prehliadku expanzných nádob
1.00
024.Základná škola Dlhé Hony, Trenčín

Bližšia špecifikácia položky:
V objekte kotolne sa nachádza
2 x plynový kotol s výkonom á 455 kW
1 x expanzná nádoba s objemom 80 l.
potrebné vykonať:
vonkajšiu prehliadku plynových kotlov
vonkjašiu prehliadku expanznej nádoby
1.00
025.Materská škola Medňanského ul, Trenčín

Bližšia špecifikácia položky:
V objekte kotolne sa nachádza
2 x expanzná nádoba s objemom 25 l.
1 x expanzná nádoba s objemom 50 l.
potrebné vykonať:
vonkjašiu prehliadku expanzných nádob
vnútornú prehliadku expanzných nádob
tlakovú skúšku expanzných nádob
1.00
026.Kultúrne stredisko Zlatovce

Bližšia špecifikácia položky:
V objekte kotolne sa nachádza
1 x expanzná nádoba s objemom 18 l.
2 x expanzná nádoba s objemom 50 l.
potrebné vykonať:
vonkjašiu prehliadku expanzných nádob
1.00
027.Materská škola Pri parku, Trenčín

Bližšia špecifikácia položky:
V objekte kotolne sa nachádza
1 x expanzná nádoba s objemom 35 l.
potrebné vykonať:
vonkjašiu prehliadku expanznej nádoby
vnútornú prehliadku expanznej nádoby
tlakovú skúšku expanznej nádoby
1.00
028.Športové gymnázium, Kožušnícka ul., Trenčín

Bližšia špecifikácia položky:
V objekte kotolne sa nachádza
2 x plynový kotol s výkonom á 274 kW
2 x expanzná nádoba s objemom 500 l.
potrebné vykonať:
vonkajšiu prehliadku plynových kotlov
vonkjašiu prehliadku expanzných nádob
1.00
029.Základná škola Veľkomoravská, Trenčín

Bližšia špecifikácia položky:
V objekte kotolne sa nachádza
2 x plynový kotol s výkonom á 400 kW
2 x expanzná nádoba s objemom 300 l.
2 x expanzná nádoba s objemom 100 l.
potrebné vykonať:
vonkajšiu prehliadku plynových kotlov
vonkjašiu prehliadku expanzných nádob
1.00Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Odborná prehliadka kotolne a tlakových zariadení

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - I Sulíková- Zmluva o dielo - prehliadky kotolne.docx

2. Príloha výzvy na účasť - mestom navrhované ceny.xlsx

Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Odborná prehliadka kotolne a tlakových zariadení

PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII A KRITÉRIÁ


PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII:
Uchádzač musí počas Zadávacieho kola (najneskôr do jeho skončenia) predložiť verejnému obstarávateľovi aktuálny doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom obstarávania. Uchádzač predloží aj osvedčenie vydané technickou inšpekciu na činnosť podľa § 16 ods. 1 vyhlášky č. 718/2002 Z.z. Uchádzači, ktorí túto podmienku nesplnia (a nepriložia tento požadovaný doklad), budú zo zákazky vylúčení ešte pred začiatkom Súťažného kola.

Úspešný uchádzač je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie doručiť verejnému obstarávateľovi (na podateľňu MsÚ v Trenčíne, príp. administrátorovi tejto e-aukcie) návrh zmluvy, ktorý bude vyhotovený v súlade s návrhom zmluvy, ktorý je priložený k tejto pozvánke. V prípade, ak pri tejto pozvánke nie je priložený návrh zmluvy, platí, že predmet obstarávania bude dodaný na základe objednávky, ktorú vystaví verejný obstarávateľ po ukončení el. aukcie a doručí úspešnému uchádzačovi. Pre odstránenie pochybností uvádzame, že deň, v ktorom bola ukončená el. aukcia sa do lehoty 5 pracovných dní nezapočítava (t.z. prvým dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň). Návrh zmluvy musí byť predložený v počte vyhotovení, ktorý je uvedený v Záverečných ustanoveniach návrhu zmluvy.

Zmluvy musia byť podpísané účastníkom/účastníkmi, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v záväzkových vzťahoch.

Úspešný uchádzač je povinný do predložených návrhov zmlúv uviesť cenu/ceny za predmet súťaže, ktorá bude totožná s cenou/cenami, ktorú uviedol ako návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk v okamihu ukončenia el. aukcie.

V prípade, ak počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi úspešný uchádzač od ponuky, resp. od uzavretia zmluvy s verejným obstarávateľom, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení ponúk ako ďalší v poradí z ostatných vyhodnocovaných ponúk – t. z. spomedzi neúspešných uchádzačov. V tomto prípade má teda verejný obstarávateľ právo (nie povinnosť) uskutočniť nové vyhodnotenie ponúk. Za odstúpenie uchádzača od zmluvy považuje verejný obstarávateľ najmä tieto situácie, ak:
- uchádzač odstúpi od svojej ponuky vyhlásením doručeným verejnému obstarávateľovi,
- uchádzač odmietne uzavrieť s verejným obstarávateľom zmluvu,
- ak úspešný uchádzač v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie nedoručí verejnému obstarávateľovi určený počet vyhotovení návrhu zmluvy, ktoré budú vyhotovené v zmysle vyššie uvedených pokynov.


KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK V ELEKTRONICKEJ E-AUKCII:
- Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet zákazky (e-aukcie).

- Uchádzač predkladá cenovú ponuku vrátane DPH. Víťazom e-aukcie je ten, kto ponúkne najnižšiu celkovú cenu za celý predmet elektronickej aukcie vrátanie DPH. Platcovia DPH uvádzajú ceny vrátane DPH.

Predpokladaná hodnota zákazky je 1 919 ,- € bez DPH.

V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude v momente ukončenia el. aukcie vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom, ku ktorej sa pripočíta DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.

Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navýšiť počas trvania zmluvy, a to ani v dôsledku registrácie úspešného uchádzača za platiteľa DPH.


OSTATNÉ PODMIENKY:
Uchádzači nemajú právo na úhradu akýchkoľvek nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Odborná prehliadka kotolne a tlakových zariadení

PRIEBEH


Výberové konanie prebehne formou elektronickej nákupnej aukcie. Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Zadávacie kolo
24.05.2013 09:30 bol sprístupnený e-aukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, pričom každý uchádzač vidí iba svoju ponuku. V tomto kole môžu uchádzači svoje ponuky a voliteľné podmienky ľubovoľne meniť. V tomto kole je nutné vložiť do svojej aukčnej siene elektronické dokumenty požadované verejným obstarávateľom (napr. aktuálny doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom obstarávania). Uchádzači, ktorí túto podmienku nesplnia (a nepriložia tento požadovaný doklad), budú zo zákazky vylúčení ešte pred začiatkom Súťažného kola.

Medzikolo
Od 31.05.2013 09:30 prebehne Medzikolo, ktoré slúži na to, aby verejný obstarávateľ skontroloval uchádzačmi predložené doklady (najmä či uchádzači k ponukám priložili doklady o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom obstarávania) a na to, aby boli z obstarávania vylúčení uchádzači, ktorí nesplnili podmienky účasti.

Súťažné kolo
31.05.2013 10:30 bude on-line výberové konanie začaté a všetkým uchádzačom sa zobrazí najnižšia cenová ponuka (pri každej položke), celková najnižia ponuka a celkové poradie. V priebehu 20 min. majú jednotliví uchádzači možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom dole). Nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou cenou (pri položke a rovnako pri celkovej cene predmetu tendru).

Minimálny krok zníženia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možné znižovať minimálne o 0.50 %.
(Minimálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k ponuke uchádzača.)

Maximálny krok zníženia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možno znižovať maximálne o 50 %.
Maximálny krok zníženia ceny je vo vzťahu k najnižšej cene.
Systém pri pokuse o prekročenie tohto max. kroku upozorní na túto skutočnosť uchádzača a ak uchádzač po zobrazení upozornenia opätovne potvrdí svoju ponuku, tak takáto ponuka bude prijatá.

Predlžovanie
Súťažné kolo bude predĺžené o 2 min. pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 2 min.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do e-aukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v e-aukcii a histórie e-aukčného prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po skončení e-aukcie.
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Odborná prehliadka kotolne a tlakových zariadení

KONTAKTY


Verejným obstarávateľom výberového konania je:
Mesto Trenčín
Mierové námestie 2
911 64 Trenčín
Slovensko

Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie:
Ivana Sulíková
telefón: +421 902 911 083
e-mail: ivana.sulikova@trencin.sk

Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Odborná prehliadka kotolne a tlakových zariadení

PRIHLÁŠKA


Na účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Uchádzačom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači zapnuté "cookies." Viac informácií nájdete v záložke Návod.
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

Odborná prehliadka kotolne a tlakových zariadení

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÉHO SW PROE.BIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Pre bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Microsoft Internet Explorer, verzia 7.0 a vyššie
- Mozilla Firefox 2.0 a vyššie

Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnutý javascript a "cookies". Návod, ako cookies vo webovom prehliadači povoliť, nájdete na http://support.proebiz.com/ v časti Nastavenia.

Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Prosíme, použite radšej niektorý z odporúčaných prehliadačov. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za prípady, ak uchádzačovi vzniknú počas el. aukcie problémy v dôsledku technických problémov na strane uchádzača (napr. použitie iného ako odporúčaného prehliadača, výpadok internetového pripojenia a pod.)

AKO SA PRIHLÁSITE DO ELEKTRONICKÉHO VÝBEROVÉHO KONANIA
V sekcii PRIHLÁŠKA tejto pozvánky kliknite na TU. Dostanete sa do svojho prihlasovacieho formulára. Tu vyplňte požadované údaje, potvrďte súhlas s Pravidlami on-line výberových konaní PROe.biz a prihlášku odošlite. Týmto je Vaša firma prihlásená do elektronického výberového konania.

Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je 8 znakov). Pomocou týchto údajov môžete následne (po doručení kľúča) vstúpiť do e-aukčnej siene. Odporúčame Vám zvoliť si zapamätateľné meno aj heslo, nepoužívajte, prosím, medzery ani diakritické znaky (č, ž , á, atď.).
Svoje prihlasovacie údaje si zapamätajte!

AKO VSTÚPIŤ DO E-AUKČNEJ SIENE?
Pre vstup do e-aukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto pozvánky. Kliknutím na ňu sa Vám otvorí internetový prehliadač na adrese e-aukčnej siene verejného obstarávateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si sami v prihláške a kľúč – bol Vám doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa Vám e-aukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Do e-aukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom e-aukcie (začiatkom býva obvykle zadávacie kolo).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z E-AUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ?
Odhlásenie preveďte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu e-aukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie prevediete zatvorením okna internetového prehliadača, do e-aukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až za 1 minútu.

ČO MÔŽETE V ZADÁVACOM KOLE?
Zadávacie kolo slúži na zadanie vstupných cenových ponúk a voliteľných podmienok. V tomto kole si môžete prehliadnuť a vyskúšať prácu v e-aukčnom prostredí. Zvlášť sa sústreďte na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd (pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej než 24 hodín). Pokiaľ sa tak nedeje, pravdepodobne máte prerušené spojenie a bude potrebné sa do e-aukčnej siene znovu prihlásiť.

V tomto kole je Vašou povinnosťou zadať vstupné cenové ponuky. Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER! V Zadávacom kole je možné ceny aj voliteľné podmienky ľubovoľne meniť a upravovať. Uvidíte iba svoje cenové ponuky. Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa Vám zobrazí poznámka k položke (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, príp. fotka, príloha, apod.).

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo „Zmeniť“ alebo je políčko prázdne).

ČO MÔŽETE V MEDZIKOLE?
Toto kolo slúži verejnému obstarávateľovi. Účastníci v tomto kole nemôžu svoje ponuky meniť.

ČO MÔŽETE V SÚŤAŽNOM KOLE?
V Súťažnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nadol.

Vaša nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou cenou.

V priebehu on-line výberového konania prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje Váš kontakt s e-aukčným systémom.
V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 pre obnovenie zobrazenia siene.
Komunikácia s administrátorom - nástroj pre komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky prevádzané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania Vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia histórie a protokol Vašej účasti.

Súťažné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v e-aukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému.

AKO VLOŽIŤ PRÍLOHU?
V prípade, ak potrebujete radu ohľadom vloženia prílohy, prosím, kontaktujte Hotline (+421 220 255 999). Tieto požiadavky sú riešené operatívne.

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.