Výzva na účasť
pre Základná škola

Výmena osvetlenia v učebniach a kanceláriách

POZVÁNKA


Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Základná škola
Sídlo:Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín
(ďalej v texte len: „verejný obstarávateľ“)

Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou. V tejto súvislosti si vás dovoľujeme pozvať na účasť vo výberovom konaní, ktoré sa uskutoční formou on-line elektronickej aukcie dňa 21.06.2017 12:00 hod.

V prípade vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Pozvánky.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://trencin.proebiz.com.

Trenčín, dňa: 14.06.2017 15:47

Základná škola
Mgr. Michal Galko
telefón: +421 902911089
e-mail: m.galko@zsdhony.sk
Výzva na účasť
pre Základná škola

Výmena osvetlenia v učebniach a kanceláriách

PREDMET


Predmetom on-line výberového konania sú tieto položky:
(Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!)

Uchádzač musí predložiť ponuku na všetky požadované služby/tovary/práce v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto pozvánke a jej prípadných prílohách. Jeho ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu zákazky verejnému obstarávateľovi.

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Výmena osvetlania v učebniach a kanceláriach

Bližšia špecifikácia položky:
1. Predmet zákazky – opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou osvetlenia v triedach a kabinetoch vrátane návrhu nového asymetrického osvetlenia nad tabule, v objekte ZŠ Dlhé Hony 1 Trenčín.

Predmetom projektu je:
• montáž LED svietidiel umelého osvetlenia v dotknutých priestoroch – 56 ks
• demontáž pôvodných svietidiel – 55 ks
• prekáblovanie svietidiel v prípade zmeny dispozície svietidiel (kancelárie)

2. Zoznam rekonštruovaných priestorov:

ZŠ DLHÉ HONY, MESTO TRENČÍN
Triedy, kancelárie
Tabule


3. Technický popis


3.1. Umelé osvetlenie

Osvetľovacia sústava umelého osvetlenia bola navrhnutá podľa EN 12464-1.
Umelé osvetlenie je v plnom rozsahu navrhnuté pomocou LED svietidiel.
V triedach a kanceláriách sú navrhnuté LED svietidlá CRL LED Surface (3700 lm; 34.0 W) -49 ks a asymetrické osvetlenie tabúľ v triedach je zabezpečené LED svietidlom TRK LED Asymmetric (4500 lm; 32.0 W) – 7 ks, svietidlá v triedach a kanceláriách budú umiestnené prisadeným spôsobom montáže na strop steny, svietidlá na osvetlenie tabule budú montované závesným systémom v adekvátnej vzdialenosti od tabule, tak aby bola splnená norma pre osvetlenie tabule (Em = 500lx). Ovládanie osvetlenia od vstupu do priestoru bude pôvodné bez zmeny
Nové káble budú ukladané pod stropom na povrchu v plastových lištách.

Intenzita osvetlenia – je navrhovaná v súlade so štandardom STN. Intenzita osvetlenia na porovnávacej rovine: Em = 300lx (triedy, kabinety)
Em = 500lx (tabule)4. Špecifikácia a opis použitých zariadení


4.1 Svietidlá do tried a kabinetov

4.1.1 Pri navrhnutých LED svietidlách pre osvetlenie tried a kancelárií musí byť teplota chromatičnosti na úrovni 4000K a minimálny index podania farieb Ra>80.
4.1.2 Svietidlá musia byť vyhotovené na prisadenú montáž na strop
4.1.3 Svetelný tok svetelného zdroja LED svietidiel nesmie klesnúť pod 70% nominálneho svetelného výkonu a to po dobu požadovanej životnosti LED svietidiel, t.j. 50 000 prevádzkových hodín – t.j. 50 000hodín/L70.
4.1.4 Na svietidlo sa požaduje minimálny stupeň ochrany IP20.
4.1.5 Merný výkon svietidla (vrátane všetkých strát t.j. na optických a krycích prvkov, predradníku) musí dosahovať minimálne 108 lm/W.
4.1.6 Svietidlá musia byť vyhotovené s možnosťou výmeny predradníka priamo na mieste prevádzky.
4.1.7 Teleso svietidla musí zaručiť mechanickú pevnosť, odolnosť voči korózii a stálosť mechanických parametrov.
4.1.8 Výzbrojou svietidla musí byť elektronický predradník. Elektronický predradník zvyšuje spoľahlivosť prevádzky a predlžuje životnosť použitých svetelných zdrojov stabilizáciou napätia.
4.1.9 Pred LED bodmi musí byť osadená lineárna krycia optika z polykarbonátu, ktorá zabezpečuje hodnotu oslnenia pod UGR<19.
4.1.10 Telo svietidla musí byť vyrobené z materiálu, ktorý zároveň plní funkciu chladiča. Svietidlo musí byť chladené len pasívne a nie aktívne použitím ventilátorov alebo podobných zariadení.
4.1.11 Ku každému typu navrhovaného svietidla musia byť dodané súbory určujúce parametre svietidiel a ich svetelných zdrojov vo formáte Eulumdata, vrátane všetkých náležitostí pre overenie výpočtu.
4.1.12 Súčasťou návrhu musí byť katalógový list svietidla, ktorý bude obsahovať všetky požadované technické parametre a údaje o svietidle.
4.1.13 Prehlásenie o zhode CE na svietidlá, vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody.
4.1.14 Záruka na svietidlá musí byť garantovaná minimálne počas doby 3 rokov.


4.2 Svietidlá na osvetlenie tabule

4.2.1 Pri navrhnutých LED svietidlách na osvetlenie tabule musí byť teplota chromatickosti na úrovni 4000K a minimálny index podania farieb Ra>80.
4.2.2 Svietidlá musia byť inštalované na závesné lanko s možnosťou nastavenia dĺžky závesu a minimálnym odsadením od steny 650mm.
4.2.3 Svetelný tok svetelného zdroja LED svietidiel nesmie klesnúť pod 70% nominálneho svetelného výkonu a to po dobu požadovanej životnosti LED svietidiel, t.j. 70 000 prevádzkových hodín – t.j. 70 000hodín/L70.
4.2.4 Na svietidlo sa požaduje minimálny stupeň ochrany IP20.
4.2.5 Merný výkon svietidla (vrátane všetkých strát t.j. na optických a krycích prvkov, predradníku) musí dosahovať minimálne 140 lm/W.
4.2.6 Teleso svietidla musí zaručiť mechanickú pevnosť, odolnosť voči korózii a stálosť mechanických parametrov.
4.2.7 Výzbrojou svietidiel musí byť elektronický predradník. Elektronický predradník zvyšuje spoľahlivosť prevádzky a predlžuje životnosť použitých svetelných zdrojov stabilizáciou napätia.
4.2.8 Pred LED bodmi musí byť osadená asymetrická optika / reflektor.
4.2.9 Svietidlá musia byť chladené len pasívne a nie aktívne použitím ventilátorov alebo podobných zariadení.
4.2.10 Ku každému typu navrhovaného svietidla musia byť dodané súbory určujúce parametre svietidiel a ich svetelných zdrojov vo formáte Eulumdata, vrátane všetkých náležitostí pre overenie výpočtu.
4.2.11 Súčasťou návrhu musí byť katalógový list svietidla, ktorý bude obsahovať všetky požadované technické parametre a údaje o svietidle.
4.2.12 Prehlásenie o zhode CE na svietidlá, vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody.
4.2.13 Záruka na svietidlá musí byť garantovaná minimálne počas doby 3 rokov.


5. Požiadavky na uchádzača:

5.1.1. Uchádzač musí predložiť svetelno-technický výpočet pre tento projekt, v ktorom deklaruje dodržané normy pre osvetlenie tried (Em = 300lx) a osvetlenie tabúľ asymetrickou optikou (Em = 500lx), na základe vopred dohodnutej obhliadky dotknutých priestorov ZŠ DLHÉ HONY v Meste Trenčín

5.1.2. Uchádzač musí mať v predmete podnikania činnosť, ktorá ho oprávňuje vykonávať stavebné zákazky.

5.1.3. Uchádzač musí predložiť katalógové listy svietidiel, ktoré budú spĺňať všetky požadované špecifikácie a parametre podľa Špecifikácii zariadení.

5.1.4. Uchádzač musí dodať súbory určujúce parametre svietidla a jeho svetelného zdroja vo formáte Eulumdata, vrátane všetkých náležitostí pre overenie výpočtu.

5.1.5. Uchádzač musí predložiť certifikát ENEC na svietidlá, vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody. Ak je uvedený doklad vydaný mimo SR a Účastník podá doklad v pôvodnom jazyku, súčasne musí byť preložený do štátneho jazyka, ktorým je slovenský jazyk, okrem dokladov podaných v českom jazyku.

1.00Výzva na účasť
pre Základná škola

Výmena osvetlenia v učebniach a kanceláriách

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - Špecifikácia_zákazky.docx

2. Príloha výzvy na účasť - Zmluva_o_dielo_Výmena_osvetlenia.docx

Výzva na účasť
pre Základná škola

Výmena osvetlenia v učebniach a kanceláriách

PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII A KRITÉRIÁ


PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII:
Uchádzač musí počas Vstupného kola (najneskôr do jeho skončenia) predložiť verejnému obstarávateľovi aktuálny doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom obstarávania. Uchádzači, ktorí túto podmienku nesplnia (a nepriložia tento požadovaný doklad), budú zo zákazky vylúčení ešte pred začiatkom Aukčného kola.

Úspešný uchádzač je povinný v lehote do 2 pracovných dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie doručiť verejnému obstarávateľovi návrh zmluvy, ktorý bude vyhotovený v súlade s návrhom zmluvy, ktorý je priložený k tejto pozvánke. Pre odstránenie pochybností uvádzame, že deň, v ktorom bola ukončená el. aukcia sa do lehoty 2 pracovných dní nezapočítava (t.z. prvým dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň). Návrh zmluvy musí byť predložený v počte vyhotovení, ktorý je uvedený v Záverečných ustanoveniach návrhu zmluvy.

Zmluvy musia byť podpísané účastníkom/účastníkmi, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v záväzkových vzťahoch.

Úspešný uchádzač je povinný do predložených návrhov zmlúv uviesť cenu/ceny za predmet súťaže, ktorá bude totožná s cenou/cenami, ktorú uviedol ako návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk v okamihu ukončenia el. aukcie.

V prípade, ak počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi úspešný uchádzač od ponuky, resp. od uzavretia zmluvy s verejným obstarávateľom, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení ponúk ako ďalší v poradí z ostatných vyhodnocovaných ponúk – t. z. spomedzi neúspešných uchádzačov. V tomto prípade má teda verejný obstarávateľ právo (nie povinnosť) uskutočniť nové vyhodnotenie ponúk. Za odstúpenie uchádzača od zmluvy považuje verejný obstarávateľ najmä tieto situácie, ak:
- uchádzač odstúpi od svojej ponuky vyhlásením doručeným verejnému obstarávateľovi,
- uchádzač odmietne uzavrieť s verejným obstarávateľom zmluvu,
- ak úspešný uchádzač v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie nedoručí verejnému obstarávateľovi určený počet vyhotovení návrhu zmluvy, ktoré budú vyhotovené v zmysle vyššie uvedených pokynov.


KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK V ELEKTRONICKEJ E-AUKCII:
- Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet zákazky (e-aukcie).
- Návrh svojej vstupnej cenovej ponuky musíte vložiť najneskôr do konca vstupného kola.

- Uchádzač predkladá cenovú ponuku vrátane DPH. Víťazom e-aukcie je ten, kto ponúkne najnižšiu celkovú cenu za celý predmet elektronickej aukcie vrátanie DPH. Platcovia DPH uvádzajú ceny vrátane DPH.

Predpokladaná hodnota zákazky je 9 250,- € bez DPH.

V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude v momente ukončenia el. aukcie vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom, ku ktorej sa pripočíta DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.

Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navýšiť počas trvania zmluvy, a to ani v dôsledku registrácie úspešného uchádzača za platiteľa DPH.


OSTATNÉ PODMIENKY:
Uchádzači nemajú právo na úhradu akýchkoľvek nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.
Výzva na účasť
pre Základná škola

Výmena osvetlenia v učebniach a kanceláriách

PRIEBEH


Výberové konanie prebehne formou elektronickej nákupnej aukcie. Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Vstupné kolo
14.06.2017 17:00 bol sprístupnený e-aukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, pričom každý uchádzač vidí iba svoju ponuku. V tomto kole môžu uchádzači svoje ponuky a voliteľné podmienky ľubovoľne meniť. V tomto kole je nutné vložiť do svojej aukčnej siene elektronické dokumenty požadované verejným obstarávateľom (napr. aktuálny doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom obstarávania). Uchádzači, ktorí túto podmienku nesplnia (a nepriložia tento požadovaný doklad), budú zo zákazky vylúčení ešte pred začiatkom Aukčného kola.

Kontrolné kolo
Od 21.06.2017 11:00 prebehne Kontrolné kolo, ktoré slúži na to, aby verejný obstarávateľ skontroloval uchádzačmi predložené doklady (najmä či uchádzači k ponukám priložili doklady o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom obstarávania) a na to, aby boli z obstarávania vylúčení uchádzači, ktorí nesplnili podmienky účasti.

Aukčné kolo
21.06.2017 12:00 bude on-line výberové konanie začaté a všetkým uchádzačom sa zobrazí najnižšia cenová ponuka (pri každej položke), celková najnižia ponuka a celkové poradie. V priebehu 20 min. majú jednotliví uchádzači možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom dole). Nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou cenou (pri položke a rovnako pri celkovej cene predmetu tendru).

Minimálny krok zníženia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možné znižovať minimálne o 0.50 %.
(Minimálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k ponuke uchádzača, t. z. z ceny/cien Vašej ponuky.)

Maximálny krok zníženia cenovej ponuky
Maximálny krok nie je stanovený. V prípade, ak však jedným krokom bude chcieť uchádzač znížiť svoju ponukovú cenu o viac ako 50%, bude na túto skutočnosť softvérom automaticky upozornený, a ak napriek upozorneniu potvrdí správnosť svojej ceny, bude táto cena akceptovaná. Upozornenie sa vzťahuje k cenovej ponuke účastníka, nie k minimálnej ponuke v sieni.

Predlžovanie
Aukčné kolo bude predĺžené o 2 min. pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 2 min.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do e-aukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v e-aukcii a histórie e-aukčného prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po skončení e-aukcie.
Výzva na účasť
pre Základná škola

Výmena osvetlenia v učebniach a kanceláriách

KONTAKTY


Verejným obstarávateľom výberového konania je:
Základná škola
Dlhé Hony 1
911 01 Trenčín
Slovensko

Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie:
Mgr. Michal Galko
telefón: +421 902911089
e-mail: m.galko@zsdhony.sk

Výzva na účasť
pre Základná škola

Výmena osvetlenia v učebniach a kanceláriách

PRIHLÁŠKA


Na účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Uchádzačom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači zapnuté "cookies." Viac informácií nájdete v záložke Návod.
Výzva na účasť
pre Základná škola

Výmena osvetlenia v učebniach a kanceláriách

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÉHO SW PROE.BIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://podpora.proe.biz v časti Nastavenie pod položkou Nastavenie cookies.

Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Prosíme, použite radšej niektorý z odporúčaných prehliadačov. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za prípady, ak uchádzačovi vzniknú počas el. aukcie problémy v dôsledku technických problémov na strane uchádzača (napr. použitie iného ako odporúčaného prehliadača, výpadok internetového pripojenia a pod.)

AKO SA PRIHLÁSITE DO ELEKTRONICKÉHO VÝBEROVÉHO KONANIA
V sekcii PRIHLÁŠKA tejto pozvánky kliknite na TU. Dostanete sa do svojho prihlasovacieho formulára. Tu vyplňte požadované údaje, potvrďte súhlas s Pravidlami on-line výberových konaní PROe.biz a prihlášku odošlite. Týmto je Vaša firma prihlásená do elektronického výberového konania.

Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je 8 znakov). Pomocou týchto údajov môžete následne (po doručení kľúča) vstúpiť do e-aukčnej siene. Odporúčame Vám zvoliť si zapamätateľné meno aj heslo, nepoužívajte, prosím, medzery ani diakritické znaky (č, ž , á, atď.).
Svoje prihlasovacie údaje si zapamätajte!

AKO VSTÚPIŤ DO E-AUKČNEJ SIENE?
Pre vstup do e-aukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto pozvánky. Kliknutím na ňu sa Vám otvorí internetový prehliadač na adrese e-aukčnej siene verejného obstarávateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si sami v prihláške a kľúč – bol Vám doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa Vám e-aukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Do e-aukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom e-aukcie (začiatkom býva obvykle Vstupné kolo).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z E-AUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ?
Odhlásenie preveďte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu e-aukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie prevediete zatvorením okna internetového prehliadača, do e-aukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až za 1 minútu.

ČO MÔŽETE VO VSTUPNOM KOLE?
Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných cenových ponúk a voliteľných podmienok. V tomto kole si môžete prehliadnuť a vyskúšať prácu v e-aukčnom prostredí. Zvlášť sa sústreďte na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd (pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej než 24 hodín). Pokiaľ sa tak nedeje, pravdepodobne máte prerušené spojenie a bude potrebné sa do e-aukčnej siene znovu prihlásiť.

V tomto kole je Vašou povinnosťou zadať vstupné cenové ponuky. Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER! Vo Vstupnom kole je možné ceny aj voliteľné podmienky ľubovoľne meniť a upravovať. Uvidíte iba svoje cenové ponuky. Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa Vám zobrazí poznámka k položke (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, príp. fotka, príloha, apod.).

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo „Zmeniť“ alebo je políčko prázdne).

ČO MÔŽETE V KONTROLNOM KOLE
Toto kolo slúži verejnému obstarávateľovi. Účastníci v tomto kole nemôžu svoje ponuky meniť.

ČO MÔŽETE V AUKČNOM KOLE?
V Aukčnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nadol.

Vaša nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou cenou.

V priebehu on-line výberového konania prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje Váš kontakt s e-aukčným systémom.
V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 pre obnovenie zobrazenia siene.
Komunikácia s administrátorom - nástroj pre komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky prevádzané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania Vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia histórie a protokol Vašej účasti.

Aukčné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v e-aukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému.

AKO VLOŽIŤ PRÍLOHU?
V prípade, ak potrebujete radu ohľadom vloženia prílohy, prosím, kontaktujte Hotline (+421 220 255 999). Tieto požiadavky sú riešené operatívne.

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.