Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Prenájom pozemku D. v areáli mestského letného kúpaliska /doplnkové zábavné atrakcie/

POZVÁNKA


Dovoľujeme si vás pozvať na účasť vo výberovom konaní na Prenájom majetku, ktoré sa uskutoční formou on-line elektronickej aukcie dňa 28.04.2021 13:00 hod.

V prípade vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Pozvánky.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://trencin.proebiz.com.

Trenčín, dňa: 07.04.2021 08:46

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ing. Roman Jaroš
telefón: 0902 911 276
e-mail: roman.jaros@trencin.sk
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Prenájom pozemku D. v areáli mestského letného kúpaliska /doplnkové zábavné atrakcie/

PREDMET


Predmetom on-line výberového konania sú tieto položky:
(Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!)

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Prenájom pozemku D. v areáli mestského letného kúpaliska /doplnkové zábavné atrakcie/

Bližšia špecifikácia položky:
Pozemok nachádzajúci sa v areáli mestského letného kúpaliska na Ostrove na parc.č. C KN 1560/4, zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Trenčín, za účelom umiestnenia vlastného zariadenia na prevádzku doplnkových zábavných atrakcií o celkovej výmere 60 m².
Pozemok má nespevnený povrch - trávnatá plocha o výmere 60 m²

Pozemok sa nachádza v časti pri šatniach „ŽENY“.

Predpokladaná prevádzka letného kúpaliska v sezóne 2021 je 76 prevádzkových dní (od 18.6.2021 do 1.9.2021).
prevádzkový deň1.00

Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Prenájom pozemku D. v areáli mestského letného kúpaliska /doplnkové zábavné atrakcie/

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - Situacny_nakres_rozmiestnenia_prenajmyLK_2021.PDF

2. Príloha výzvy na účasť - Legenda_k_situacnemu_nakresu_LP2021.pdf

3. Príloha výzvy na účasť - Foto_pozemok_D_2021.JPG

4. Príloha výzvy na účasť - MHSL_zmluva_prenajom_LK2021_pozemokD.doc

Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Prenájom pozemku D. v areáli mestského letného kúpaliska /doplnkové zábavné atrakcie/

PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII A KRITÉRIÁ


Ide o prenájom pozemku nachádzajúceho sa v areáli mestského letného kúpaliska na Ostrove, na parc.č. C KN 1560/4, zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Trenčín, za účelom umiestnenia vlastného zariadenia na prevádzku doplnkových zábavných atrakcií o celkovej výmere 60 m².
Pozemok má nespevnený povrch - trávnatá plocha o výmere 60 m²
Pozemok sa nachádza v časti pri šatniach „ŽENY“.

Pre informáciu uvádzame, že počas sezóny 2020 bolo Letné kúpalisko v prevádzke 51 dní, kedy jeho služby využilo 42.026 návštevníkov.

Doba nájmu je stanovená na obdobie od 18.06.2021 do 01.09.2021.

Vyvolávacia cena predmetu nájmu je vo výške 11,- € za prevádzkový deň.
Záujemcovia ponúkajú svoju konečnú cenu s DPH.
Za prevádzkový deň sa považuje ten deň, kedy je prevádzka letného kúpaliska otvorená minimálne 3 hodiny.
Predpokladaná prevádzka letného kúpaliska v sezóne 2021 je 76 prevádzkových dní.

Nájomca je povinný okrem nájomného uhradiť čiastku vo výške 150,00 € za energie, ktoré sú bližšie špecifikované v nájomnej zmluve.

Situačný nákres polohy predmetu nájmu je súčasťou tejto výzvy.

Prílohou tejto výzvy je návrh nájomnej zmluvy, na ktorom MHSL, m.r.o., TN trvá a považuje ho za nemenný a záväzný.

Predmet nájmu tejto elektronickej aukcie je možné obhliadnuť. Obhliadku je možné uskutočniť na základe telefonického dohovoru s p. Buchelom, tel. 0902 911 166 v pracovných dňoch počas vstupného kola 14.4.2021 a 15.4.2021 v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod. Náklady na obhliadku znáša uchádzač.PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII:
1. Uchádzač musí počas vstupného kola vložiť svoju navrhovanú ponuku, pričom v tomto kole každý účastník bude vidieť iba svoju ponuku. Ponuka musí byť minimálne 11,- €/prevádzkový deň, pričom systém neumožní vložiť nižšiu ponuku. Ak viacero uchádzačov vloží rovnakú ponuku, systém vyhodnotí poradie účastníkov podľa časového hľadiska, t.z. ten uchádzač, ktorý zadal svoju ponuku skôr, bude systémom umiestnený na vyššie miesto v poradí, ako ten uchádzač, ktorý zadal cenu neskôr.

2. Uchádzač musí počas Vstupného kola (najneskôr do jeho skončenia) predložiť vyhlasovateľovi t. j vložiť do aukčnej siene:
-aktuálny doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom obstarávania /vloží ako prílohu/.
Uvedené (doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce) sa nevyžaduje (a uchádzač nebude vylúčený) v prípade ak má uchádzač aktuálny zápis vo verejne prístupnom registri na stránke www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk .V tomto prípade si oprávnenie uchádzača realizovať predmet zákazky overí vyhlasovateľ.
Uchádzač musí mať vysporiadané všetky záväzky voči MHSL, m.r.o., Trenčín.

3. Uchádzač musí počas vstupného kola predložiť (vloží ako prílohu) - podrobný rozsah doplnkových zábavných atrakcií, ktoré bude prevádzkovať.

4. Uchádzač musí počas vstupného kola vložiť prevodným príkazom na účet MHSL, m.r.o., Trenčín zábezpeku k elektronickej aukcii vo výške 500,- €.
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Trenčín
IBAN: SK93 7500 0000 0040 1657 2335
SWIFT/BIC: CEKOSKBX
VS: 26020
Do poznámky uviesť obchodný názov, pod ktorým sa uchádzač bude zúčastňovať elektronickej aukcie a identifikačné číslo aukcie (ID 1182), pre identifikáciu platby.
Scan dokladu o úhrade vloží ako prílohu.
Úspešnému uchádzačovi bude zábezpeka zadržaná a bude použitá ako kaucia v zmysle nájomnej zmluvy do ukončenia predaja a vrátená bude za predpokladu, že pozemok bude odovzdaný v pôvodnom stave.
Termín vrátenia kaucie do 30.9.2021.
Neúspešným uchádzačom bude kaucia vrátená v termíne do 15.07.2021.

Uchádzači, ktorí vyššie uvedené podmienky nesplnia, prípadne splnia iba čiastočne, resp. neúplne (nepriložia požadovane doklady a neuhradia zábezpeku), budú z elektronickej aukcie vylúčení ešte pred začiatkom Aukčného kola.

Úspešný účastník je povinný v lehote do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie doručiť vyhlasovateľovi (na sekretariát MHSL, m.r.o., Trenčín, Soblahovská 65) návrh nájomnej zmluvy, vrátane povinnej prílohy - špecifikácie poskytovaných gastronomických služieb, ktorý je vyhotovený v súlade s návrhom zmluvy, a ktorý je priložený k tejto pozvánke. Návrh zmluvy vrátane prílohy musí byť predložený v počte vyhotovení, ktorý je uvedený v Záverečných ustanoveniach návrhu zmluvy.
Zmluvy musia byť podpísané účastníkom/účastníkmi, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v záväzkových vzťahoch.
Úspešný účastník je povinný do predložených návrhov zmlúv uviesť svoje identifikačné údaje, cenu za prenájom, ktorá bude totožná s cenou, ktorú uviedol ako návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk v okamihu ukončenia el.aukcie a prílohy.

Pre odstránenie pochybností uvádzame, že deň, v ktorom bola ukončená el. aukcia sa do lehoty 3 pracovných dní nezapočítava (t.z. prvým dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň).

V prípade, ak úspešný účastník v lehote do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie nedoručí vyhlasovateľovi určený počet vyhotovení návrhu zmluvy, na ktorom MHSL, m.r.o., TN trvá, bude toto konanie považované za odstúpenie účastníka od návrhu (ponuky). V tomto prípade si vyhlasovateľ vyhradzuje právo uskutočniť nové vyhodnotenie zostávajúcich ponúk.

Tomu účastníkovi aukcie, ktorého cena bude po ukončení aukcie najvyššia, bude zaslaný mail za účelom, aby potvrdil cenu, ktorú ponúkol v elektronickej aukcii. V prípade, ak cena nebude zo strany účastníka potvrdená v termíne uvedenom v predmetnom maily, vyhlasovateľ bude toto konanie považovať za odstúpenie uchádzača od ponuky a vyhradzuje si právo osloviť ďalších uchádzačov, v tom poradí, v akom boli ich cenové ponuky v momente ukončenia el. aukcie - počnúc od najvyššej.

Nájomná zmluva bude s víťazným účastníkom uzatvorená za predpokladu schválenia v Mestskom
zastupiteľstve v Trenčíne.

Nájomné nájomca vypočíta ako predpokladanú dobu prevádzky 76 dní x výsledná vydražená ponuka za prevádzkový deň a uhradí v plnej výške po podpise zmluvy, najneskôr do 19.05.2021 prevodným príkazom na účet MHSL, m.r.o., TN uvedený v nájomnej zmluve.

Vyúčtovanie nájomného podľa skutočného počtu prevádzkových dní letného kúpaliska vykoná prenajímateľ s nájomcom do 14 dní po ukončení prevádzky a v prípade preplatku tento vráti nájomcovi do 30.9.2021

V prípade, že úspešný účastník neuzatvorí nájomnú zmluvu a neuhradí nájomné v termíne do 19.05.2021, ním uhradená zábezpeka prepadá v prospech MHSL, m.r.o., Trenčín a bude oslovený účastník, ktorý sa v elektronickej aukcii umiestnil ako ďalší v poradí.

MHSL, m.r.o., Trenčín si vyhradzuje možnosť odstúpenia od nájomnej zmluvy v prípade, že ponúkaný rozsah doplnkových zábavných atrakcií, ktoré bude prevádzkovať, nebude dodržaný po celé obdobie nájmu.KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK V ELEKTRONICKEJ AUKCII:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za prevádzkový deň.

Hodnotí sa výška nájmu za prevádzkový deň.OSTATNÉ PODMIENKY:
Zrušenie, zmena podmienok súťaže, odmietnutie návrhov
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky tejto súťaže zmeniť. Zmenu uverejní vyhlasovateľ spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky tejto súťaže zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu zrušenia. Zrušenie uverejní vyhlasovateľ spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Účastníci nemajú právo na úhradu akýchkoľvek nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Prenájom pozemku D. v areáli mestského letného kúpaliska /doplnkové zábavné atrakcie/

PRIEBEH


Výberové konanie prebehne formou elektronickej predajnej aukcie. Po prihlásení účastníka do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Vstupné kolo
07.04.2021 08:00 bude sprístupnený e-aukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, pričom každý účastník vidí iba svoju ponuku. V tomto kole môžu účastníci svoje ponuky a voliteľné podmienky ľubovoľne meniť.

Kontrolné kolo
Od 27.04.2021 14:00 do 28.04.2021 13:00 prebehne Kontrolné kolo, ktoré slúži na formálnu kontrolu ponúk zo strany vyhlasovateľa. Počas trvania Kontrolného kola účastníci nemôžu svoje ponuky meniť.

Aukčné kolo
28.04.2021 13:00 bude on-line výberové konanie začaté a všetkým účastníkom sa zobrazí najvyššia cenová ponuka (pri každej položke). V priebehu 20 min. majú jednotliví účastníci možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom hore). Nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou maximálnou cenou položky.

Minimálny krok zvýšenia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možno zvyšovať minimálne o 1.00 EUR.
(Minimálny krok zvýšenia jednotkovej ceny je vo vzťahu k aktuálnej cene položky uchádzača.)

Maximálny krok zvýšenia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možno zvyšovať maximálne o 10.00 EUR.
(Maximálny krok zvýšenia jednotkovej ceny je vo vzťahu k maximálnej cene danej položky.)

Predlžovanie
Aukčné kolo bude predĺžené o 2 min. pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 2 min.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú za 30 dní od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do e-aukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v e-aukcii a histórie e-aukčného prípadu, doporučujeme vytlačenie vykonať hneď po skončení e-aukcie.

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve ukončení elektronického výberového konania.
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Prenájom pozemku D. v areáli mestského letného kúpaliska /doplnkové zábavné atrakcie/

KONTAKTY


Vyhlasovateľom výberového konania je:
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Soblahovská 65
912 50 Trenčín
Slovensko

Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie:
Ing. Roman Jaroš
telefón: 0902 911 276
email: roman.jaros@trencin.sk
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Prenájom pozemku D. v areáli mestského letného kúpaliska /doplnkové zábavné atrakcie/

PRIHLÁŠKA


Na účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Záujemcom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Pre správnu funkciu je nutné mať v prehliadači zapnutý cookie. Viac informácií nájdete v záložke Návod.
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Prenájom pozemku D. v areáli mestského letného kúpaliska /doplnkové zábavné atrakcie/

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÉHO SW PROE.BIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Pre bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://microsoft.com/edge)

Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnutý javascript a "cookies". Návod, ako cookies vo webovom prehliadači povoliť, nájdete na http://support.proebiz.com/ v časti Nastavenia.

Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Prosíme, použite radšej niektorý z odporúčaných prehliadačov. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za prípady, ak uchádzačovi vzniknú počas el. aukcie problémy v dôsledku technických problémov na strane uchádzača (napr. použitie iného ako odporúčaného prehliadača, výpadok internetového pripojenia a pod.)

AKO SA PRIHLÁSITE DO ELEKTRONICKÉHO VÝBEROVÉHO KONANIA
V sekcii PRIHLÁŠKA tejto pozvánky kliknite na TU. Dostanete sa do svojho prihlasovacieho formulára. Tu vyplňte požadované údaje, potvrďte súhlas s Pravidlami on-line výberových konaní PROe.biz a prihlášku odošlite. Týmto sa prihlásite do elektronického výberového konania.

Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je 8 znakov). Pomocou týchto údajov môžete následne (po doručení kľúča) vstúpiť do e-aukčnej siene. Odporúčame Vám zvoliť si zapamätateľné meno aj heslo, nepoužívajte, prosím, medzery ani diakritické znaky (č, ž , á, atď.).
Svoje prihlasovacie údaje si zapamätajte!

AKO VSTÚPIŤ DO E-AUKČNEJ SIENE?
Pre vstup do e-aukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto pozvánky. Kliknutím na ňu sa Vám otvorí internetový prehliadač na adrese e-aukčnej siene vyhlasovateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si sami v prihláške a kľúč – bol Vám doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa Vám e-aukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Do e-aukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom e-aukcie (začiatkom býva obvykle vstupné kolo).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z E-AUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ?
Odhlásenie preveďte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu e-aukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie prevediete zatvorením okna internetového prehliadača, do e-aukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až za 1 minútu.

ČO MÔŽETE VO VSTUPNOM KOLE?
Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných cenových ponúk a voliteľných podmienok vyhlasovateľom. V tomto kole sa môžete oboznámiť s e-aukčným prostredím. Zvlášť sa sústreďte na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd (pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej než 24 hodín). Pokiaľ sa tak nedeje, pravdepodobne máte prerušené spojenie a bude potrebné sa do e-aukčnej siene znovu prihlásiť.

V tomto kole uvidíte iba svoje cenové ponuky. Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa Vám zobrazí poznámka k položke (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, príp. fotka, príloha, apod.).

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo „Zmeniť“ alebo je políčko prázdne).

ČO MÔŽETE V AUKČNOM KOLE?
V Aukčnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nahor.

Vaša nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou maximálnou cenou.

V priebehu on-line výberového konania prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje Váš kontakt s e-aukčným systémom.
V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 pre obnovenie zobrazenia siene.
komunikácie s administrátorom - nástroj pre komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky prevádzané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania Vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia histórie a protokol Vašej účasti.

Aukčné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v e-aukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému.

AKO VLOŽIŤ PRÍLOHU?
V prípade, ak potrebujete radu ohľadom vloženia prílohy, prosím, kontaktujte Hotline (+421 220 255 999). Tieto požiadavky sú riešené operatívne.

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.