Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

MČ Západ – ul. Jahodová – nová komunikácia

POZVÁNKA


Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Trenčín
Sídlo:Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
(ďalej v texte len: „verejný obstarávateľ“)

Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou. V tejto súvislosti si vás dovoľujeme pozvať na účasť vo výberovom konaní, ktoré sa uskutoční formou on-line elektronickej aukcie dňa 30.06.2017 10:00 hod.

Vzhľadom na to, že k dnešnému dňu ešte nenadobudla účinnosť rámcová dohoda na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií v Meste Trenčín a z dôvodu úspory času, vyhlasuje verejný obstarávateľ zákazku s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác „MČ Západ – ul. Jahodová – nová komunikácia“ podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Pozvánky.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://trencin.proebiz.com.

Trenčín, dňa: 22.06.2017 15:00

Mesto Trenčín
Katarína Kráľová
telefón: +421 901 714 336
e-mail: katarina.kralova@trencin.sk
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

MČ Západ – ul. Jahodová – nová komunikácia

PREDMET


Predmetom on-line výberového konania sú tieto položky:
(Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!)

Uchádzač musí predložiť ponuku na všetky požadované služby/tovary/práce v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto pozvánke a jej prípadných prílohách. Jeho ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu zákazky verejnému obstarávateľovi.

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.„MČ Západ – ul. Jahodová – nová komunikácia“

Bližšia špecifikácia položky:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia Jahodovej ulice po výstavbe kanalizácie. Rekonštrukcia spočíva vo vybudovaní novej ulice pozostávajúcej z cesty, jednostranného chodníka a verejnej zelene, nakoľko pri výstavbe kanalizácie bola pôvodná cesta úplne zničená. Rekonštrukcia musí byť prevedená v rozsahu výkazu výmer a za podmienok uvedených v projektovej dokumentácii, ktoré tvoria prílohu k výzve.

Prílohy:
1.) 1 - situacia A - 6xA4
2.) 2 - situacia B - 4xA4
3.) 3 - pp - 3xA4
4.) 4 - pf1-4 - A3
5.) 5 - pf 5-8 - A3
6.) 6 - pf 9-12 - A3
7.) 7 - pf 13-16 - A3
8.) 8 - DZ - 2x4xA4
9.) 9 - majetky - A3
10.) Situacia.dwg
11.) Tech.spr
12.) Výkaz Výmer
13.) Zmluva
celok1.00V súvislosti s označením niektorých materiálov, výrobkov a pod. obchodným názvom v projektovej dokumentácií a prílohách, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky podľa § 42 odsek 3 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – t. z. predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný v projektovej dokumentácii a prílohách, resp. vo výkaze-výmer z projektovej dokumentácie tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže dodať aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

MČ Západ – ul. Jahodová – nová komunikácia

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - 1_-_situacia_A_-_6xA4.pdf

2. Príloha výzvy na účasť - 2_-_situacia_B_-_4xA4.pdf

3. Príloha výzvy na účasť - 3_-_pp_-_3xA4.pdf

4. Príloha výzvy na účasť - 4_-_pf1-4_-_A3.pdf

5. Príloha výzvy na účasť - 5_-_pf_5-8_-_A3.pdf

6. Príloha výzvy na účasť - 6_-_pf_9-12_-_A3.pdf

7. Príloha výzvy na účasť - 7_-_pf_13-16_-_A3.pdf

8. Príloha výzvy na účasť - 8_-_DZ_-_2x4xA4.pdf

9. Príloha výzvy na účasť - 9_-_majetky_-_A3.pdf

10. Príloha výzvy na účasť - Situacia.dwg

11. Príloha výzvy na účasť - Tech.spr.doc

12. Príloha výzvy na účasť - Vykaz_Vymer.xls

13. Príloha výzvy na účasť - Zmluva_o_dielo__MČ_Západ_-_ul._Jahodová_-_nová_komunikácia_.docx

Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

MČ Západ – ul. Jahodová – nová komunikácia

PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII A KRITÉRIÁ


PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII:

1.Uchádzač musí počas Vstupného kola (najneskôr do jeho skončenia) predložiť verejnému obstarávateľovi t. j vložiť do aukčnej siene :
-aktuálny doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom obstarávania.
- doklad o zložení zábezpeky, podľa bodu 2 tejto časti výzvy

Uchádzači, ktorí tieto podmienky nesplnia a nepredložia verejnému obstarávateľovi t. j. nevložia do aukčnej siene: - požadovaný doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce, ktoré
sú predmetom obstarávania
-doklad o zložení zábezpeky
budú zo zákazky vylúčení ešte pred začiatkom Aukčného kola.


2.) Zábezpeka
2.1 Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 1 000,- € (slovom: jedentisíc Eur).

2.2. Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi zložiť zábezpeku formou: zloženia finančných prostriedkov v
prislúchajúcej výške 1.000,- € na účet verejného obstarávateľa:

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s., korporátna pobočka Trenčín,
č. účtu: SK70 7500 00000000 2587 3633, VS: (2017000920)

Finančné prostriedky v určenej výške musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr do konca vstupného kola.


Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účet verejného obstarávateľa podľa podmienok uvedených v tejto výzve, bude uchádzač vylúčený. Všetky poplatky a iné náklady spojené s prevodom finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa znáša uchádzač.
To znamená, že na účet verejného obstarávateľa musí byť pripísaná zábezpeka v prislúchajúcej výške, inak bude uchádzač v kontrolnom kole vylúčený.

Uchádzač musí počas Vstupného kola (najneskôr do jeho skončenia) predložiť verejnému obstarávateľovi t.j. vložiť do aukčnej siene: doklad o poukázaní finančných prostriedkov na vyššie uvedený účet verejného obstarávateľa, prípadne ak bude úhrada realizovaná cez internetbanking, postačuje aj vytlačený doklad z PC.

2.3 Podmienky vrátenia zábezpeky:
Vrátenie zložených finančných prostriedkov na účet uchádzača:
verejný obstarávateľ ju vráti aj s úrokmi, ak ich banka verejnému obstarávateľovi poskytuje.

2.4 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vrátia uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní
2.4.1. ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania
2.4.2. ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky,
2.4.3. odo dňa uzavretia zmluvy.

2.5 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak uchádzač
2.5.1 odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo
2.5.2 neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu

2.6 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk, zábezpeka naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

3.)Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31.07.2017

4.)Úspešný uchádzač je povinný v lehote do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie doručiť verejnému obstarávateľovi (na podateľňu MsÚ v Trenčíne, príp. administrátorovi tejto e-aukcie) návrh zmluvy, ktorý bude vyhotovený v súlade s návrhom zmluvy, ktorý je priložený k tejto pozvánke.
Pre odstránenie pochybností uvádzame, že deň, v ktorom bola ukončená el. aukcia sa do lehoty 3 pracovných dní nezapočítava (t.z. prvým dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň). Návrh zmluvy musí byť predložený v počte vyhotovení, ktorý je uvedený v Záverečných ustanoveniach návrhu zmluvy.

Zmluvy musia byť podpísané účastníkom/účastníkmi, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v záväzkových vzťahoch.

Úspešný uchádzač je povinný do predložených návrhov zmlúv uviesť cenu/ceny za predmet súťaže, ktorá bude totožná s cenou/cenami, ktorú uviedol ako návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk v okamihu ukončenia el. aukcie.

Podľa čl. X. ods.8 zmluvy o dielo, ktorá bude výsledkom zadávania tejto zákazky platí:

1. Zhotoviteľ za účelom zabezpečenia svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ako i povinnosti na zaplatenie zmluvných pokút, nárokov na náhradu škody ako aj akýchkoľvek ďalších nárokov Objednávateľa z tejto Zmluvy zložil na účet Objednávateľa vedený v Československej obchodnej banke, a.s., korporátna pobočka Trenčín, č. účtu: SK70 7500 0000 0000 2587 3633, VS: (2017000920) sumu vo výške 2000,- € ( „Záruka za vykonanie diela“).

Na základe uvedeného je teda úspešný uchádzač povinný zložiť finančné prostriedky podľa vyššie uvedeného najneskôr v lehote na doručenie podpísaných zmlúv verejnému obstarávateľovi (t.j. 3 pracovné dni po skončení elektronickej aukcie. V tejto lehote musia byť finančné prostriedky pripísané na účet verejného obstarávateľa).

V prípade, ak počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi úspešný uchádzač od ponuky, resp. od uzavretia zmluvy s verejným obstarávateľom, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení ponúk ako ďalší v poradí z ostatných vyhodnocovaných ponúk – t. z. spomedzi neúspešných uchádzačov. V tomto prípade má teda verejný obstarávateľ právo (nie povinnosť) uskutočniť nové vyhodnotenie ponúk. Za odstúpenie uchádzača od zmluvy považuje verejný obstarávateľ najmä tieto situácie, ak:
- uchádzač odstúpi od svojej ponuky vyhlásením doručeným verejnému obstarávateľovi,
- uchádzač odmietne uzavrieť s verejným obstarávateľom zmluvu,
- ak úspešný uchádzač v lehote do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie nedoručí verejnému obstarávateľovi určený počet vyhotovení návrhu zmluvy, ktoré budú vyhotovené v zmysle vyššie uvedených pokynov
- nezloží finančné prostriedky (záruka za vykonanie diela) podľa vyššie uvedeného


KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK V ELEKTRONICKEJ E-AUKCII:
- Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet zákazky (e-aukcie).
- Návrh svojej vstupnej cenovej ponuky musíte vložiť najneskôr do konca vstupného kola.

- Uchádzač predkladá cenovú ponuku vrátane DPH. Víťazom e-aukcie je ten, kto ponúkne najnižšiu celkovú cenu za celý predmet elektronickej aukcie vrátanie DPH. Platcovia DPH uvádzajú ceny vrátane DPH.

Predpokladaná hodnota zákazky je 149 000,- € bez DPH.

V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude v momente ukončenia el. aukcie vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom, ku ktorej sa pripočíta DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.

Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navýšiť počas trvania zmluvy, a to ani v dôsledku registrácie úspešného uchádzača za platiteľa DPH.


OSTATNÉ PODMIENKY:
Uchádzači nemajú právo na úhradu akýchkoľvek nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

MČ Západ – ul. Jahodová – nová komunikácia

PRIEBEH


Výberové konanie prebehne formou elektronickej nákupnej aukcie. Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Vstupné kolo
22.06.2017 15:00 bol sprístupnený e-aukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, pričom každý uchádzač vidí iba svoju ponuku. V tomto kole môžu uchádzači svoje ponuky a voliteľné podmienky ľubovoľne meniť.

Uchádzači vložia návrh svojej vstupnej cenovej ponuky (vrátane DPH) a potvrdia podmienku: „Berieme na vedomie, že verejný obstarávateľ bude na zadaných minimálnych technických parametroch predmetu zákazky a jeho kvalite trvať. Nie je možné neskôr z dôvodu zníženia cien v elektronickej aukcii nahradiť požadovaný predmet zákazky predmetom zákazky s nižšími alebo menej kvalitnými parametrami!“

V tomto kole je nutné vložiť do svojej aukčnej siene elektronické dokumenty požadované verejným obstarávateľom (napr. aktuálny doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom obstarávania). Uchádzači, ktorí túto podmienku nesplnia (a nepriložia tento požadovaný doklad), budú zo zákazky vylúčení ešte pred začiatkom Aukčného kola.

Kontrolné kolo
Od 30.06.2017 09:00 prebehne Kontrolné kolo, ktoré slúži na to, aby verejný obstarávateľ skontroloval uchádzačmi predložené doklady (najmä či uchádzači k ponukám priložili doklady o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom obstarávania) a na to, aby boli z obstarávania vylúčení uchádzači, ktorí nesplnili podmienky účasti.

Aukčné kolo
30.06.2017 10:00 bude on-line výberové konanie začaté a všetkým uchádzačom sa zobrazí najnižšia cenová ponuka (pri každej položke), celková najnižia ponuka a celkové poradie. V priebehu 20 min. majú jednotliví uchádzači možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom dole). Nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou cenou (pri položke a rovnako pri celkovej cene predmetu tendru).

Minimálny krok zníženia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možné znižovať minimálne o 300.00 EUR.
(Minimálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k ponuke uchádzača, t. z. z ceny/cien Vašej ponuky.)

Maximálny krok zníženia cenovej ponuky
Maximálny krok nie je stanovený. V prípade, ak však jedným krokom bude chcieť uchádzač znížiť svoju ponukovú cenu o viac ako 50%, bude na túto skutočnosť softvérom automaticky upozornený, a ak napriek upozorneniu potvrdí správnosť svojej ceny, bude táto cena akceptovaná. Upozornenie sa vzťahuje k cenovej ponuke účastníka, nie k minimálnej ponuke v sieni.

Predlžovanie
Aukčné kolo bude predĺžené o 2 min. pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 2 min.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do e-aukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v e-aukcii a histórie e-aukčného prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po skončení e-aukcie.

Oznámenie: Administrátor elektronickej aukcie zašle účastníkom elektronickej aukcie po jej skončení súhrnný protokol.
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

MČ Západ – ul. Jahodová – nová komunikácia

KONTAKTY


Verejným obstarávateľom výberového konania je:
Mesto Trenčín
Mierové námestie 2
911 64 Trenčín
Slovensko

Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie:
Katarína Kráľová
telefón: +421 901 714 336
e-mail: katarina.kralova@trencin.sk

Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

MČ Západ – ul. Jahodová – nová komunikácia

PRIHLÁŠKA


Na účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Uchádzačom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači zapnuté "cookies." Viac informácií nájdete v záložke Návod.
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

MČ Západ – ul. Jahodová – nová komunikácia

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÉHO SW PROE.BIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://podpora.proe.biz v časti Nastavenie pod položkou Nastavenie cookies.

Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Prosíme, použite radšej niektorý z odporúčaných prehliadačov. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za prípady, ak uchádzačovi vzniknú počas el. aukcie problémy v dôsledku technických problémov na strane uchádzača (napr. použitie iného ako odporúčaného prehliadača, výpadok internetového pripojenia a pod.)

AKO SA PRIHLÁSITE DO ELEKTRONICKÉHO VÝBEROVÉHO KONANIA
V sekcii PRIHLÁŠKA tejto pozvánky kliknite na TU. Dostanete sa do svojho prihlasovacieho formulára. Tu vyplňte požadované údaje, potvrďte súhlas s Pravidlami on-line výberových konaní PROe.biz a prihlášku odošlite. Týmto je Vaša firma prihlásená do elektronického výberového konania.

Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je 8 znakov). Pomocou týchto údajov môžete následne (po doručení kľúča) vstúpiť do e-aukčnej siene. Odporúčame Vám zvoliť si zapamätateľné meno aj heslo, nepoužívajte, prosím, medzery ani diakritické znaky (č, ž , á, atď.).
Svoje prihlasovacie údaje si zapamätajte!

AKO VSTÚPIŤ DO E-AUKČNEJ SIENE?
Pre vstup do e-aukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto pozvánky. Kliknutím na ňu sa Vám otvorí internetový prehliadač na adrese e-aukčnej siene verejného obstarávateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si sami v prihláške a kľúč – bol Vám doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa Vám e-aukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Do e-aukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom e-aukcie (začiatkom býva obvykle Vstupné kolo).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z E-AUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ?
Odhlásenie preveďte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu e-aukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie prevediete zatvorením okna internetového prehliadača, do e-aukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až za 1 minútu.

ČO MÔŽETE VO VSTUPNOM KOLE?
Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných cenových ponúk a voliteľných podmienok. V tomto kole si môžete prehliadnuť a vyskúšať prácu v e-aukčnom prostredí. Zvlášť sa sústreďte na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd (pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej než 24 hodín). Pokiaľ sa tak nedeje, pravdepodobne máte prerušené spojenie a bude potrebné sa do e-aukčnej siene znovu prihlásiť.

V tomto kole je Vašou povinnosťou zadať vstupné cenové ponuky. Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER! Vo Vstupnom kole je možné ceny aj voliteľné podmienky ľubovoľne meniť a upravovať. Uvidíte iba svoje cenové ponuky. Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa Vám zobrazí poznámka k položke (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, príp. fotka, príloha, apod.).

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo „Zmeniť“ alebo je políčko prázdne).

ČO MÔŽETE V KONTROLNOM KOLE
Toto kolo slúži verejnému obstarávateľovi. Účastníci v tomto kole nemôžu svoje ponuky meniť.

ČO MÔŽETE V AUKČNOM KOLE?
V Aukčnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nadol.

Vaša nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou cenou.

V priebehu on-line výberového konania prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje Váš kontakt s e-aukčným systémom.
V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 pre obnovenie zobrazenia siene.
Komunikácia s administrátorom - nástroj pre komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky prevádzané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania Vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia histórie a protokol Vašej účasti.

Aukčné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v e-aukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému.

AKO VLOŽIŤ PRÍLOHU?
V prípade, ak potrebujete radu ohľadom vloženia prílohy, prosím, kontaktujte Hotline (+421 220 255 999). Tieto požiadavky sú riešené operatívne.

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.