Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

rozvoj informačného systému

POZVÁNKA


Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: MESTO TRENČÍN
Sídlo: Mierové námestie 2, 911 64 TRENČÍN
Zastúpené: Mgr. Richardom Rybníčkom, primátorom mesta Trenčín
IČO: 00312037
DIČ: 2021079995
(ďalej v texte len: „verejný obstarávateľ“)

Verejný obstarávateľ vyhlasuje podlimitnú zákazku. V tejto súvislosti si vás dovoľujeme pozvať na účasť vo výberovom konaní, ktoré sa uskutoční formou on-line elektronickej aukcie dňa 20.06.2014 11:00 hod.

V prípade vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Pozvánky.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://trencin.proebiz.com.

Trenčín, dňa: 27.09.2023 11:41

Mesto Trenčín
Jiří Slynko
telefón: 0902911160
e-mail: jiri.slynko@trencin.sk
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

rozvoj informačného systému

PREDMET


Predmetom on-line výberového konania sú tieto položky:
(Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!)

Uchádzač musí predložiť ponuku na všetky požadované služby/tovary/práce v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto pozvánke a jej prípadných prílohách. Jeho ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu zákazky verejnému obstarávateľovi.

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001. programové vybavenie Správa údajov

Bližšia špecifikácia položky:
Programové vybavenie Správa údajov má slúžiť na správu údajov v systéme CG ISS. Požadujeme vyhľadávanie a odstraňovanie duplicitných alebo problémových údajov, ktoré môžu vzniknúť v systéme CG ISS. Napríklad vznikne situácia, kedy dvaja používatelia systému CG ISS zadajú tú istú obec s tým rozdielom, že jeden používateľ ju napíše gramaticky správne a druhý používateľ ju napíše gramaticky nesprávne. V module Správa údajov bude možné takéto chyby nájsť a opraviť. Po vykonaní opráv z kontrolného modulu sa každý zásah zapíše do archívu uskutočnených kontrol, kde sa bude dať zistiť kto, kedy a akú opravu vykonal.

POŽADOVANÁ FUNKCIONALITA
• Rôzne kontroly údajov a vzťahov s možnosťou opravovania údajov
• Špecifické kontroly v jednotlivých moduloch
• Kontroly bude možné rozširovať podľa potrieb a požiadaviek používateľov
• Možnosť vytvárať neštandardné kontroly nad jednotlivými modulmi
• Nesprávne záznamy požadujeme vyznačiť a umožniť identifikáciu v súbore ostatných záznamov
• Zmeny vykonávané prostredníctvom programu požadujeme zapisovať do archívu zmien

TLAČOVÉ VÝSTUPY
• Archív vykonaných zmien
• Tlačové zostavy (prístupné podľa jednotlivých kontrol)

POŽADOVANÝ POČET UŽÍVATEĽSKÝCH LICENCIÍ 200

POŽADOVANÝ POČET SPRÁVCOVSKÝCH LICENCIÍ 1
celok1.00
002.programové vybaenie Poštové poukážky

Bližšia špecifikácia položky:
Programové vybavenie Poštové poukážky bude slúžiť na evidenciu prijatých platieb realizovaných prostredníctvom poštových poukážok. Úhrady požadujeme evidovať ručne alebo hromadne prostredníctvom importu súboru VAKÚP (súbor poskytuje Slovenská pošta). Evidované úhrady požadujeme priradiť predpisom evidovaným v moduloch Poplatky a Daň z nehnuteľností systému CG ISS a to buď automaticky (úhrada sa priradí predpisu ak sa zhodujú párovacie znaky (párovacím znakom je spravidla variabilný a špecifický symbol), alebo ručne (tu je možné priraďovať platby aj ostatným modulom evidujúcim predpisy: Fakturácia, Správne poplatky, Zmluvy). Evidované platby požadujeme naviazať na príslušný riadok bankového výpisu (kde boli platby sumárne pripísané na účet MsÚ), čo umožní ich prezeranie na podradenom formulári priamo v module banka. Rozdelenie riadku bankového výpisu na poštové poukážky bude automatizované.
POŽADOVANÁ FUNKCIONALITA
• Centrálna evidencia platieb realizovaných prostredníctvom poštových poukážok
• Hromadný import platieb zo súboru VAKÚP
• Archív vykonaných zmien
• Prepojenie modulu na centrálny číselník osôb systému CG ISS
• Prepojenie na modul Banka systému CG ISS
• Prepojenie modulu s agendami evidujúcimi predpisy (DN, PO, EF, SP, ZM, ET) - možnosť sledovania úhrad zadaných z EC v týchto moduloch systému CG ISS

TLAČOVÉ VÝSTUPY
• Rekapitulácia pohybov podľa predkontácie

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA PREPOJENIA SW
Prepojenie na ekonomické moduly CG ISS – za účelom sledovania úhrad
Prepojenie na moduly CG ISS - Daň z nehnuteľností a Miestne poplatky

POŽADOVANÝ POČET UŽÍVATEĽSKÝCH LICENCIÍ 200

POŽADOVANÝ POČET SPRÁVCOVSKÝCH LICENCIÍ 1


celok1.00
003.programové vybavenie Odpady

Bližšia špecifikácia položky:
Programové vybavenie Odpady bude slúžiť na evidenciu nádob na odpad, vlastníctva nádob a ich umiestnenia. Pre každú nádobu bude možné evidovať základné údaje o rozmeroch, objeme, farbe, type, výrobcovi a niektoré ďalšie údaje. Súčasťou programu bude evidencia zberných miest na odpad a prepojenie nádob na odpad so zbernými miestami. Pre zberné miesta bude možné evidovať údaje o type zberného miesta, adrese umiestnenia, vlastníkovi, odvozcovi odpadu, adrese odvozu odpadu, ako aj informácie o tom, v akých časových intervaloch je odpad z daného zberného miesta odvážaný. Prepojením zberných miest na adresy mesta bude možné zistiť, ktoré adresy patria ku konkrétnemu zbernému miestu.

POŽADOVANÁ FUNKCIONALITA
• Evidencia typov zberných miest
• Evidencia dôvodov vyradenia smetných nádob
• Evidencia typov smetných nádob
• Evidencia intervalov odvozu odpadu zo zberných miest
• Evidencia zberných miest
• Evidencia smetných nádob
• Evidencia priraďovania adries k zberným miestam – jednotlivo aj dávkovo prostredníctvom akcie
• Zaradenie adries do zberných miest
• Zistenie poctu osôb na TP alebo PP v obci pre dané zberné miesto
• Zistenie objemu všetkých nádob pre dané zberné miesto
• Zistenie objemu na jednu osobu pre dané zberné miesto

TLAČOVÉ VÝSTUPY
• Prehľad zberných miest
• Prehľad smetných nádob a kontajnerov

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA PREPOJENIA SW
Prepojenie na CG ISS Modul Obyvatelia – prepojenie na jadro systému CG ISS - centrálny číselník osôb
Prepojenie na CG ISS Modul Súpisné a orientačné čísla - prepojenie na jadro systému CG ISS (adresy, okresy, obce, ulice)
Prepojenie na CG ISS Modul Prevádzky a podnikatelia

POŽADOVANÝ POČET UŽÍVATEĽSKÝCH LICENCIÍ 200

POŽADOVANÝ POČET SPRÁVCOVSKÝCH LICENCIÍ 1


celok1.00
004.programové vybavenie Stavebné činnosti

Bližšia špecifikácia položky:
Programové vybavenie Stavebné činnosti musí pokrývať väčšinu agendy pracovníkov stavebného úradu. Program musí riešiť nasledovné oblasti:

Oblasť: Podprogram Stavebný úrad bude riešiť problematiku agendy mestského úradu v oblasti kompetencie stavebného úradu a plnenia úloh vyplývajúcich zo Stavebného zákona, Zákona o ochrane prírody a krajiny a ďalších právnych predpisov týkajúcich sa stavebnej činnosti a ochrany životného prostredia. Umožňuje evidenciu stavebných konaní na stavbách a stavebných objektoch, konaní k výrubom zelene, evidenciu drobných stavieb a stavebných úprav. V programe je požadované sledovať aktuálny stav vybavenia konkrétneho konania a zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za vybavenie príslušného konania. Podprogram by mal obsahovať vzory podaní ku konaniam s možnosťou jednoduchej tlače.

Oblasť: Podprogram Zvláštne užívanie komunikácie bude riešiť problematiku agendy mestského úradu v oblasti zvláštneho užívania komunikácií (evidencia parkovacích miest, garáží, porúch, uzávierok komunikácií, rozkopávok komunikácií, rozkopávok na zeleni, predlženie povolení na zvláštne užívanie a pod.)

Oblasť: V ostatných evidenciách požadujeme možnosť evidovať informácie k mestským pamiatkovým rezerváciám, pamiatkam a reklamným zariadeniam.

POŽADOVANÁ FUNKCIONALITA

Podprogramu Stavebný úrad:
• Evidencia konaní, ktoré riešil alebo rieši stavebný úrad. Podprogram bude umožňovať sledovanie a
priebeh riešenia príslušného konania na formulári
• Pasport konaní - táto funkcionalita bude riešiť WORKFLOW – teda proces, ktorým sa príslušné konanie
rieši. Stavebný úrad môže evidovať všetky platné typy konaní podľa príslušnej legislatívy, stavebný úrad
tiež môže vydávať rozličné druhy rozhodnutí (okolo 100 druhov rozhodnutí, druhy sa budú môcť
modifikovať podľa požiadaviek úradu)
• Evidencia stavebných objektov, ku ktorým prebieha konanie
• Evidencia účastníkov stavebného konania
• Evidencia vyjadrení z kompetentných úradov k príslušnému konaniu
• Evidencia výrubov zelene a náhradnej výsadby.
• Automatická evidencia vyjadrení ku konaniam s možnosťou zakompilovať vyjadrenia do rozhodnutia
• Priradenia práv a rozdelenie požiadaviek na vyjadrenia v rámci úradu
• Archivácia stavebnej dokumentácie
• Možnosti štatistických zisťovaní o počte a druhoch konaní

Podprogramu Zvláštne užívanie komunikácie:
• Evidencia parkovacích miest a garáží
• Evidencia porúch
• Evidencia uzávierok komunikácií
• Evidencia rozkopávok komunikácií
• Evidencia rozkopávok na zeleni
• Evidencia záberov verejného priestranstva
• Evidencia predlžení k zvláštnemu užívaniu
• Evidencia vzťahu osôb k zvláštnemu užívaniu
• Evidencia miesta zvláštneho užívania (parcely, ulice)

Ostatné evidencie:
• Evidencia reklamných stavieb s evidenciou konaní k nim
• Prepojenie reklamných stavieb na evidenciu reklamných zariadení
• Evidencia pamiatok
• Evidencia stavieb v mestskej pamiatkovej rezervácii
• Spoločné funkcie pre všetky oblasti
• Prepojenie modulu na centrálny číselník osôb

TLAČOVÉ VÝSTUPY

• Tlač realizovaná zo šablón vytvorených v aplikácii Microsoft Word. Šablóny je možné vytvoriť a upravovať
ľubovoľne podľa požiadavky používateľa.

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA PREPOJENIA SW
Prepojenie na CG ISS Modul Obyvatelia – prepojenie na jadro systému CG ISS - centrálny číselník osôb
Prepojenie na CG ISS Modul Súpisné a orientačné čísla - prepojenie na jadro systému CG ISS (adresy, okresy, obce, ulice)
Prepojenie na CG ISS Modul Prevádzky a podnikatelia
Prepojenie na CG ISS Modul Písomnosti
Prepojenie na CG ISS Modul Kataster nehnuteľností
Prepojenie na CG ISS Modul Domy a byty

POŽADOVANÝ POČET UŽÍVATEĽSKÝCH LICENCIÍ 200

POŽADOVANÝ POČET SPRÁVCOVSKÝCH LICENCIÍ 1


celok1.00
005.programové vybavenie Osobné údaje

Bližšia špecifikácia položky:
Programové vybavenie Osobné údaje bude slúžiť hlavne na poskytnutie informácií o mzde konkrétneho zamestnanca, bude možné pozrieť výplatnú pásku, ročné zúčtovanie dane, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a pod. V programe Osobné údaje bude mať prístup konkrétny zamestnanec na svoje informácie z nasledujúcich oblastí: osobné údaje, pracovné údaje, kmeňové údaje, mzdové zaradenie a mzdové údaje – výplaty konkrétneho zamestnanca.

POŽADOVANÁ FUNKCIONALITA
• zamestnanec mesta bude mať prístup na základný formulár Osobné a kmeňové údaje
• jednotlivé údaje požadujeme prehľadne rozdeliť na kartách detailu na nasledovné oblasti:
• Osobné údaje – karta obsahuje základné informácie o zamestnancovi, tarifu, adresu a
• pod.
• Pracovné údaje – karta obsahuje informácie o vzniku a zániku pracovného pomeru,
• nárokoch na dovolenku, čerpaniach dovolenky a pod.
• Kmeňové údaje – karta obsahuje informácie o personálnom zaradení zamestnanca
• Mzdové zaradenie – karta obsahuje informácie o mzdovom zaradení zamestnanca
• Mzdové údaje – karta obsahuje informácie evidované pre výpočet výplaty
• V module si bude môcť zamestnanec pozrieť údaje, ktoré o ňom eviduje modul PM

TLAČOVÉ VÝSTUPY
• Ročný výkaz
• Ročné zúčtovanie dane
• Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
• Štvrťročný výkaz
• Výplatná páska
• Zmluva

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA PREPOJENIA SW
Prepojenie na CG ISS Modul Obyvatelia – prepojenie na jadro systému CG ISS - centrálny číselník osôb
Prepojenie na CG ISS Modul Personalistika a mzdy

POŽADOVANÝ POČET UŽÍVATEĽSKÝCH LICENCIÍ 200

POŽADOVANÝ POČET SPRÁVCOVSKÝCH LICENCIÍ 1

celok1.00Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

rozvoj informačného systému

PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII A KRITÉRIÁ


PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII:
Uchádzač musí počas Vstupného kola (najneskôr do jeho skončenia) predložiť verejnému obstarávateľovi aktuálny doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom obstarávania. Uchádzači, ktorí túto podmienku nesplnia (a nepriložia tento požadovaný doklad), budú zo zákazky vylúčení ešte pred začiatkom Aukčného kola.

Úspešný uchádzač je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie doručiť verejnému obstarávateľovi (na podateľňu MsÚ v Trenčíne, príp. administrátorovi tejto e-aukcie) návrh zmluvy, ktorý bude vyhotovený v súlade s návrhom zmluvy, ktorý je priložený k tejto pozvánke. V prípade, ak pri tejto pozvánke nie je priložený návrh zmluvy, platí, že predmet obstarávania bude dodaný na základe objednávky, ktorú vystaví verejný obstarávateľ po ukončení el. aukcie a doručí úspešnému uchádzačovi. Pre odstránenie pochybností uvádzame, že deň, v ktorom bola ukončená el. aukcia sa do lehoty 5 pracovných dní nezapočítava (t.z. prvým dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň). Návrh zmluvy musí byť predložený v počte vyhotovení, ktorý je uvedený v Záverečných ustanoveniach návrhu zmluvy.

Zmluvy musia byť podpísané účastníkom/účastníkmi, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v záväzkových vzťahoch.

Úspešný uchádzač je povinný do predložených návrhov zmlúv uviesť cenu/ceny za predmet súťaže, ktorá bude totožná s cenou/cenami, ktorú uviedol ako návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk v okamihu ukončenia el. aukcie.

V prípade, ak počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi úspešný uchádzač od ponuky, resp. od uzavretia zmluvy s verejným obstarávateľom, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení ponúk ako ďalší v poradí z ostatných vyhodnocovaných ponúk – t. z. spomedzi neúspešných uchádzačov. V tomto prípade má teda verejný obstarávateľ právo (nie povinnosť) uskutočniť nové vyhodnotenie ponúk. Za odstúpenie uchádzača od zmluvy považuje verejný obstarávateľ najmä tieto situácie, ak:
- uchádzač odstúpi od svojej ponuky vyhlásením doručeným verejnému obstarávateľovi,
- uchádzač odmietne uzavrieť s verejným obstarávateľom zmluvu,
- ak úspešný uchádzač v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie nedoručí verejnému obstarávateľovi určený počet vyhotovení návrhu zmluvy, ktoré budú vyhotovené v zmysle vyššie uvedených pokynov.


KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK V ELEKTRONICKEJ E-AUKCII:
- Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet zákazky (e-aukcie).
- Návrh svojej vstupnej cenovej ponuky musíte vložiť najneskôr do konca vstupného kola.

- Uchádzač predkladá cenovú ponuku vrátane DPH. Víťazom e-aukcie je ten, kto ponúkne najnižšiu celkovú cenu za celý predmet elektronickej aukcie vrátanie DPH. Platcovia DPH uvádzajú ceny vrátane DPH.

Predpokladaná hodnota zákazky je 12 250 ,- € bez DPH.

V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude v momente ukončenia el. aukcie vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom, ku ktorej sa pripočíta DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.

Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navýšiť počas trvania zmluvy, a to ani v dôsledku registrácie úspešného uchádzača za platiteľa DPH.


OSTATNÉ PODMIENKY:
Uchádzači nemajú právo na úhradu akýchkoľvek nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

rozvoj informačného systému

PRIEBEH


Výberové konanie prebehne formou elektronickej nákupnej aukcie. Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Vstupné kolo
13.06.2014 10:00 bol sprístupnený e-aukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, pričom každý uchádzač vidí iba svoju ponuku. V tomto kole môžu uchádzači svoje ponuky a voliteľné podmienky ľubovoľne meniť. V tomto kole je nutné vložiť do svojej aukčnej siene elektronické dokumenty požadované verejným obstarávateľom (napr. aktuálny doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom obstarávania). Uchádzači, ktorí túto podmienku nesplnia (a nepriložia tento požadovaný doklad), budú zo zákazky vylúčení ešte pred začiatkom Aukčného kola.

Kontrolné kolo
Od 20.06.2014 10:00 prebehne Kontrolné kolo, ktoré slúži na to, aby verejný obstarávateľ skontroloval uchádzačmi predložené doklady (najmä či uchádzači k ponukám priložili doklady o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom obstarávania) a na to, aby boli z obstarávania vylúčení uchádzači, ktorí nesplnili podmienky účasti.

Aukčné kolo
20.06.2014 11:00 bude on-line výberové konanie začaté a všetkým uchádzačom sa zobrazí najnižšia cenová ponuka (pri každej položke), celková najnižia ponuka a celkové poradie. V priebehu 20 min. majú jednotliví uchádzači možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom dole). Nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou cenou (pri položke a rovnako pri celkovej cene predmetu tendru).

Minimálny krok zníženia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možné znižovať minimálne o 0.50 %.
(Minimálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k ponuke uchádzača, t. z. z ceny/cien Vašej ponuky.)

Maximálny krok zníženia cenovej ponuky
Maximálny krok nie je stanovený. V prípade, ak však jedným krokom bude chcieť uchádzač znížiť svoju ponukovú cenu o viac ako 50%, bude na túto skutočnosť softvérom automaticky upozornený, a ak napriek upozorneniu potvrdí správnosť svojej ceny, bude táto cena akceptovaná. Upozornenie sa vzťahuje k cenovej ponuke účastníka, nie k minimálnej ponuke v sieni.

Predlžovanie
Aukčné kolo bude predĺžené o 2 min. pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 2 min.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do e-aukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v e-aukcii a histórie e-aukčného prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po skončení e-aukcie.
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

rozvoj informačného systému

KONTAKTY


Verejným obstarávateľom výberového konania je:
Mesto Trenčín
Mierové námestie 2
911 64 Trenčín
Slovensko

Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie:
Jiří Slynko
telefón: 0902911160
e-mail: jiri.slynko@trencin.sk

Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

rozvoj informačného systému

PRIHLÁŠKA


Na účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Uchádzačom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači zapnuté "cookies." Viac informácií nájdete v záložke Návod.
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

rozvoj informačného systému

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÉHO SW PROE.BIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 7.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://podpora.proe.biz v časti Nastavenie pod položkou Nastavenie cookies.

Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Prosíme, použite radšej niektorý z odporúčaných prehliadačov. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za prípady, ak uchádzačovi vzniknú počas el. aukcie problémy v dôsledku technických problémov na strane uchádzača (napr. použitie iného ako odporúčaného prehliadača, výpadok internetového pripojenia a pod.)

AKO SA PRIHLÁSITE DO ELEKTRONICKÉHO VÝBEROVÉHO KONANIA
V sekcii PRIHLÁŠKA tejto pozvánky kliknite na TU. Dostanete sa do svojho prihlasovacieho formulára. Tu vyplňte požadované údaje, potvrďte súhlas s Pravidlami on-line výberových konaní PROe.biz a prihlášku odošlite. Týmto je Vaša firma prihlásená do elektronického výberového konania.

Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je 8 znakov). Pomocou týchto údajov môžete následne (po doručení kľúča) vstúpiť do e-aukčnej siene. Odporúčame Vám zvoliť si zapamätateľné meno aj heslo, nepoužívajte, prosím, medzery ani diakritické znaky (č, ž , á, atď.).
Svoje prihlasovacie údaje si zapamätajte!

AKO VSTÚPIŤ DO E-AUKČNEJ SIENE?
Pre vstup do e-aukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto pozvánky. Kliknutím na ňu sa Vám otvorí internetový prehliadač na adrese e-aukčnej siene verejného obstarávateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si sami v prihláške a kľúč – bol Vám doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa Vám e-aukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Do e-aukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom e-aukcie (začiatkom býva obvykle Vstupné kolo).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z E-AUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ?
Odhlásenie preveďte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu e-aukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie prevediete zatvorením okna internetového prehliadača, do e-aukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až za 1 minútu.

ČO MÔŽETE VO VSTUPNOM KOLE?
Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných cenových ponúk a voliteľných podmienok. V tomto kole si môžete prehliadnuť a vyskúšať prácu v e-aukčnom prostredí. Zvlášť sa sústreďte na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd (pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej než 24 hodín). Pokiaľ sa tak nedeje, pravdepodobne máte prerušené spojenie a bude potrebné sa do e-aukčnej siene znovu prihlásiť.

V tomto kole je Vašou povinnosťou zadať vstupné cenové ponuky. Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER! Vo Vstupnom kole je možné ceny aj voliteľné podmienky ľubovoľne meniť a upravovať. Uvidíte iba svoje cenové ponuky. Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa Vám zobrazí poznámka k položke (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, príp. fotka, príloha, apod.).

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo „Zmeniť“ alebo je políčko prázdne).

ČO MÔŽETE V KONTROLNOM KOLE
Toto kolo slúži verejnému obstarávateľovi. Účastníci v tomto kole nemôžu svoje ponuky meniť.

ČO MÔŽETE V AUKČNOM KOLE?
V Aukčnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nadol.

Vaša nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou cenou.

V priebehu on-line výberového konania prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje Váš kontakt s e-aukčným systémom.
V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 pre obnovenie zobrazenia siene.
Komunikácia s administrátorom - nástroj pre komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky prevádzané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania Vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia histórie a protokol Vašej účasti.

Aukčné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v e-aukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému.

AKO VLOŽIŤ PRÍLOHU?
V prípade, ak potrebujete radu ohľadom vloženia prílohy, prosím, kontaktujte Hotline (+421 220 255 999). Tieto požiadavky sú riešené operatívne.

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.