Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

"Predaj osobného motorového vozidla AUDI 4B A6 QUATTRO"

POZVÁNKA


Dovoľujeme si vás pozvať na účasť vo výberovom konaní na Predaj hnuteľného majetku, ktoré sa uskutoční formou on-line elektronickej aukcie dňa 26.04.2013 08:00 hod.

V prípade vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Pozvánky.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://trencin.proebiz.com.

Trenčín, dňa: 26.09.2023 07:16

Mesto Trenčín
Denisa Blažejová
telefón: +421 902 911 173
e-mail: denisa.blazejova@trencin.sk
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

"Predaj osobného motorového vozidla AUDI 4B A6 QUATTRO"

PREDMET


Predmetom on-line výberového konania sú tieto položky:
(Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!)

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Osobný automobil AUDI 4B A6 QUATTRO

Bližšia špecifikácia položky:
Technický opis vozidla:
- kategória vozidla : OA-M1-SE
- druh : OSOBNÝ AUTOMOBIL
- továrenská značka, typ : AUDI 4B A6 C5L/BES/AG QUATTRO
- rok výroby : 2003
- počet najazdených km: 329 407 km
- kombinovaná spotreba : 12,3 l /100 km

Karoséria:
- druh : samonosná – sedan – 4dv.
- farba : šedá metalíza
- počet miest na sedenie : 5
- druh kolies : diskové

Príslušenstvo k vozidlu:
- 4 ks zimné pneumatiky (elektróny)
- mobilná sada NOKIA GSM HF/Audi A6Prílohy:
[ KZ-00-2013 - AUDI A6 QUATTRO UMM 17.4.2013.rtf ]
1.00


Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

"Predaj osobného motorového vozidla AUDI 4B A6 QUATTRO"

PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII A KRITÉRIÁ


PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII:
Podmienkou účasti v tejto e-aukcii je vyplnenie Prihlášky, ktorú nájdete vo všeobecnej časti Prihláška.

Úspešný účastník je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie doručiť Mestu Trenčín (na podateľňu MsÚ v Trenčíne) návrh kúpnej zmluvy (ak je prílohou tejto e-aukcie) označený v súlade s podmienkami tejto e-aukcie (napr. „NEOTVARAŤ – osobný automobil“). Návrh zmluvy, ak je prílohou tejto e-aukcie považuje Mesto Trenčín za nemenný a záväzný. V prípade, ak účastník nedodrží text návrhu zmluvy, bude toto konanie považované za odstúpenie účastníka od návrhu (ponuky).

Pre odstránenie pochybností uvádzame, že deň, v ktorom bola ukončená el. aukcia sa do lehoty 5 pracovných dní nezapočítava (t.z. prvým dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň). Návrh zmluvy musí byť predložený v takom počte vyhotovení ako je uvedený v texte zmluvy.

Zmluvy musia byť podpísané účastníkom/účastníkmi, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v záväzkových vzťahoch.
Úspešný účastník je povinný do predložených návrhov zmlúv uviesť cenu za predmet súťaže, ktorá bude totožná s cenou, ktorú uviedol ako návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk v okamihu ukončenia el. aukcie.

V prípade, ak úspešný účastník v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie nedoručí Mestu Trenčín určený počet vyhotovení návrhu zmluvy, bude toto konanie považované za odstúpenie účastníka od návrhu (ponuky). V tomto prípade si Mesto Trenčín vyhradzuje právo uskutočniť nové vyhodnotenie zostávajúcich ponúk.


KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK V ELEKTRONICKEJ AUKCII:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet e-aukcie.
Vyvolávacia cena:1000.00 EUR

OSTATNÉ PODMIENKY:
Zrušenie, zmena podmienok súťaže, odmietnutie návrhov
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky tejto e-aukcie zmeniť. Zmenu uverejní vyhlasovateľ spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky e-aukcie.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky tejto e-aukcie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu zrušenia. Zrušenie uverejní vyhlasovateľ spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky aukcie.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Účastníci nemajú právo na úhradu akýchkoľvek nákladov spojených s účasťou v tejto e-aukcie.
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

"Predaj osobného motorového vozidla AUDI 4B A6 QUATTRO"

PRIEBEH


Výberové konanie prebehne formou elektronickej predajnej aukcie. Po prihlásení účastníka do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Zadávacie kolo
23.04.2013 08:00 začne zadávacie kolo. Slúži na zadávanie vstupných ponúk, pričom každý uchádzač vidí iba svoju ponuku. V tomto kole môžu uchádzači svoje ponuky a voliteľné podmienky ľubovoľne meniť. Zadávacie kolo je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení e-aukčnej siene účastníci oboznámia s e-aukčným prostredím pred zahájením e-aukcie. V zadávacom kole sa účastníci oboznámia s priebehom a pravidlami e-aukcie. Pravidlá obsahujú aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zvýšenia ceny predmetu súťaže, pravidlá predlžovania súťažného kola a pod.

Súťažné kolo
26.04.2013 08:00 bude on-line výberové konanie začaté a všetkým účastníkom sa zobrazí najvyššia cenová ponuka a vlastná cenová ponuka účastníka. V priebehu 20 min. majú jednotliví účastníci možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom hore). Nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou maximálnou cenou.

Minimálny krok zvýšenia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možno zvyšovať minimálne o 100.00 EUR.
(Minimálny krok zvýšenia jednotkovej ceny je vo vzťahu k ponuke účastníka.)

Maximálny krok zvýšenia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možno zvyšovať maximálne o 50%.
Maximálny krok zvýšenia ceny je vo vzťahu k najvyššej cene.
Systém pri pokuse o prekročenie tohto max. kroku upozorní na túto skutočnosť uchádzača a ak uchádzač po zobrazení upozornenia opätovne potvrdí svoju ponuku, tak takáto ponuka bude prijatá.

Predlžovanie
Súťažné kolo bude predĺžené o 2 min. pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 2 min.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú za 30 dní od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do e-aukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v e-aukcii a histórie e-aukčného prípadu, doporučujeme vytlačenie vykonať hneď po skončení e-aukcie.
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

"Predaj osobného motorového vozidla AUDI 4B A6 QUATTRO"

KONTAKTY


Vyhlasovateľom výberového konania je:
Mesto Trenčín
Mierové námestie 2
911 64 Trenčín
Slovensko

Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie:
Denisa Blažejová
telefón: +421 902 911 173
email: denisa.blazejova@trencin.sk
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

"Predaj osobného motorového vozidla AUDI 4B A6 QUATTRO"

PRIHLÁŠKA


Na účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Záujemcom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Pre správnu funkciu je nutné mať v prehliadači zapnutý cookie. Viac informácií nájdete v záložke Návod.
Výzva na účasť
pre Mesto Trenčín

"Predaj osobného motorového vozidla AUDI 4B A6 QUATTRO"

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÉHO SW PROE.BIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Pre bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Microsoft Internet Explorer, verzia 7.0 a vyššie
- Mozilla Firefox 2.0 a vyššie

Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnutý javascript a "cookies". Návod, ako cookies vo webovom prehliadači povoliť, nájdete na http://support.proebiz.com/ v časti Nastavenia.

Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Prosíme, použite radšej niektorý z odporúčaných prehliadačov. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za prípady, ak uchádzačovi vzniknú počas el. aukcie problémy v dôsledku technických problémov na strane uchádzača (napr. použitie iného ako odporúčaného prehliadača, výpadok internetového pripojenia a pod.)

AKO SA PRIHLÁSITE DO ELEKTRONICKÉHO VÝBEROVÉHO KONANIA
V sekcii PRIHLÁŠKA tejto pozvánky kliknite na TU. Dostanete sa do svojho prihlasovacieho formulára. Tu vyplňte požadované údaje, potvrďte súhlas s Pravidlami on-line výberových konaní PROe.biz a prihlášku odošlite. Týmto sa prihlásite do elektronického výberového konania.

Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je 8 znakov). Pomocou týchto údajov môžete následne (po doručení kľúča) vstúpiť do e-aukčnej siene. Odporúčame Vám zvoliť si zapamätateľné meno aj heslo, nepoužívajte, prosím, medzery ani diakritické znaky (č, ž , á, atď.).
Svoje prihlasovacie údaje si zapamätajte!

AKO VSTÚPIŤ DO E-AUKČNEJ SIENE?
Pre vstup do e-aukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto pozvánky. Kliknutím na ňu sa Vám otvorí internetový prehliadač na adrese e-aukčnej siene vyhlasovateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si sami v prihláške a kľúč – bol Vám doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa Vám e-aukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Do e-aukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom e-aukcie (začiatkom býva obvykle zadávacie kolo).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z E-AUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ?
Odhlásenie preveďte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu e-aukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie prevediete zatvorením okna internetového prehliadača, do e-aukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až za 1 minútu.

ČO MÔŽETE V ZADÁVACOM KOLE?
Zadávacie kolo slúži na zadanie vstupných cenových ponúk a voliteľných podmienok. V tomto kole si môžete prehliadnuť a vyskúšať prácu v e-aukčnom prostredí. Zvlášť sa sústreďte na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd (pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej než 24 hodín). Pokiaľ sa tak nedeje, pravdepodobne máte prerušené spojenie a bude potrebné sa do e-aukčnej siene znovu prihlásiť.

V tomto kole je Vašou povinnosťou zadať vstupné cenové ponuky. Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER! V Zadávacom kole je možné ceny aj voliteľné podmienky ľubovoľne meniť a upravovať. Uvidíte iba svoje cenové ponuky. Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa Vám zobrazí poznámka k položke (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, príp. fotka, príloha, apod.).

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo „Zmeniť“ alebo je políčko prázdne).

ČO MÔŽETE V SÚŤAŽNOM KOLE?
V Súťažnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nahor.

Vaša nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou maximálnou cenou.

V priebehu on-line výberového konania prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje Váš kontakt s e-aukčným systémom.
V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 pre obnovenie zobrazenia siene.
komunikácie s administrátorom - nástroj pre komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky prevádzané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania Vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia histórie a protokol Vašej účasti.

Súťažné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v e-aukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému.

AKO VLOŽIŤ PRÍLOHU?
V prípade, ak potrebujete radu ohľadom vloženia prílohy, prosím, kontaktujte Hotline (+421 220 255 999). Tieto požiadavky sú riešené operatívne.

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.