Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Výpočtová technika

POZVÁNKA


Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Sídlo: Soblahovská 65, 912 50 Trenčín
IČO: 37920413
DIČ: 2021916083
(ďalej v texte len: „verejný obstarávateľ“)

Verejný obstarávateľ vyhlasuje podlimitnú zákazku. V tejto súvislosti si vás dovoľujeme pozvať na účasť vo výberovom konaní, ktoré sa uskutoční formou on-line elektronickej aukcie dňa 06.12.2013 10:00 hod.

V prípade vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Pozvánky.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://trencin.proebiz.com.

Trenčín, dňa: 24.02.2020 15:14

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Peter Kubinský
telefón: 0902 911 139
e-mail: peter.kubinsky@trencin.sk
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Výpočtová technika

PREDMET


Predmetom on-line výberového konania sú tieto položky:
(Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!)

Uchádzač musí predložiť ponuku na všetky požadované služby/tovary/práce v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto pozvánke a jej prípadných prílohách. Jeho ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu zákazky verejnému obstarávateľovi.

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Osobný počítač

Bližšia špecifikácia položky:
procesor s min. 2 jadrami a 2 vláknami na 1 jadro, min. 3MB L3 Cache, s výkonom min. 4 330 bodov podľa benchmarku "PassMark CPU Mark Benchmark", architektúra x64, spotreba max. 55W, integrovaná grafická karta, hardvérová podpora virtualizácie, s podporou dynamickej zmeny frekvencie
MB podpora CPU viď uvedený procesor +HD sound +VGA (D-SUB+DVI výstup) + LAN 10/100/1000 Mbps
pamäť 4GB DDR3 min. 1600 MHz (nie O.C.)
HDD SATA III, 500GB, 32MB ,7200ot.
LCD min.21" + repro + vstup D-Sub+DVI , < 5ms, 1000000:1 kontrast, 250 cd
skrinka ATX (predny panel sound+2x USB) + 450W zdroj (aktivne PFC)
myš optická s kolečkom USB, 800 dpi min., s dĺžkou kábla min. 1,5m
klávesnica SK/US s originálnou potlačou, USB, s dĺžkou kábla min 1,5m

predinštalovaný ( vrátane bezpečnostných záplat) OS 64 bitový, kombatibilný so sieťovým informačným systémom Cora GEO, možnosť pripojenia do existujúcej domény, podpora Kerio Outlook Connector, Sk verzia, môže byť OEM verzia,

predinštalovaný ( vrátane bezpečnostných záplat) kancelársky balík ,ktorý zahŕňa textový a tabuľkový procesor, poštového klienta s podporou Kerio Outlook Connector plugin, SK verzia, môže byť OEM podpora

ks2.00
002.Notebook

Bližšia špecifikácia položky:
Procesor s min. 2 jadrami a 2 vláknami na 1 jadro, min. 3MB L3 Cache, s výkonom min. 3 000 bodov podľa benchmarku "PassMark CPU Mark Benchmark", architektúra x64, spotreba max. 40W, integrovaná grafická karta, hardvérová podpora virtualizácie, s podporou dynamickej zmeny frekvencie
Min. 4 GB RAM DDR3 1 333 MHz
Min. Pevný disk SATA min. 500 GB, 5400rpm
Displej uhlopriečka 15,6“, LED podsvietenie, rozlíšenie min. 1366 x 768 pixlov, lesklý
Grafická karta integrovaná
Napalovačka DVD-RW DL
Komunikácia: LAN 10/100/1000, bluetooth, WiFi, USB 3.0, HDMI
Webkamera
Reproduktory
Batéria min. 6 – článková
Klávesnica SK/US
Výdrž min. 3 hodiny

predinštalovaný ( vrátane bezpečnostných záplat) OS 64 bitový, kombatibilný so sieťovým informačným systémom Cora GEO, možnosť pripojenia do existujúcej domény, podpora Kerio Outlook Connector, Sk verzia, môže byť OEM verzia,

predinštalovaný ( vrátane bezpečnostných záplat) kancelársky balík ,ktorý zahŕňa textový a tabuľkový procesor, poštového klienta s podporou Kerio Outlook Connector plugin, SK verzia, môže byť OEM podpora
ks1.00

Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Výpočtová technika

PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII A KRITÉRIÁ


Predmetom aukcie je dodanie výpočtovej techniky pre Mestské hospodárstvo a správu lesov, m.r.o., Trenčín, ktorá je bližšie špecifikovaná v popise položiek predmetnej aukcie.

PODMIENKY ÚČASTI V E-AUKCII:
Uchádzač musí počas Vstupného kola (najneskôr do jeho skončenia) predložiť verejnému obstarávateľovi aktuálny doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom obstarávania - vloží ho ako prílohu. Uchádzači, ktorí túto podmienku nesplnia (a nepriložia tento požadovaný doklad), budú zo zákazky vylúčení ešte pred začiatkom Aukčného kola.

Úspešný uchádzač je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie doručiť verejnému obstarávateľovi (príp. administrátorovi tejto e-aukcie) návrh zmluvy, ktorý bude vyhotovený v súlade s návrhom zmluvy, ktorý je priložený k tejto pozvánke. V prípade, ak pri tejto pozvánke nie je priložený návrh zmluvy, platí, že predmet obstarávania bude dodaný na základe objednávky, ktorú vystaví verejný obstarávateľ po ukončení el. aukcie a doručí úspešnému uchádzačovi. Pre odstránenie pochybností uvádzame, že deň, v ktorom bola ukončená el. aukcia sa do lehoty 5 pracovných dní nezapočítava (t.z. prvým dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň). Návrh zmluvy musí byť predložený v počte vyhotovení, ktorý je uvedený v Záverečných ustanoveniach návrhu zmluvy.

Zmluvy musia byť podpísané účastníkom/účastníkmi, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v záväzkových vzťahoch.

Úspešný uchádzač je povinný do predložených návrhov zmlúv uviesť cenu/ceny za predmet súťaže, ktorá bude totožná s cenou/cenami, ktorú uviedol ako návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk v okamihu ukončenia el. aukcie.

V prípade, ak počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi úspešný uchádzač od ponuky, resp. od uzavretia zmluvy s verejným obstarávateľom, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení ponúk ako ďalší v poradí z ostatných vyhodnocovaných ponúk – t. z. spomedzi neúspešných uchádzačov. V tomto prípade má teda verejný obstarávateľ právo (nie povinnosť) uskutočniť nové vyhodnotenie ponúk. Za odstúpenie uchádzača od zmluvy považuje verejný obstarávateľ najmä tieto situácie, ak:
- uchádzač odstúpi od svojej ponuky vyhlásením doručeným verejnému obstarávateľovi,
- uchádzač odmietne uzavrieť s verejným obstarávateľom zmluvu,
- ak úspešný uchádzač v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie nedoručí verejnému obstarávateľovi určený počet vyhotovení návrhu zmluvy, ktoré budú vyhotovené v zmysle vyššie uvedených pokynov.

Bližšie informácie vo veciach technických parametrov požadovanej výpočtovej techniky poskytne Ing. Berec na tel.čísle 0902 480 484.

Tomu účastníkovi aukcie, ktorého cena bude po ukončení aukcie najnižšia, bude zaslaný mail za účelom, aby potvrdil cenu, ktorú ponúkol v elektronickej aukcii. V prípade, ak cena nebude zo strany účastníka potvrdená v termíne uvedenom v predmetnom maily, verejný obstarávateľ bude toto konanie považovať za odstúpenie uchádzača od ponuky a vyhradzuje si právo osloviť ďalších uchádzačov, v tom poradí, v akom boli ich cenové ponuky v momente ukončenia el. aukcie - počnúc od najnižšej.


KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK V ELEKTRONICKEJ AUKCII:
- Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je konečná cena za celý predmet zákazky (e-aukcie).

- Uchádzač predkladá cenovú ponuku vrátane DPH.
Víťazom e-aukcie je ten, kto ponúkne najnižšiu celkovú cenu za celý predmet elektronickej aukcie vrátane DPH. Platcovia DPH uvádzajú ceny vrátane DPH.

Predpokladaná hodnota zákazky je 2.000,- € bez DPH.

V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude v momente ukončenia el. aukcie vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom, ku ktorej sa pripočíta DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.

Navrhovanú cenu predmetu objednávky nie je možné navýšiť, a to ani v dôsledku registrácie úspešného uchádzača za platiteľa DPH.


OSTATNÉ PODMIENKY:
1. Uchádzači nemajú právo na úhradu akýchkoľvek nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.

2. Všetky ďalšie náklady na poskytnutie služby (dopravné a pod.) musia uchádzači zahrnúť do ceny ponúkanej v elektronickej aukcii.

3. Víťazný uchádzač dodá požadovaný tovar vrátene zúčtovacích dokladov v termíne do 16.12.2013.
na základe objednávky doručenej obstarávateľom.

4. V prípade omeškania s termínom plnenia, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý aj začatý deň omeškania. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnej výške (t.z. popri zmluvnej pokute má objednávateľ nárok na náhradu škody.

5. Záruka na predmet objednávky je 24 mesiacov odo dňa odovzdania predmetu objednávky objednávateľovi.

6. V prípade reklamácie uplatňovanej počas záručnej doby, je dodávateľ povinný túto reklamáciu vybaviť do 2 pracovných dní.

7. Splatnosť faktúry za dodávku požadovanej služby je 14 dní od obdržania faktúry (+ príloha - kópia objednávky).

Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Výpočtová technika

PRIEBEH


Výberové konanie prebehne formou elektronickej nákupnej aukcie. Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Vstupné kolo
03.12.2013 09:00 bol sprístupnený e-aukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, pričom každý uchádzač vidí iba svoju ponuku. V tomto kole môžu uchádzači svoje ponuky a voliteľné podmienky ľubovoľne meniť. V tomto kole je nutné vložiť do svojej aukčnej siene elektronické dokumenty požadované verejným obstarávateľom (napr. aktuálny doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom obstarávania). Uchádzači, ktorí túto podmienku nesplnia (a nepriložia tento požadovaný doklad), budú zo zákazky vylúčení ešte pred začiatkom Súťažného kola.

Kontrolné kolo
Od 06.12.2013 09:00 prebehne Kontrolné kolo, ktoré slúži na to, aby verejný obstarávateľ skontroloval uchádzačmi predložené doklady (najmä či uchádzači k ponukám priložili doklady o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom obstarávania) a na to, aby boli z obstarávania vylúčení uchádzači, ktorí nesplnili podmienky účasti.

Aukčné kolo
06.12.2013 10:00 bude on-line výberové konanie začaté a všetkým uchádzačom sa zobrazí najnižšia cenová ponuka (pri každej položke), celková najnižia ponuka a celkové poradie. V priebehu 20 min. majú jednotliví uchádzači možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom dole). Nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou cenou (pri položke a rovnako pri celkovej cene predmetu tendru).

Minimálny krok zníženia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možné znižovať minimálne o 0.50 %.
(Minimálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k ponuke uchádzača.)

Maximálny krok zníženia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možno znižovať maximálne o 50 %.
Maximálny krok zníženia ceny je vo vzťahu k najnižšej cene.
Systém pri pokuse o prekročenie tohto max. kroku upozorní na túto skutočnosť uchádzača a ak uchádzač po zobrazení upozornenia opätovne potvrdí svoju ponuku, tak takáto ponuka bude prijatá.

Predlžovanie
Aukčné kolo bude predĺžené o 2 min. pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 2 min.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do e-aukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v e-aukcii a histórie e-aukčného prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po skončení e-aukcie.
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Výpočtová technika

KONTAKTY


Verejným obstarávateľom výberového konania je:
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Soblahovská 65
912 50 Trenčín
Slovensko

Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie:
Peter Kubinský
telefón: 0902 911 139
e-mail: peter.kubinsky@trencin.sk

Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Výpočtová technika

PRIHLÁŠKA


Na účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Uchádzačom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači zapnuté "cookies." Viac informácií nájdete v záložke Návod.
Výzva na účasť
pre Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o

Výpočtová technika

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÉHO SW PROE.BIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Pre bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Microsoft Internet Explorer, verzia 7.0 a vyššie
- Mozilla Firefox 2.0 a vyššie

Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnutý javascript a "cookies". Návod, ako cookies vo webovom prehliadači povoliť, nájdete na http://support.proebiz.com/ v časti Nastavenia.

Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Prosíme, použite radšej niektorý z odporúčaných prehliadačov. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za prípady, ak uchádzačovi vzniknú počas el. aukcie problémy v dôsledku technických problémov na strane uchádzača (napr. použitie iného ako odporúčaného prehliadača, výpadok internetového pripojenia a pod.)

AKO SA PRIHLÁSITE DO ELEKTRONICKÉHO VÝBEROVÉHO KONANIA
V sekcii PRIHLÁŠKA tejto pozvánky kliknite na TU. Dostanete sa do svojho prihlasovacieho formulára. Tu vyplňte požadované údaje, potvrďte súhlas s Pravidlami on-line výberových konaní PROe.biz a prihlášku odošlite. Týmto je Vaša firma prihlásená do elektronického výberového konania.

Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je 8 znakov). Pomocou týchto údajov môžete následne (po doručení kľúča) vstúpiť do e-aukčnej siene. Odporúčame Vám zvoliť si zapamätateľné meno aj heslo, nepoužívajte, prosím, medzery ani diakritické znaky (č, ž , á, atď.).
Svoje prihlasovacie údaje si zapamätajte!

AKO VSTÚPIŤ DO E-AUKČNEJ SIENE?
Pre vstup do e-aukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto pozvánky. Kliknutím na ňu sa Vám otvorí internetový prehliadač na adrese e-aukčnej siene verejného obstarávateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si sami v prihláške a kľúč – bol Vám doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa Vám e-aukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Do e-aukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom e-aukcie (začiatkom býva obvykle zadávacie kolo).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z E-AUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ?
Odhlásenie preveďte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu e-aukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie prevediete zatvorením okna internetového prehliadača, do e-aukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až za 1 minútu.

ČO MÔŽETE V ZADÁVACOM KOLE?
Zadávacie kolo slúži na zadanie vstupných cenových ponúk a voliteľných podmienok. V tomto kole si môžete prehliadnuť a vyskúšať prácu v e-aukčnom prostredí. Zvlášť sa sústreďte na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd (pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej než 24 hodín). Pokiaľ sa tak nedeje, pravdepodobne máte prerušené spojenie a bude potrebné sa do e-aukčnej siene znovu prihlásiť.

V tomto kole je Vašou povinnosťou zadať vstupné cenové ponuky. Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER! V Zadávacom kole je možné ceny aj voliteľné podmienky ľubovoľne meniť a upravovať. Uvidíte iba svoje cenové ponuky. Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa Vám zobrazí poznámka k položke (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, príp. fotka, príloha, apod.).

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo „Zmeniť“ alebo je políčko prázdne).

ČO MÔŽETE V MEDZIKOLE?
Toto kolo slúži verejnému obstarávateľovi. Účastníci v tomto kole nemôžu svoje ponuky meniť.

ČO MÔŽETE V SÚŤAŽNOM KOLE?
V Súťažnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nadol.

Vaša nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou cenou.

V priebehu on-line výberového konania prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje Váš kontakt s e-aukčným systémom.
V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 pre obnovenie zobrazenia siene.
Komunikácia s administrátorom - nástroj pre komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky prevádzané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania Vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia histórie a protokol Vašej účasti.

Súťažné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v e-aukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému.

AKO VLOŽIŤ PRÍLOHU?
V prípade, ak potrebujete radu ohľadom vloženia prílohy, prosím, kontaktujte Hotline (+421 220 255 999). Tieto požiadavky sú riešené operatívne.

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.